МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9999991

Началната дата: 11.12.2015 10:15

Вид на поръчката: Публична покана

АОП линк


ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС СЪГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 127/27.05.2013 г ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА  ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА ДЪРЖАВАТА В ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА

/В СИЛА ОТ 02.09.2011 г., ДОП.04.06.2013 г./

 

С ПРЕДМЕТ: «ИЗБОР НА КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КОМПЛЕКСНО БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ И ДРУГИ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ «Д-Р ТОТА ВЕНКОВА» АД – ГР. ГАБРОВО

 

Оферти се приемат всеки работен ден в срок до 16.00 часа на 17.12.2015 год. в деловодството на МБАЛ «Д-р Тота Венкова «АД с адрес: гр. Габрово, ул. «Д-р Илиев Детския» №1

Документация за участие и допълнителна информация може да се получи на е-майл: targovembalgabrovo@gmail.com, в кабинета на «Икономист обществени поръчки» на лечебното заведение, в гр.Габрово,  ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, на сайта на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД - http://mbalgabrovo.com – Профил на купувача и Министерство на здравеопазването: http://www.mh.government.bg – Раздел: Покани за избор на финансова институция, както и в местния ежедневник „100 вести“

Място и дата на отваряне на офертите: Офертите ще бъдат отворени и разгледани на  21.12.2015 г от 10:30 часа в Заседателната зала на МБАЛ“ Д-р Тота Венкова“ – Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския“ №1

 

 

Документация
 • Покана - Публикувано на: 11 Декември 2015
 • Образци - Публикувано на: 11 Декември 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 999999

  Началната дата: 23.11.2015 10:53

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  ДОКУМЕНТАЦИЯ

  ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС СЪГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 127/27.05.2013 г ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА  ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА ДЪРЖАВАТА В ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА

  /В СИЛА ОТ 02.09.2011 г., ДОП.04.06.2013 г./

   

  С ПРЕДМЕТ: «ИЗБОР НА КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КОМПЛЕКСНО БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ И ДРУГИ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ «Д-Р ТОТА ВЕНКОВА» АД – ГР. ГАБРОВО

   

  Оферти се приемат всеки работен ден в срок до 16.00 часа на 07.12.2015 год. в деловодството на МБАЛ «Д-р Тота Венкова «АД с адрес: гр. Габрово, ул. «Д-р Илиев Детския» №1

  Документация за участие и допълнителна информация може да се получи на е-майл: targovembalgabrovo@gmail.com, в кабинета на «Икономист обществени поръчки» на лечебното заведение, в гр.Габрово,  ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, на сайта на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД - http://mbalgabrovo.com – Профил на купувача и Министерство на здравеопазването: http://www.mh.government.bg – Раздел: Покани за избор на финансова институция, както и в местния ежедневник „100 вести“

  Място и дата на отваряне на офертите: Офертите ще бъдат отворени и разгледани на  08.12.2015 г от 11:00 часа в Заседателната зала на МБАЛ“ Д-р Тота Венкова“ – Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския“ №1

  ПРЕКРАТЕНА ПОРАДИ ЛИПСА НА МИНИМУМ  5 БРОЯ ОФЕРТИ

   

  Документация
 • Покана - Публикувано на: 23 Ноември 2015
 • Образци - Публикувано на: 23 Ноември 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9048184

  Началната дата: 27.11.2015 09:44

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  На основание чл.101а и 101б от Глава осма

  „а” ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

  от ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

   

  Д-р Нели Иванова Савчева – изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово в качеството си на Възложител кани всички заинтересовани лица, отговарящи на долупосочените изисквания, да участват в процедура по подбор на оферти, както следва:

   

  Предмет на процедурата: „Доставка на канцеларски материали, консумативи, формуляри и тонер касети  за нуждите на  МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово“

   

   

  Поръчката възлиза на  обща прогнозна стойност:  41 424.16  лева (четиридесет и една хиляди, четиристотин двадесет и четири лева и 16 ст.) без включен  ДДС.

   

  Правно основание: чл. 101а 101б от Глава осма „а” възлагане на обществени поръчки чрез публична покана по ЗОП на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово.

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 27 Ноември 2015
 • Решения за прекратяване
 • Заповед за прекратяване - Публикувано на: 02 Декември 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9046562

  Началната дата: 07.10.2015 09:06

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  Д-р Нели Иванова Савчева – изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово в качеството си на Възложител кани всички заинтересовани лица, отговарящи на долупосочените изисквания, да участват в процедура по подбор на оферти, както следва:

   

  Предмет на процедурата: „Транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци, с кодове: 180102 и 180103*, за нуждите на  МБАЛ „Д-Р Тота Венкова” АД - Габрово”

  Място и срок за подаване на оферти за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:00ч. на 16.10.2015г.

   

  Дата и място на разглеждане на офертите: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 19.10.2015г. от 14:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 10 Ноември 2015
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 07 Октомври 2015
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 27 Октомври 2015
 • Плащания
 • извършени плащания през м.01.2016 - Публикувано на: 03 Февруари 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9044822

  Началната дата: 13.08.2015 13:20

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  ДО

  ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

   

   

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

   

  На основание чл.101а и 101б от Глава осма

  „а” ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

  от ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

   

  Д-р Нели Иванова Савчева – изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово в качеството си на Възложител кани всички заинтересовани лица, отговарящи на долупосочените изисквания, да участват в процедура по подбор на оферти, както следва:

   

  Предмет на процедурата: „Доставка при условията на финансов лизинг на 1 брой неупотребяван лек автомобил за нуждите на  МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово“

   

   

  Поръчката възлиза на  обща прогнозна стойност:  38083,33  лева (тридесет и осем хиляди и осемдесет и три лева и 33 ст.) без включен  ДДС, или  45 700.00 лв с  включено ДДС.

  Място на изпълнение на поръчката: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” №1, МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, съответното отделение или звено.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 09 Септември 2015
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 13 Август 2015
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 28 Август 2015
 • Плащания
 • извършени плащания през м.10.2015 - Публикувано на: 20 Ноември 2015
 • извършени плащания през м.11.2015 - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • извършени плащания през м.12.2015 - Публикувано на: 19 Януари 2016
 • извършени плащания през м.01.2016 - Публикувано на: 19 Февруари 2016
 • извършени плащания през м.02.2016 - Публикувано на: 17 Март 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9042443

  Началната дата: 03.06.2015 14:54

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  На основание чл.101а и 101б от Глава осма

  „а” ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

  от ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

  Д-р Нели Иванова Савчева – изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово в качеството си на Възложител кани всички заинтересовани лица, отговарящи на долупосочените изисквания, да участват в процедура по подбор на оферти, както следва:

  Предмет на процедурата: Изработка, доставка и монтаж на метални гардероби, офис обзавеждане, модулна мебел, щори  и болнично обзавеждане за нуждите на  МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово“

  Поръчката възлиза на  обща прогнозна стойност:  29546,5  лева (двадесет и девет хиляди, петстотин четиридесет и шест лева и петдесет ст..) без включен  ДДС, или  35455,80 лв с  включено ДДС

  Правно основание: чл. 101а 101б от Глава осма „а” възлагане на обществени поръчки чрез публична покана по ЗОП на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово.

  Място и срок за подаване на оферти за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:00ч. на 12.06.2015г.

   Дата и място на разглеждане на офертите: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 17.06.2015г. от 14:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

   

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 03 Юли 2015
 • Договори 1 - Публикувано на: 20 Юли 2015
 • Документация
 • документация - Публикувано на: 03 Юни 2015
 • покана - Публикувано на: 03 Юни 2015
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 18 Юни 2015
 • Плащания
 • плащания 09.2015 - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • плащания 10.2015 - Публикувано на: 15 Октомври 2015
 • извършени плащания през м.10.2015 - Публикувано на: 20 Ноември 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9040494

  Началната дата: 03.04.2015 13:38

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


   

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  На основание чл.101а и 101б от Глава осма

  „а” ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

  от ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

   

  Д-р Нели Савчева – Изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово, кани всички заинтересовани лица, отговарящи на долу посочените изисквания, да участват в процедура по подбор на оферти, както следва:

  Предмет на поръчката: „Предоставяне под наем на лабораторна апаратура, включително осигуряване на сервизното обслужване и консумативите и реактивите за работа с апаратурата в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД“

  Поръчката възлиза на  обща прогнозна стойност:  34 800(тридесет и четири хиляди и осемстотин лева) без включен  ДДС.

  Правно основание: чл. 101а 101б от Глава осма „а” възлагане на обществени поръчки чрез публична покана по ЗОП на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово.

  Място и срок за подаване на оферти за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:00ч. на 17.04.2015г.

  Дата и място на разглеждане на офертите: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 20.04.2015г. от 10:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 01 Юни 2015
 • Документация
 • Покана и образци - Публикувано на: 03 Април 2015
 • Разяснение по документацията
 • Разяснения - Публикувано на: 06 Април 2015
 • Разяснения 1 - Публикувано на: 09 Април 2015
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 07 Май 2015
 • Плащания
 • плащания 09.2015 - Публикувано на: 02 Октомври 2015
 • плащания 10.2015 - Публикувано на: 04 Ноември 2015
 • плащания 11.2015 - Публикувано на: 25 Ноември 2015
 • плащания 12.2015 - Публикувано на: 30 Декември 2015
 • извършени плащания през м.01.2016 - Публикувано на: 03 Февруари 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9039238

  Началната дата: 25.02.2015 14:47

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  Доставка на стопански консумативи за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД

   
   
   
  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 14 Април 2015
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 25 Февруари 2015
 • Протоколи
 • Протокол от работата на комисията - Публикувано на: 13 Март 2015
 • Плащания
 • плащания 06.2015 - Публикувано на: 16 Юни 2015
 • плащания 07.2015 - Публикувано на: 17 Юли 2015
 • плащания 08.2018 - Публикувано на: 18 Август 2015
 • плащания 09.2015 - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • плащания 10.2015 - Публикувано на: 15 Октомври 2015
 • извършени плащания през м.10.2015 - Публикувано на: 20 Ноември 2015
 • извършени плащания през м.11.2015 - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • извършени плащания през м.12.2015 - Публикувано на: 19 Януари 2016
 • извършени плащания през м.01.2016 - Публикувано на: 19 Февруари 2016
 • извършени плащания през м.02.2016 - Публикувано на: 17 Март 2016
 • извършени плащания през м.03.2016 - Публикувано на: 20 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9038120

  Началната дата: 16.01.2015 13:15

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


      Във връзка със задължението на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД – Габрово в качеството си на Възложителя на обществени поръчки, произтичащи от разпоредбите на чл.27, ал.2 от ЗОП Ви уведомяваме, че представляваното от мен лечебно заведение стартира процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава 8А от ЗОП с предмет:„Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД по седем обособени позиции“

  Срок на получаване на офертите: 26.01.2015 г 16:00 часа


  Дата и място на разглеждане на офертите: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 27.01.2015г. от 10:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

   
   

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 20 Февруари 2015
 • Документация
 • Застраховки 2015 - Публикувано на: 16 Януари 2015
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 28 Януари 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0031

  Началната дата: 17.12.2015 09:39

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

  ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

  С ПРЕДМЕТ:

  „ТРАНСПОРТ НА БОЛНИ/ ЖИТЕЛИ И ПРЕБИВАВАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ГАБРОВО/ ОТ ДОМА ИМ ДО ЦЕНТЪРА ЗА ХЕМОДИАЛИЗА КЪМ МБАЛ ”Д-Р ТОТА ВЕНКОВА” АД  И ОБРАТНО”

   

  срок на подаване на документи: 14.01.2016 г

  дата на отварянето на документите: 15.01.2016 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота ВЕнкова" АД - Габрово от 10:00 часа

   

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Представител на участник се допуска след представяне на документ за самоличност и съответно изрично пълномощно (извън случаите на законно представителство по силата на документите за регистрация). Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

  Документация
 • документация - Публикувано на: 17 Декември 2015
 • Разяснение по документацията
 • Допълнителни разяснения - Публикувано на: 08 Януари 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 29 Февруари 2016
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 16 Февруари 2016
 • Протоколи - Публикувано на: 09 Март 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 208 - Публикувано на: 09 Март 2016
 • Решение 212 - Публикувано на: 10 Март 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 26 Април 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 06 Юни 2017 - 10:33
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0028

  Началната дата: 10.12.2015 14:42

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


     На основание  чл. 92 от ЗОП и във връзка с Решение №358/10.12.2015 г. за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Транспорт на болни/ жители и пребиваващи на територията на Област Габрово/ от дома им до центъра за хемодиализа към МБАЛ ”Д-р Тота Венкова” АД и обратно” Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 21.12.2015 г от 11:00 часа в Заседателната зала на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД

   

                     НАЧИН И СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

                  Офертите следва да бъдат представени в деловодството на възложителя в непрозрачен запечатан плик с надпис на външната страна на подател, адрес за кореспонденция, телефони за връзка, както и наименование на процедурата, за която участват. Офертите следва да бъдат подадени не по-късно от 18.12.2015 до16:00 часа в деловодството на болницата.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 04 Януари 2016
 • Протоколи
 • протоколи и доклади - Публикувано на: 22 Декември 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 978 - Публикувано на: 22 Декември 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0027

  Началната дата: 26.11.2015 14:23

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

   

              На основание  чл. 92 от ЗОП и във връзка с Решение № 356/26.11.2015 г. за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка на медицински консуматив /общ медицински конкуматив за нуждите на МБАЛ”Д-р Тота Венкова”АД”  Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 09.12.2015 г от 10:00 часа в Заседателната зала на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 13 Януари 2016
 • Договор - Публикувано на: 13 Януари 2016
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 26 Ноември 2015
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 10 Декември 2015
 • Протокол №2 - Публикувано на: 10 Декември 2015
 • Протокол №3 - Публикувано на: 10 Декември 2015
 • Доклад - Публикувано на: 10 Декември 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 942 - Публикувано на: 10 Декември 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 08 Февруари 2017 - 10:08
 • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 08 Февруари 2017 - 10:08
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0026

  Началната дата: 06.11.2015 15:34

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Д-р Нели Иванова Савчева – изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово в качеството си на Възложител кани всички заинтересовани лица, отговарящи на долупосочените изисквания, да участват в процедура по подбор на оферти, както следва:

   

  Предмет на процедурата: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на фабрично нова медицинска апаратура за нуждите на  МБАЛ „Д-Р Тота Венкова” АД - Габрово”

  Място и срок за подаване на оферти за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:00ч. на 07.12.2015г.

   

  Дата и място на разглеждане на офертите: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 08.12.2015г. от 10:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 09 Ноември 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 11 Януари 2016
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 23 Декември 2015
 • Протоколи - Публикувано на: 15 Януари 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 44 - Публикувано на: 15 Януари 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 08 Февруари 2016
 • Плащания
 • извършени плащания през м.02.2016 - Публикувано на: 19 Февруари 2016
 • извършени плащания през м.02.2016 - Публикувано на: 17 Март 2016
 • извършени плащания през м.03.2016 - Публикувано на: 20 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0025

  Началната дата: 25.09.2015 10:29

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Д-р Нели Иванова Савчева – изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово в качеството си на Възложител кани всички заинтересовани лица, отговарящи на долупосочените изисквания, да участват в процедура по подбор на оферти, както следва:

   

  Предмет на процедурата: „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура на  МБАЛ „Д-Р Тота Венкова” АД - Габрово”

  Място и срок за подаване на оферти за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:00ч. на 05.11.2015г.

   

  Дата и място на разглеждане на офертите: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 06.11.2015г. от 10:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 08 Октомври 2015
 • Разяснение по документацията
 • разяснения - Публикувано на: 16 Октомври 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 09 Декември 2015
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 25 Ноември 2015
 • Протоколи - Публикувано на: 22 Декември 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 977 - Публикувано на: 22 Декември 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 29 Януари 2016
 • Договори - Публикувано на: 13 Май 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнени договори - Публикувано на: 06 Април 2017 - 15:00
 • Информация изп.договор - Публикувано на: 02 Май 2017 - 10:23
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0024

  Началната дата: 23.09.2015 10:52

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на лекарствени продукти / лекарствени продукти, лечебни храни, диагностични средства и други нетерапевтични продукти / за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово”

   

  Срок за получаване на офертите: 09.11.2015 г

  Дата на отваряне на офертите: 10.11.2015 г 10:00 часа заседателната зала на МБАЛ Габрово

   

  Документация
 • документация - Публикувано на: 30 Септември 2015
 • коригирана документация - Публикувано на: 14 Октомври 2015
 • Разяснение по документацията
 • Отговор на постъпило запитване - Публикувано на: 19 Октомври 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • покана ценово отваряне - Публикувано на: 22 Януари 2016
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 11 Декември 2015
 • Протокол №3 - Публикувано на: 16 Февруари 2016
 • Протоколи - Публикувано на: 11 Март 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение и Класиране - Публикувано на: 10 Март 2016
 • Решение 234 - Публикувано на: 18 Март 2016
 • Решение 267 - Публикувано на: 24 Март 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 28 Април 2016
 • Информация изпълнени договори - Публикувано на: 15 Септември 2017 - 15:22
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0023

  Началната дата: 25.09.2015 10:31

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Д-р Нели Иванова Савчева – изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово в качеството си на Възложител кани всички заинтересовани лица, отговарящи на долупосочените изисквания, да участват в процедура по подбор на оферти, както следва:

   

  Предмет на процедурата: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на  МБАЛ „Д-Р Тота Венкова” АД - Габрово”

  Място и срок за подаване на оферти за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:00ч. на 26.10.2015г.

   

  Дата и място на разглеждане на офертите: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 27.10.2015г. от 11:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 28 Септември 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 05 Ноември 2015
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 27 Октомври 2015
 • Протоколи - Публикувано на: 24 Ноември 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 910 - Публикувано на: 24 Ноември 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 04 Януари 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Информация изпъленени договори - Публикувано на: 07 Март 2017 - 16:22
 • Плащания
 • извършени плащания през м.02.2016 - Публикувано на: 17 Март 2016
 • извършени плащания през м.03.2016 - Публикувано на: 20 Април 2016
 • Решение за промяна
 • Решение за изменение на коригирана сума изпълнен договор - Публикувано на: 07 Март 2017 - 16:22
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0022

  Началната дата: 25.09.2015 10:30

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  э

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 25 Септември 2015
 • Коригирана документация - Публикувано на: 05 Октомври 2015
 • Решения за промяна
 • Решение промяна - Публикувано на: 05 Октомври 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 20 Ноември 2015
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 04 Ноември 2015
 • Протоколи - Публикувано на: 08 Декември 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 937 - Публикувано на: 08 Декември 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 06 Януари 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 24 Януари 2017 - 09:43
 • Плащания
 • извършени плащания през м.01.2016 - Публикувано на: 11 Януари 2016
 • извършени плащания през м.02.2016 - Публикувано на: 15 Февруари 2016
 • извършени плащания през м.03.2016 - Публикувано на: 23 Март 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0021

  Началната дата: 23.09.2015 10:57

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  э

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 25 Септември 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 03 Ноември 2015
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 27 Октомври 2015
 • Протоколи - Публикувано на: 10 Ноември 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 853 - Публикувано на: 10 Ноември 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 14 Декември 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 24 Януари 2017 - 09:47
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0020

  Началната дата: 13.08.2015 13:17

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  ДО

  ДЗЗД Прима Етиком

   

   

   

  П О К А Н А

  За участие в процедура на договаряне без обявление

  за възлагане на обществена поръчка

   

   

   

                  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

     На основание  чл. 92 от ЗОП и във връзка с Решение № 346/13.08.2015 г. за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет : "Извършване на допълнителни СМР в кабинетите на Отделение по образна диагностика и Функционално отделение при МБАЛ "Д-р тота Венкова" АД, във връзка с изпълнението на проект "Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни заведения в градските агломерации" по оперативна програма "Регионално развитие"", Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на  28.08.2015 г от 10:00 часа в Заседателната зала на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 08 Октомври 2015
 • Протоколи
 • Протоколи - Публикувано на: 28 Август 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 643 - Публикувано на: 28 Август 2015
 • Плащания
 • извършени плащания през м.10.2015 - Публикувано на: 20 Ноември 2015
 • извършени плащания през м.11.2015 - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0019

  Началната дата: 20.07.2015 15:28

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  ДО

  Айф Фарма ЕООД

  Медицинска Техника Инженеринг ООД

  Ел-Дора ЕООД

  Емония Фарматех България ЕООД

   

   

  П О К А Н А

  За участие в процедура на договаряне без обявление

  за възлагане на обществена поръчка

   

   

   

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

   

                  На основание  чл. 92 от ЗОП и във връзка с Решение № 345/20.07.2015 г. за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет : "Доставка на медицински изделия / общ медицински консуматив/ заплащани от пациенти  за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 30.07.2015 г от 10:00 часа в Заседателната зала на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 18 Август 2015
 • Документация
 • документация - Публикувано на: 20 Юли 2015
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 30 Юли 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • решение - Публикувано на: 30 Юли 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 02 Декември 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0018

  Началната дата: 05.06.2015 11:36

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
  „Доставка на медицински изделия /общ медицински консуматив/за нуждите на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД, гр. Габрово” “

   Краен срок за подаване на оферти за участие: 20.07.2015 до 16:00 ч.

  Отваряне на офертите: 21.07.2015г. от 10:00 ч. в сградата на МБАЛ гр. Габрово, ул. "Д-р Илиев - детския" №1.

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 09 Юни 2015
 • Разяснение по документацията
 • Разяснения - Публикувано на: 09 Юли 2015
 • Решения за промяна
 • Решение 826 - Публикувано на: 29 Октомври 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 28 Септември 2015
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 24 Август 2015
 • Протоколи - Публикувано на: 20 Октомври 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение и класиране - Публикувано на: 20 Октомври 2015
 • Решение 820 - Публикувано на: 27 Октомври 2015
 • Решение 890 - Публикувано на: 19 Ноември 2015
 • Решения за прекратяване
 • Решение прекратяване - Публикувано на: 29 Октомври 2015
 • Решение прекратяване - Публикувано на: 19 Ноември 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 01 Декември 2015
 • Договори1 - Публикувано на: 06 Януари 2016
 • Информация изпълнени договори - Публикувано на: 21 Февруари 2017 - 15:03
 • Гаранция за Участие
 • Върнати гаранции за участие - Публикувано на: 15 Декември 2015
 • Плащания
 • извършени плащания през м.01.2016 - Публикувано на: 19 Февруари 2016
 • извършени плащания през м.02.2016 - Публикувано на: 17 Март 2016
 • извършени плащания през м.03.2016 - Публикувано на: 20 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0017

  Началната дата: 04.06.2015 14:47

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  э

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 02 Септември 2015
 • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 03 Януари 2018 - 15:41
 • Плащания
 • извършени плащания през 01.2016 - Публикувано на: 03 Февруари 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0016

  Началната дата: 01.07.2015 13:40

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 01 Юли 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 16 Февруари 2017 - 14:44
 • Плащания
 • извършени плащания през 01.2016 - Публикувано на: 03 Февруари 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0015

  Началната дата: 25.06.2015 12:08

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  э

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 25 Юни 2015
 • Плащания
 • плащания 08.2015 - Публикувано на: 18 Август 2015
 • плащания 09.2015 - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • плащания 10.2015 - Публикувано на: 15 Октомври 2015
 • извършени плащания през м.10.2015 - Публикувано на: 20 Ноември 2015
 • извършени плащания през м.11.2015 - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • извършени плащания през м.12.2015 - Публикувано на: 19 Януари 2016
 • извършени плащания през м.02.2016 - Публикувано на: 17 Март 2016
 • извършени плащания през м.03.2016 - Публикувано на: 20 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0014

  Началната дата: 28.05.2015 14:15

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
  „ДОСТАВКА НА ДЕЗИНФЕКТАНТИ, ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ ”Д-Р ТОТА ВЕНКОВА”АД, ГР. ГАБРОВО,  ВКЛЮЧВАЩА 3/ТРИ/ САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

   Краен срок за подаване на оферти за участие: 25.06.2015 до 16:00 ч.

  Отваряне на офертите: 02.07.2015г. от 10:00 ч. в сградата на МБАЛ гр. Габрово, ул. "Д-р Илиев - детския" №1.

  Документация
 • документация - Публикувано на: 28 Май 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 09 Юли 2015
 • Протоколи
 • Протоколи - Публикувано на: 15 Юли 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение класиране - Публикувано на: 15 Юли 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 24 Август 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация приключил договор - Публикувано на: 05 Юли 2017 - 10:27
 • Плащания
 • извършени плащания през м.10.2015 - Публикувано на: 20 Ноември 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0013

  Началната дата: 11.05.2015 11:05

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление


                                                         ДО

  Новимед ООД

  Емония Фарматех България ЕООД

  Вега Медикал ООД

   

   

  П О К А Н А

  За участие в процедура на договаряне без обявление

  за възлагане на обществена поръчка

   

                     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

                  На основание  чл. 92 от ЗОП и във връзка с Решение № 337/11.05.2015 г. за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет : "Доставка на специфични медицински изделия за инвазивна кардиология за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 18.05.2015 г от 10:00 часа в Заседателната зала на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД

                                                                                                        

   

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 19 Юни 2015
 • Документация
 • покана - Публикувано на: 11 Май 2015
 • образци - Публикувано на: 11 Май 2015
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 19 Май 2015
 • Доклад - Публикувано на: 19 Май 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 387 - Публикувано на: 19 Май 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0012

  Началната дата: 08.05.2015 16:13

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  ДО

  Марвена ООД

  Медитех ООД

  Контакт Медикъл Интернешънъл ООД

   

   

  П О К А Н А

  За участие в процедура на договаряне без обявление

  за възлагане на обществена поръчка

   

   

   

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

   

                  На основание  чл. 92 от ЗОП и във връзка с Решение №336/08.05..2015 г. за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура  на МБАЛ”Д-р Тота Венкова”АД  ”

  Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 18.05.2015 г от 11:00 часа в Заседателната зала на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД

                                                                                                        

  Документация
 • покана - Публикувано на: 08 Май 2015
 • образци - Публикувано на: 08 Май 2015
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 18 Май 2015
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 18 Май 2015
 • Протокол № 3 - Публикувано на: 18 Май 2015
 • Доклад - Публикувано на: 18 Май 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 383 - Публикувано на: 18 Май 2015
 • Решения за прекратяване
 • Решение прекратяване - Публикувано на: 18 Юни 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 11 Юни 2015
 • Гаранции изпълнение
 • Информация върнати гаранции за изпълнение - Публикувано на: 22 Февруари 2016
 • Плащания
 • плащания 08.2015 - Публикувано на: 02 Септември 2015
 • плащания 09.2015 - Публикувано на: 02 Октомври 2015
 • плащания 10.2015 - Публикувано на: 04 Ноември 2015
 • плащания 11.2015 - Публикувано на: 25 Ноември 2015
 • плащания 12.2015 - Публикувано на: 30 Декември 2015
 • извършени плащания през м.01.2016 - Публикувано на: 03 Февруари 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0011

  Началната дата: 22.04.2015 14:42

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

  Доставка на лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания, заплащани от НЗОК за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово

   Краен срок за подаване на оферти за участие: 02.06.2015 г.до 16:00 ч.

  Отваряне на офертите: 03.06.2015 г от 10:00 ч. в сградата на МБАЛ гр. Габрово, ул. "Д-р Илиев - детския" №1.

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 23 Април 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 11 Август 2015
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 07 Юли 2015
 • Протоколи - Публикувано на: 10 Септември 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение и класиране - Публикувано на: 10 Септември 2015
 • Решения за прекратяване
 • Решение прекратяване - Публикувано на: 10 Септември 2015
 • Решение прекратяване - Публикувано на: 10 Септември 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 08 Октомври 2015
 • Гаранция за Участие
 • Върнати гаранции за участие - Публикувано на: 15 Октомври 2015
 • Плащания
 • извършени плащания през м.12.2015 - Публикувано на: 19 Януари 2016
 • извършени плащания през м.01.2016 - Публикувано на: 19 Февруари 2016
 • извършени плащания през м.02.2016 - Публикувано на: 17 Март 2016
 • извършени плащания през м.03.2016 - Публикувано на: 20 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0010

  Началната дата: 02.04.2015 13:54

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 05 Май 2015
 • Плащания
 • плащания 08.2015 - Публикувано на: 18 Август 2015
 • плащания 10.2015 - Публикувано на: 15 Октомври 2015
 • извършени плащания през м.10.2015 - Публикувано на: 20 Ноември 2015
 • извършени плащания през м.11.2015 - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • извършени плащания през м.12.2015 - Публикувано на: 19 Януари 2016
 • извършени плащания през м.01.2016 - Публикувано на: 19 Февруари 2016
 • извършени плащания през м.02.2016 - Публикувано на: 17 Март 2016
 • извършени плащания през м.03.2016 - Публикувано на: 20 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0009

  Началната дата: 24.03.2015 15:49

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  э

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Договори и споразумения по ОП
 • Договор "Бета Бус" ООД - Публикувано на: 03 Юни 2015
 • Документация
 • Покана Договаряне - Публикувано на: 24 Март 2015
 • Протоколи
 • Протоколи - Публикувано на: 06 Април 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 280 - Публикувано на: 06 Април 2015
 • Плащания
 • плащане 10.2015 - Публикувано на: 04 Ноември 2015
 • плащания 11.2015 - Публикувано на: 27 Ноември 2015
 • плащания 12.2015 - Публикувано на: 30 Декември 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0008

  Началната дата: 12.03.2015 09:16

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  tt

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Документация
 • Документация - Публикувано на: 13 Март 2015
 • Коригирана Документация - Публикувано на: 19 Март 2015
 • Разяснение по документацията
 • Отговор на запитване - Публикувано на: 07 Април 2015
 • Решения за промяна
 • Решение за промяна - Публикувано на: 19 Март 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 04 Юни 2015
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 07 Май 2015
 • Протоколи - Публикувано на: 19 Юни 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 461 - Публикувано на: 19 Юни 2015
 • Решения за прекратяване
 • Решение прекратяване - неоферирани - Публикувано на: 19 Юни 2015
 • Решение прекратяване - отстранени - Публикувано на: 19 Юни 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 23 Юли 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнени договори - Публикувано на: 02 Декември 2016
 • Гаранция за Участие
 • Информация гаранции участие - Публикувано на: 22 Юли 2015
 • Плащания
 • плащания 10.2015 - Публикувано на: 15 Октомври 2015
 • извършени плащания през м.10.2015 - Публикувано на: 20 Ноември 2015
 • извършени плащания през м.11.2015 - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • извършени плащания през м.12.2015 - Публикувано на: 19 Януари 2016
 • извършени плащания през м.01.2016 - Публикувано на: 19 Февруари 2016
 • извършени плащания през м.02.2016 - Публикувано на: 17 Март 2016
 • извършени плащания през м.03.2016 - Публикувано на: 20 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0007

  Началната дата: 02.02.2015 11:16

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  „Пране на болнични текстилни материали - работно облекло, операционно бельо и болнично бельо при МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр. Габрово”

   
   
   
  Документация
 • Документация - Публикувано на: 18 Февруари 2015
 • Документация - коригирана - Публикувано на: 04 Март 2015
 • Решения за промяна
 • Решение за промяна - Публикувано на: 04 Март 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 27 Март 2015
 • Протоколи
 • Протоколи - Публикувано на: 07 Април 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 284 - Публикувано на: 07 Април 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 01 Юни 2015
 • Гаранция за Участие
 • Информация освобождаване гаранция за участие - Публикувано на: 03 Юни 2015
 • Плащания
 • плащания 08.2015 - Публикувано на: 02 Септември 2015
 • плащания 09.2015 - Публикувано на: 02 Октомври 2015
 • плащания 10.2015 - Публикувано на: 04 Ноември 2015
 • плащания 12.2015 - Публикувано на: 30 Декември 2015
 • плащания 11.2015 - Публикувано на: 25 Ноември 2015
 • извършени плащания през м.01.2016 - Публикувано на: 03 Февруари 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0006

  Началната дата: 06.02.2015 15:39

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  "Доставка на медицински изделия /общ медицински консуматив/ за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 06 Февруари 2015
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 26 Февруари 2015
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 26 Февруари 2015
 • Доклад - Публикувано на: 26 Февруари 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 166 - Публикувано на: 26 Февруари 2015
 • Решения за прекратяване
 • Решение прекратяване - Публикувано на: 26 Февруари 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 21 Март 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 26 Януари 2017 - 15:37
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0005

  Началната дата: 05.02.2015 16:11

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  „ТРАНСПОРТ НА БОЛНИ/ ЖИТЕЛИ И ПРЕБИВАВАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ГАБРОВО/ ОТ ДОМА ИМ ДО ЦЕНТЪРА ЗА ХЕМОДИАЛИЗА КЪМ  МБАЛ ”Д-Р ТОТА ВЕНКОВА” АД  И ОБРАТНО”

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 06 Февруари 2015
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 09 Март 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0004

  Началната дата: 02.02.2015 11:18

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


   

  "Доставка на реактиви, биопродукти и косумативи за клинична лаборатория, микробиологична лаборатория, кръвен център и патохистологична и цитологична лаборатория при МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 02 Февруари 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 13 Май 2015
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 31 Март 2015
 • Протоколи - Публикувано на: 12 Юни 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение и класиране - Публикувано на: 11 Юни 2015
 • Решение 489 - Публикувано на: 29 Юни 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 20 Юли 2015
 • Договори 1 - Публикувано на: 24 Август 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнени договори - Публикувано на: 23 Февруари 2017 - 14:26
 • Гаранция за Участие
 • Гаранции участие - Публикувано на: 15 Юли 2015
 • Плащания
 • плащания 09.2015 - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • плащания 10.2015 - Публикувано на: 15 Октомври 2015
 • извършени плащания през м.10.2015 - Публикувано на: 20 Ноември 2015
 • извършени плащания през м.11.2015 - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • извършени плащания през м.12.2015 - Публикувано на: 19 Януари 2016
 • извършени плащания през м.01.2016 - Публикувано на: 19 Февруари 2016
 • извършени плащания през м.02.2016 - Публикувано на: 17 Март 2016
 • извършени плащания през м.03.2016 - Публикувано на: 20 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0003

  Началната дата: 20.01.2015 15:15

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


                                                 ДО

  „Фрезениус Медикъл Кеър България”ЕООД

  Медимаг МС ООД

   

   

  П О К А Н А

  За участие в процедура на договаряне без обявление

  за възлагане на обществена поръчка

   

            УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

                 На основание  чл. 92 от ЗОП и във връзка с Решение № 235/20.01.2015 г. за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура  на МБАЛ”Д-р Тота Венкова”АД  ” Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 28.01.2015 г от 10:00 часа в Заседателната зала на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД

                                                                                                        

  Документация
 • Покана - Публикувано на: 20 Януари 2015
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 28 Януари 2015
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 28 Януари 2015
 • Протокол № 3 - Публикувано на: 28 Януари 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 88 - Публикувано на: 28 Януари 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 26 Февруари 2015
 • Гаранции изпълнение
 • Информация върнати гаранции за изпълнение - Публикувано на: 22 Февруари 2016
 • Плащания
 • плащания 04.2015 - Публикувано на: 30 Април 2015
 • плащания 06.2015 - Публикувано на: 30 Юни 2015
 • плащане 07.2015 - Публикувано на: 03 Август 2015
 • плащания 08.2015 - Публикувано на: 02 Септември 2015
 • плащания 09.2015 - Публикувано на: 02 Октомври 2015
 • плащания 10.2015 - Публикувано на: 04 Ноември 2015
 • плащания 11.2015 - Публикувано на: 27 Ноември 2015
 • плащания 12.2015 - Публикувано на: 30 Декември 2015
 • извършени плащания през м.01.2016 - Публикувано на: 03 Февруари 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0002

  Началната дата: 19.01.2015 14:09

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  v

   
   
   
  Документация
 • Инвазивна кардиология 2015 - Публикувано на: 19 Януари 2015
 • Коригирана документация - Публикувано на: 22 Януари 2015
 • Решения за промяна
 • Решение промяна - Публикувано на: 22 Януари 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 25 Март 2015
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 23 Февруари 2015
 • Протоколи - Публикувано на: 06 Април 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 281 - Публикувано на: 06 Април 2015
 • Решения за прекратяване
 • Решение Прекратяване - Публикувано на: 28 Април 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 14 Май 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнени договори - Публикувано на: 12 Декември 2016
 • Гаранция за Участие
 • Гаранции участие - Публикувано на: 01 Юни 2015
 • Плащания
 • плащания 08.2015 - Публикувано на: 18 Август 2015
 • плащания 09.2015 - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • плащания 10.2015 - Публикувано на: 15 Октомври 2015
 • извършени плащания през м.11.2015 - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • извършени плащания през м.12.2015 - Публикувано на: 19 Януари 2016
 • извършени плащания през м.01.2016 - Публикувано на: 19 Февруари 2016
 • извършени плащания през м.02.2016 - Публикувано на: 17 Март 2016
 • извършени плащания през м.03.2016 - Публикувано на: 20 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0001

  Началната дата: 14.01.2015 14:22

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

  „Извършване на текущи строително ремонтни работи в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД - Габрово“

   Краен срок за подаване на оферти за участие: 12.02.2015 г.до 16:00 ч.

  Отваряне на офертите: 16.02.2015 г от 10:00 ч. в сградата на МБАЛ гр. Габрово, ул. "Д-р Илиев - детския" №1.

   
   
   
  Документация
 • Строителство 2015 - Публикувано на: 14 Януари 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 04 Март 2015
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 20 Февруари 2015
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 11 Март 2015
 • Протокол № 3 - Публикувано на: 11 Март 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение № 203 - Публикувано на: 11 Март 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор "Илстрой" ЕООД - Публикувано на: 30 Март 2015
 • Гаранция за Участие
 • Информация освобождаване гаранция за участие - Публикувано на: 07 Април 2015
 • Плащания
 • извършени плащания през м.10.2015 - Публикувано на: 20 Ноември 2015