Текуши

Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9098308

АОП линк

„Доставка на стопански консуматив за нуждите на  МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово“ извън списъка по чл.12 от ЗОП“

 

І. ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: Средства от бюджета на лечебното заведение.

ІІ.СРОКЪТ НА ВАЛИДНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА не трябва да бъде по-малко от 30 (тридесет) календарни дни и започва да тече от крайния срок за подаване на офертите.

ІІІ. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:30ч. на 07.05.2020г.

IV. ДАТА И МЯСТО НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 08.05.2020г. от 09:30ч. в заседателната зала (библиотеката).

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители при спазване на установения режим за достъп до сградата, в които се извършва отварянето.

В случай, че е удължен срока съгласно за получаване на офертите чл.188, ал.2 от ЗОП отварянето на офертите ще бъде в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 12.05.2020г. от 09:30ч. в заседателната зала (библиотеката).

Началната дата: 27.04.2020

Файлове
 • Събиране на оферти с обява - Публикувано на: 27 Април 2020 - 14:31
 • Инф. за обава по чл. 20 - Публикувано на: 27 Април 2020 - 14:31
 • Обява - образец - Публикувано на: 27 Април 2020 - 14:31
 • Образци - Публикувано на: 27 Април 2020 - 14:31
 • Декларация чл. 192 ЗОП - Образец 3 - Публикувано на: 27 Април 2020 - 14:30
 • Обява - удължаване - Публикувано на: 08 Май 2020 - 10:38
 • Протокол - Публикувано на: 19 Май 2020 - 10:50
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9098310

  АОП линк

  „Доставка на стопански консуматив за нуждите на  МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово“ включени в списъка по чл.12 от ЗОП“

   

  І. ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: Средства от бюджета на лечебното заведение.

  ІІ.СРОКЪТ НА ВАЛИДНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА не трябва да бъде по-малко от 30 (тридесет) календарни дни и започва да тече от крайния срок за подаване на офертите.

  ІІІ. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:30ч. на 07.05.2020г.

  IV. ДАТА И МЯСТО НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 08.05.2020г. от 10:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители при спазване на установения режим за достъп до сградата, в които се извършва отварянето.

  В случай, че е удължен срока съгласно за получаване на офертите чл.188, ал.2 от ЗОП отварянето на офертите ще бъде в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 12.05.2020г. от 10:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

  Началната дата: 27.04.2020

  Файлове
 • Събиране на оферти с обява - Публикувано на: 27 Април 2020 - 14:45
 • Инф. за обава по чл. 20 - Публикувано на: 27 Април 2020 - 14:45
 • Обява - образец - Публикувано на: 27 Април 2020 - 14:45
 • Образци - Публикувано на: 27 Април 2020 - 14:45
 • Декларация чл. 192 ЗОП - Образец 3 - Публикувано на: 27 Април 2020 - 14:45
 • Обява - удължаване - Публикувано на: 08 Май 2020 - 10:38
 • Протокол - Публикувано на: 19 Май 2020 - 10:54
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9097357

  АОП линк

  „Избор на изпълнител за абонаментна поддръжка на асансьорните уредби на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово  в сградите на ул. ”Д-р Илиев Детския” №1 и ул. ”Брянска” №1

  Поръчката е разделена на 2 /две/ обособени позиции:

               Обособена позиция №1 -  Асансьорни уредби на ул. ”Д-р Илиев Детския” №1 – стационар и АГ комплекс

               Обособена позиция №2 - Асансьорни уредби на ул. ”Брянска” №1 – бивша Консултативна поликлиника

  ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: Средства от бюджета на лечебното заведение.

  СРОКЪТ НА ВАЛИДНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА не трябва да бъде по-малко от 30 (тридесет) календарни дни и започва да тече от крайния срок за подаване на офертите.

  МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:30ч. на 02.04.2020г.

  ДАТА И МЯСТО НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 03.04.2020г. от 10:30ч. в заседателната зала (библиотеката).

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители при спазване на установения режим за достъп до сградата, в които се извършва отварянето.

  В случай, че е удължен срока съгласно за получаване на офертите чл.188, ал.2 от ЗОП отварянето на офертите ще бъде в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 08.04.2020г. от 10:30ч. в заседателната зала (библиотеката).

  Началната дата: 19.03.2020

  Файлове
 • Обява - Публикувано на: 19 Март 2020 - 11:21
 • Инф. за обава по чл. 20 - Публикувано на: 19 Март 2020 - 11:21
 • Събиране на оферти с обява - Публикувано на: 19 Март 2020 - 11:21
 • Декларации чл.54 - Публикувано на: 19 Март 2020 - 11:21
 • Образци - Публикувано на: 19 Март 2020 - 11:21
 • Инф. за обява по чл. 20 - удължаване - Публикувано на: 03 Април 2020 - 09:53
 • Договори - Публикувано на: 13 Май 2020 - 10:26
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9097364

  Описание предмета на поръчката: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД по една обособена позиция“

   

  Обособена позиция 1: Застраховка „Групова Рискова Живот”

  Поръчката възлиза на  обща прогнозна стойност:  5 500,00 лева ( шестдесет хиляди и сто лева).

  ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: Средства от бюджета на лечебното заведение.

  СРОКЪТ НА ВАЛИДНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА не трябва да бъде по-малко от 30 календарни дни и започва да тече от крайния срок за подаване на офертите.

  МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:30ч. на 30.03.2020г.

  В случай, че до 16:30 часа на 30.03.2020 г не са получени най-малко три оферти , Възложителят ще удължи срока съгласно чл.188, ал.2 от ЗОП до 16:30 часа на 02.04.2020 г.

  ДАТА И МЯСТО НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 31.03.2020 г. от 09:30ч. в заседателната зала (библиотеката).

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители при спазване на установения режим за достъп до сградата, в които се извършва отварянето.

  В случай, че е удължен срока съгласно за получаване на офертите чл.188, ал.2 от ЗОП отварянето на офертите ще бъде в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 03.04.2020г. от 09:30 ч. в заседателната зала (библиотеката).

  Началната дата: 19.03.2020

  Файлове
 • Обява - Публикувано на: 19 Март 2020 - 13:15
 • Образец обява - Публикувано на: 19 Март 2020 - 13:15
 • Събиране на оферти с обява - Публикувано на: 19 Март 2020 - 13:15
 • Декларация 192 - Публикувано на: 19 Март 2020 - 13:15
 • Образци - Публикувано на: 19 Март 2020 - 13:15
 • Проекто Договор - Публикувано на: 19 Март 2020 - 13:15
 • Обява удължаване срок - Публикувано на: 31 Март 2020 - 13:24
 • Покана до определени лица - Публикувано на: 06 Април 2020 - 13:53
 • Протокол - Публикувано на: 09 Април 2020 - 14:50
 • Договор с ЖЗИ - Публикувано на: 04 Май 2020 - 15:00
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9096381

  АОП линк

  Доставка на канцеларски материали, консумативи, формуляри и тонер касети  за нуждите на  МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово“ по 3 /три/ обособени позиции“

   

  Обособена позиция №1 Канцеларски материали и консумативи

  Обособена позиция №2 Формуляри – медицински и немедицински 

  Обособена позиция №3 Извън гаранционен ремонт, зареждане на касети за принтери, подмяна на барабани и закупуване на неоригинални  и оригинални нови касети 

  ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: Средства от бюджета на лечебното заведение.

  СРОКЪТ НА ВАЛИДНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА не трябва да бъде по-малко от 60 (шестдесет) календарни дни и започва да тече от крайния срок за подаване на офертите.

  МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:30ч. на 26.02.2020г.

  ДАТА И МЯСТО НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 27.02.2020г. от 11:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители при спазване на установения режим за достъп до сградата, в които се извършва отварянето.

  В случай, че е удължен срока съгласно за получаване на офертите чл.188, ал.2 от ЗОП отварянето на офертите ще бъде в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 05.03.2020г. от 11:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

  Началната дата: 14.02.2020

  Файлове
 • Събиране на оферти с обява - Публикувано на: 14 Февруари 2020 - 15:52
 • Обява образец - Публикувано на: 14 Февруари 2020 - 15:52
 • Инф. за публикуване на обява - Публикувано на: 14 Февруари 2020 - 15:52
 • Декларации чл.54 - Публикувано на: 14 Февруари 2020 - 15:52
 • Образци - Публикувано на: 14 Февруари 2020 - 15:52
 • Приложение 1 към ОП3 - Публикувано на: 14 Февруари 2020 - 15:52
 • Въпроси и отговори - Публикувано на: 19 Февруари 2020 - 12:56
 • Удължаване обява - Публикувано на: 27 Февруари 2020 - 09:56
 • Протокол - Публикувано на: 11 Март 2020 - 09:18
 • Договори - Публикувано на: 03 Април 2020 - 10:55
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9096383

  АОП линк

  Доставка на канцеларски материали и консумативи  за нуждите на  МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово“ включени в списъка по чл. 12 от ЗОП“

   

  ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: Средства от бюджета на лечебното заведение.

  СРОКЪТ НА ВАЛИДНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА не трябва да бъде по-малко от 60 (шестдесет) календарни дни и започва да тече от крайния срок за подаване на офертите.

  МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:30ч. на 26.02.2020г.

  ДАТА И МЯСТО НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 27.02.2020г. от 11:30ч. в заседателната зала (библиотеката).

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители при спазване на установения режим за достъп до сградата, в които се извършва отварянето.

  В случай, че е удължен срока съгласно за получаване на офертите чл.188, ал.2 от ЗОП отварянето на офертите ще бъде в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 05.03.2020г. от 11:30ч. в заседателната зала (библиотеката).

  Началната дата: 14.02.2020

  Файлове
 • Събиране на оферти с обява - Публикувано на: 14 Февруари 2020 - 15:57
 • Обява образец - Публикувано на: 14 Февруари 2020 - 15:57
 • Инф. за публикуване на обява - Публикувано на: 14 Февруари 2020 - 15:57
 • Декларации чл.54 - Публикувано на: 14 Февруари 2020 - 15:57
 • Образци - Публикувано на: 14 Февруари 2020 - 15:57
 • Протокол - Публикувано на: 02 Март 2020 - 14:17
 • Договор - Публикувано на: 03 Април 2020 - 11:01
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9095663

  АОП линк

  Описание предмета на поръчката: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД по седем обособени позиции“

   

  Обособена позиция 1 – Застраховка „Всички рискове на ИМУЩЕСТВО” на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;

   

  Обособена позиция 2 – Застраховка Обща гражданска отговорност на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;

  Обособена позиция 3 – Застраховка на Професионална отговорност на лечебни  заведения, хуманни лекари и медицински персонал на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;

  Обособена позиция 4 – Задължителна застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите на СПС собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;

  Обособена позиция 5 – Застраховка Каско на СПС, собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;

  Обособена позиция 6 – Застраховка Злополука на местата/лицата в МПС за СПС, собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;

  Обособена позиция 7 – Застраховка Отговорност на ръководители, директори и членове на управителни и надзорни съвети на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;

   

  Поръчката възлиза на  обща прогнозна стойност:  60 100,00 лева ( шестдесет хиляди и сто лева).

  ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: Средства от бюджета на лечебното заведение.

  СРОКЪТ НА ВАЛИДНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА не трябва да бъде по-малко от 30 календарни дни и започва да тече от крайния срок за подаване на офертите.

  МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:30ч. на 13.01.2020г.

  В случай, че до 16:30 часа на 13.01.2020 г не са получени най-малко три оферти за всяка обособена позиция , Възложителят ще удължи срока съгласно чл.188, ал.2 от ЗОП до 16:30 часа на 17.01.2020 г.

  ДАТА И МЯСТО НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 14.01.2020 г. от 10:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители при спазване на установения режим за достъп до сградата, в които се извършва отварянето.

  В случай, че е удължен срока съгласно за получаване на офертите чл.188, ал.2 от ЗОП отварянето на офертите ще бъде в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на20.01.2020г. от 10:00 ч. в заседателната зала (библиотеката).

  Началната дата: 03.01.2020

  Файлове
 • Обява образец АОП - Публикувано на: 03 Януари 2020 - 12:13
 • Покана - Публикувано на: 03 Януари 2020 - 12:13
 • Обява по чл.20, ал.3 от ЗОП - Публикувано на: 03 Януари 2020 - 12:13
 • Декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП - Публикувано на: 03 Януари 2020 - 12:13
 • Договор - Публикувано на: 03 Януари 2020 - 12:13
 • Образци - Публикувано на: 03 Януари 2020 - 12:13
 • Приложения - Публикувано на: 03 Януари 2020 - 12:13
 • обява удължаване срок оферти - Публикувано на: 14 Януари 2020 - 10:46
 • Протокол - Публикувано на: 03 Февруари 2020 - 14:57
 • Договори - Публикувано на: 02 Март 2020 - 16:11
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9094169

  АОП линк

  „Транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци, с кодове: 180102 и 180103*, за нуждите на  МБАЛ „Д-Р Тота Венкова” АД - Габрово”

   

  1. Обхват на обществената поръчка: „Транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци, с кодове: 180102 и 180103*, за нуждите на МБАЛ „Д-Р Тота Венкова” АД - Габрово” описани в Раздел II Техническа спецификация, част от настоящата обява.

   

  Транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци с прогнозни количества по кодове, съгласно предходната година:

  - 180102 (Телесни части и органи, включително банки кръв и кръвни продукти) – прогнозно количество 650,00 кг;

  - 180103*  (Отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции – прогнозно количество 19 951,00 кг.

  Количествата са ориентировъчни и зависят от дейността на лечебното заведение.

   

  Поръчката възлиза на  обща прогнозна стойност:   22 249,08 лв. (двадесет и две хиляди, двеста четиридесет и девет лева и 08 ст.) без включен  ДДС или 26 698,90 лв. с ДДС.

  ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: Средства от бюджета на лечебното заведение.

  СРОКЪТ НА ВАЛИДНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА не трябва да бъде по-малко от 60 (шесдесет) календарни дни и започва да тече от крайния срок за подаване на офертите.

  МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:30ч. на 11.11.2019 год.

  В случай, че до 16:30 часа на 11.11.2019 г не са получени най-малко три оферти за всяка обособена позиция , Възложителят ще удължи срока съгласно чл.188, ал.2 от ЗОП до 16:30 часа на 14.11.2019г.

  ДАТА И МЯСТО НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 12.11.2019г. от 09:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители при спазване на установения режим за достъп до сградата, в които се извършва отварянето.

  В случай, че е удължен срока съгласно за получаване на офертите чл.188, ал.2 от ЗОП отварянето на офертите ще бъде в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 15.11.2019г. от 09:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

  Началната дата: 01.11.2019

  Файлове
 • Обява-образец - Публикувано на: 01 Ноември 2019 - 16:17
 • Обява - Публикувано на: 01 Ноември 2019 - 16:17
 • Документация - Публикувано на: 01 Ноември 2019 - 16:17
 • Образци - Публикувано на: 01 Ноември 2019 - 16:17
 • Декларации чл.54 ЗОП - Публикувано на: 01 Ноември 2019 - 16:18
 • Обява - удължаване - Публикувано на: 12 Ноември 2019 - 08:50
 • Протокол - Публикувано на: 18 Ноември 2019 - 16:00
 • Протокол с резолюция - Публикувано на: 27 Ноември 2019 - 16:01
 • Протокол - корекция - Публикувано на: 27 Ноември 2019 - 16:01
 • Договор - Публикувано на: 30 Декември 2019 - 09:05
 • Анекс - Публикувано на: 09 Април 2020 - 10:18
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9087764

  АОП линк

  „Доставка на стопански консуматив за нуждите на  МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово“ включени в списъка по чл.12 от ЗОП“

   

  І. ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: Средства от бюджета на лечебното заведение.

  ІІ.СРОКЪТ НА ВАЛИДНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА не трябва да бъде по-малко от 30 (тридесет) календарни дни и започва да тече от крайния срок за подаване на офертите.

  ІІІ. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:30ч. на 03.05.2019г.

  IV. ДАТА И МЯСТО НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 07.05.2019г. от 11:30ч. в заседателната зала (библиотеката).

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители при спазване на установения режим за достъп до сградата, в които се извършва отварянето.

  В случай, че е удължен срока съгласно за получаване на офертите чл.188, ал.2 от ЗОП отварянето на офертите ще бъде в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 10.05.2019г. от 09:30ч. в заседателната зала (библиотеката).

  Началната дата: 23.04.2019

  Началната дата: 23.04.2019

  Файлове
 • Информация за обява по ОП чл.20 от ЗОП - Публикувано на: 23 Април 2019 - 15:14
 • Обява - Публикувано на: 23 Април 2019 - 15:14
 • Събиране на оферти с обява - Публикувано на: 23 Април 2019 - 15:14
 • Декларации чл. 54 - Публикувано на: 23 Април 2019 - 15:14
 • Образци - Публикувано на: 23 Април 2019 - 15:14
 • Информация за обява по ОП чл.20 от ЗОП - удължаване - Публикувано на: 07 Май 2019 - 09:21
 • Протокол - Публикувано на: 16 Май 2019 - 15:31
 • Договор - Публикувано на: 23 Юли 2019 - 10:17
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9087770

  АОП линк

  „Доставка на стопански консуматив за нуждите на  МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово“ извън списъка по чл.12 от ЗОП“

   

  І. ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: Средства от бюджета на лечебното заведение.

  ІІ.СРОКЪТ НА ВАЛИДНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА не трябва да бъде по-малко от 30 (тридесет) календарни дни и започва да тече от крайния срок за подаване на офертите.

  ІІІ. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:30ч. на 03.05.2019г.

  IV. ДАТА И МЯСТО НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 07.05.2019г. от 12:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители при спазване на установения режим за достъп до сградата, в които се извършва отварянето.

  В случай, че е удължен срока съгласно за получаване на офертите чл.188, ал.2 от ЗОП отварянето на офертите ще бъде в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 10.05.2019г. от 10:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

  Началната дата: 23.04.2019

  Началната дата: 23.04.2019

  Файлове
 • Обява - Публикувано на: 23 Април 2019 - 15:29
 • Обява за ОП по чл.20 от ЗОП - Публикувано на: 23 Април 2019 - 15:29
 • Събиране на оферти с обява - Публикувано на: 23 Април 2019 - 15:29
 • Декларации чл. 54 - Публикувано на: 23 Април 2019 - 15:29
 • Образци - Публикувано на: 23 Април 2019 - 15:29
 • Обява за ОП по чл.20 от ЗОП - удължаване - Публикувано на: 07 Май 2019 - 09:20
 • Протокол - Публикувано на: 16 Май 2019 - 15:32
 • Договор - Публикувано на: 23 Юли 2019 - 10:16
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9087236

  АОП линк

  „Избор на изпълнител за абонаментна поддръжка на асансьорните уредби на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово  в сградите на ул. ”Д-р Илиев Детския” №1 и ул. ”Брянска” №1

  Поръчката е разделена на 2 /две/ обособени позиции:

               Обособена позиция №1 -  Асансьорни уредби на ул. ”Д-р Илиев Детския” №1 – стационар и АГ комплекс

               Обособена позиция №2 - Асансьорни уредби на ул. ”Брянска” №1 – бивша Консултативна поликлиника

  ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: Средства от бюджета на лечебното заведение.

  СРОКЪТ НА ВАЛИДНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА не трябва да бъде по-малко от 30 (тридесет) календарни дни и започва да тече от крайния срок за подаване на офертите.

  МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:30ч. на 15.04.2019г.

  ДАТА И МЯСТО НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 16.04.2019г. от 10:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители при спазване на установения режим за достъп до сградата, в които се извършва отварянето.

  В случай, че е удължен срока съгласно за получаване на офертите чл.188, ал.2 от ЗОП отварянето на офертите ще бъде в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 23.04.2019г. от 12:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

  Началната дата: 05.04.2019

  Файлове
 • Информация за обява по ОП - Публикувано на: 05 Април 2019 - 15:39
 • Събиране на оферти с обява - Публикувано на: 05 Април 2019 - 15:39
 • Обява - Публикувано на: 05 Април 2019 - 15:39
 • Образци - Публикувано на: 05 Април 2019 - 15:39
 • Декларации - Публикувано на: 05 Април 2019 - 15:39
 • Удължаване срок - Публикувано на: 16 Април 2019 - 10:27
 • Договори - Публикувано на: 15 Май 2019 - 10:50
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9086693

  АОП линк

  „Избор на изпълнител за абонаментна поддръжка на асансьорните уредби на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово  в сградите на ул. ”Д-р Илиев Детския” №1 и ул. ”Брянска” №1

  Поръчката е разделена на 2 /две/ обособени позиции:

               Обособена позиция №1 -  Асансьорни уредби на ул. ”Д-р Илиев Детския” №1 – стационар и АГ комплекс

               Обособена позиция №2 - Асансьорни уредби на ул. ”Брянска” №1 – бивша Консултативна поликлиника

  ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: Средства от бюджета на лечебното заведение.

  СРОКЪТ НА ВАЛИДНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА не трябва да бъде по-малко от 30 (тридесет) календарни дни и започва да тече от крайния срок за подаване на офертите.

  МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:30ч. на 25.03.2019г.

  ДАТА И МЯСТО НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 26.03.2018г. от 09:30ч. в заседателната зала (библиотеката).

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители при спазване на установения режим за достъп до сградата, в които се извършва отварянето.

  В случай, че е удължен срока съгласно за получаване на офертите чл.188, ал.2 от ЗОП отварянето на офертите ще бъде в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 29.03.2019г. от 09:30ч. в заседателната зала (библиотеката).

  Началната дата: 14.03.2019г.

  Началната дата: 14.03.2019

  Файлове
 • Събиране на оферти с обява - Публикувано на: 14 Март 2019 - 11:38
 • Обява - Публикувано на: 14 Март 2019 - 11:38
 • Информация за обява по ОП - Публикувано на: 14 Март 2019 - 11:38
 • Образци - Публикувано на: 14 Март 2019 - 11:38
 • Декларации - Публикувано на: 14 Март 2019 - 11:38
 • Информация за обява по ОП - удължаване - Публикувано на: 26 Март 2019 - 08:51
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9086106

  АОП линк

  Доставка на канцеларски материали, консумативи, формуляри и тонер касети  за нуждите на  МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово“ по 4 /четири/ обособени позиции“

   

  Обособена позиция №1 Канцеларски материали и консумативи включени в списъка по чл.12 от ЗОП

  Обособена позиция №2 Формуляри – медицински и немедицински 

  Обособена позиция №3 Канцеларски материали и консумативи

  Обособена позиция №4 Извън гаранционен ремонт, зареждане на касети за принтери, подмяна на барабани и закупуване на неоригинални  и оригинални нови касети 

  ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: Средства от бюджета на лечебното заведение.

  СРОКЪТ НА ВАЛИДНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА не трябва да бъде по-малко от 30 (тридесет) календарни дни и започва да тече от крайния срок за подаване на офертите.

  МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:30ч. на 05.03.2019г.

  ДАТА И МЯСТО НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 06.03.2019г. от 09:30ч. в заседателната зала (библиотеката).

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители при спазване на установения режим за достъп до сградата, в които се извършва отварянето.

  В случай, че е удължен срока съгласно за получаване на офертите чл.188, ал.2 от ЗОП отварянето на офертите ще бъде в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 11.03.2019г. от 13:30ч. в заседателната зала (библиотеката).

  Началната дата: 26.02.2019

  Началната дата: 26.02.2019

  Файлове
 • Обява - Публикувано на: 26 Февруари 2019 - 16:20
 • Приложение №1 към ОП4 - Публикувано на: 26 Февруари 2019 - 16:20
 • Образци - Публикувано на: 26 Февруари 2019 - 16:20
 • Декларации по чл. 54 - Публикувано на: 26 Февруари 2019 - 16:20
 • Информация за обява по ОП - Публикувано на: 26 Февруари 2019 - 16:20
 • Събиране на оферти с обява - Публикувано на: 26 Февруари 2019 - 16:20
 • Информация за обява по ОП - удължаване на срок - Публикувано на: 06 Март 2019 - 09:24
 • Договори - Публикувано на: 09 Април 2019 - 15:21
 • Протокол - Публикувано на: 20 Март 2019 - 14:21
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9084784

  1. Описание предмета на поръчката: Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД по седем обособени позиции“
  2. Обхват на обществената поръчка: Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД по седем обособени позиции“ описани в Раздел II Техническа спецификация, част от настоящата обява.

  Обособена позиция 1 Застраховка „Всички рискове на ИМУЩЕСТВО”на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;

  Обособена позиция 2 – Застраховка Обща гражданска отговорност на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;

  Обособена позиция 3 – Застраховка на Професионална отговорност на лечебни  заведения, хуманни лекари и медицински персонал на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;

  Обособена позиция 4 – Задължителна застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите на СПС собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;

  Обособена позиция 5 – Застраховка Каско на СПС, собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;

  Обособена позиция 6 – Застраховка Злополука на местата/лицата в МПС за СПС, собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;

  Обособена позиция 7 – Застраховка Отговорност на ръководители, директори и членове на управителни и надзорни съвети на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;

   

  Поръчката възлиза на  обща прогнозна стойност:  61 000,00 лева (шестдесет и една хиляди лева).

   

  Правно основание: Настоящата обществена поръчка се провежда по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП, на основание чл.20, ал.3, т.2 във връзка с  чл. 186 от ЗОП за възлагане на обществени поръчки чрез обява за събиране на оферти на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово.

  МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:30ч. на 17.01.2019г.

  В случай, че до 16:30 часа на 17.01.2019 г не са получени най-малко три оферти за всяка обособена позиция , Възложителят ще удължи срока съгласно чл.188, ал.2 от ЗОП до 16:30 часа на 22.01.2019 г.

   ДАТА И МЯСТО НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 18.01.2019 г. от 10:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители при спазване на установения режим за достъп до сградата, в които се извършва отварянето.

  В случай, че е удължен срока съгласно за получаване на офертите чл.188, ал.2 от ЗОП отварянето на офертите ще бъде в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на23.01.2019г. от 09:00 ч. в заседателната зала (библиотеката).

  Началната дата: 10.01.2019

  Файлове
 • Образец обява - Публикувано на: 10 Януари 2019 - 15:23
 • Събиране на оферти с обява - Публикувано на: 10 Януари 2019 - 15:23
 • Образци - Публикувано на: 10 Януари 2019 - 15:23
 • Договор - Публикувано на: 10 Януари 2019 - 15:23
 • Обява - Публикувано на: 10 Януари 2019 - 15:23
 • Приложения - Публикувано на: 10 Януари 2019 - 15:29
 • Обява удължаване на срок - Публикувано на: 18 Януари 2019 - 10:43
 • Протокол - Публикувано на: 29 Януари 2019 - 10:53
 • Договори - Публикувано на: 12 Февруари 2019 - 15:24
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9082192

  АОП линк

  1. Обхват на обществената поръчка:  „Транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци, с кодове: 180102 и 180103*, за нуждите на  МБАЛ „Д-Р Тота Венкова” АД - Габрово” описани в Раздел II Техническа спецификация, част от настоящата обява.

  Транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци с прогнозни количества по кодове, съгласно предходната година:

  - 180102 (Телесни части и органи, включително банки кръв и кръвни продукти) – прогнозно количество 442,00 кг

  - 180103*  (Отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции – прогнозно количество 21364,00 кг

  Количествата са ориентировъчни и зависят от дейността на лечебното заведение.

   

  Поръчката възлиза на  обща прогнозна стойност:  23623,17 лева (тридесет и две хиляди, осемстотин и два лева и 78 ст. без включен  ДДС или 28347,80 лв с ДДС.

  ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: Средства от бюджета на лечебното заведение.

  СРОКЪТ НА ВАЛИДНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА не трябва да бъде по-малко от 30 (тридесет) календарни дни и започва да тече от крайния срок за подаване на офертите.

  МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:30ч. на 29.10. 2018 год.

  В случай, че до 16:30 часа на 29.10.2018 г не са получени най-малко три оферти за всяка обособена позиция , Възложителят ще удължи срока съгласно чл.188, ал.2 от ЗОП до 16:30 часа на 02.11.2018г.

  ДАТА И МЯСТО НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 30.10.2018г. от 14:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители при спазване на установения режим за достъп до сградата, в които се извършва отварянето.

  В случай, че е удължен срока съгласно за получаване на офертите чл.188, ал.2 от ЗОП отварянето на офертите ще бъде в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 05.11.2018г. от 11:30ч. в заседателната зала (библиотеката).

  Началната дата: 22.10.2018

  Файлове
 • обява АОП - Публикувано на: 22 Октомври 2018 - 17:30
 • ДОкументация - Публикувано на: 22 Октомври 2018 - 17:30
 • Образец обява - Публикувано на: 22 Октомври 2018 - 17:30
 • образци - Публикувано на: 22 Октомври 2018 - 17:30
 • декларации - Публикувано на: 22 Октомври 2018 - 17:30
 • Удължаване срок - Публикувано на: 30 Октомври 2018 - 12:32
 • Протокол - Публикувано на: 12 Ноември 2018 - 10:07
 • Договор - Публикувано на: 04 Декември 2018 - 15:57
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9078759

  АОП линк

  Обхват на обществената поръчка:  Предоставяне под наем на лабораторна аппаратура , с техничести параметри и изисквания подробно описани в Раздел II Техническа спецификация, част от настоящата обява.

  Обособена позиция № 1 – Автоматичен хематологичен анализатор– 1 брой

  Обособена позиция № 2 – Автоматичен коагулометър – 1 брой

  ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: Средства от бюджета на лечебното заведение.

  СРОКЪТ НА ВАЛИДНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА не трябва да бъде по-малко от 30 (тридесет) календарни дни и започва да тече от крайния срок за подаване на офертите.

  МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:00ч. на 30.07. 2018 год.

  В случай, че до 16:30 часа на 30.07.2018 г не са получени най-малко три оферти за всяка обособена позиция , Възложителят ще удължи срока съгласно чл.188, ал.2 от ЗОП до 16:30 часа на 03.08.2018г.

  ДАТА И МЯСТО НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 31.07.2018г. от 10:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители при спазване на установения режим за достъп до сградата, в които се извършва отварянето.

  В случай, че е удължен срока съгласно за получаване на офертите чл.188, ал.2 от ЗОП отварянето на офертите ще бъде в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 06.08.2018г. от 10:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

  Началната дата: 23.07.2018

  Файлове
 • Събиране на оферти с обява - Покана - Публикувано на: 23 Юли 2018 - 10:36
 • Образец обява - Публикувано на: 23 Юли 2018 - 10:36
 • Обява АОП - Публикувано на: 23 Юли 2018 - 10:36
 • Декларации - Публикувано на: 23 Юли 2018 - 10:36
 • Договор - проект - Публикувано на: 23 Юли 2018 - 10:37
 • Образци - Публикувано на: 23 Юли 2018 - 10:37
 • Обява АОП удължаване срок - Публикувано на: 31 Юли 2018 - 09:13
 • Протокол - Публикувано на: 08 Август 2018 - 14:48
 • Решение РД-06-647 - Публикувано на: 17 Август 2018 - 09:54
 • Договори - Публикувано на: 31 Август 2018 - 15:44
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9075996

  АОП линк

  „Доставка на стопански консуматив за нуждите на  МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово“ по 2 /две/ обособени позиции“

  Обособена позиция №1 Стопански консумативи  включени в списъка по чл.12 от ЗОП

  Обособена позиция №2 Стопански консумативи  извън списъка по чл. 12 от ЗОП

   

  І. ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: Средства от бюджета на лечебното заведение.

  ІІ.СРОКЪТ НА ВАЛИДНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА не трябва да бъде по-малко от 30 (тридесет) календарни дни и започва да тече от крайния срок за подаване на офертите.

  ІІІ. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:30ч. на 23.05.2018г.

  IV. ДАТА И МЯСТО НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 25.05.2018г. от 11:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители при спазване на установения режим за достъп до сградата, в които се извършва отварянето.

  В случай, че е удължен срока съгласно за получаване на офертите чл.188, ал.2 от ЗОП отварянето на офертите ще бъде в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 31.05.2018г. от 11:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

  Началната дата: 14.05.2018

  Файлове
 • Информация за обява по ОП на стойност по чл. 20, ал. 2 от ЗОП - Публикувано на: 14 Май 2018 - 14:49
 • Събиране на оферти с обява - Публикувано на: 14 Май 2018 - 14:49
 • Образец обява - Публикувано на: 14 Май 2018 - 14:49
 • Образци - Публикувано на: 14 Май 2018 - 14:49
 • Декларации - Публикувано на: 14 Май 2018 - 14:50
 • Информация за обява по ОП на стойност по чл. 20, ал. 2 от ЗОП - удължаване - Публикувано на: 25 Май 2018 - 09:06
 • Протокол - Публикувано на: 07 Юни 2018 - 15:42
 • Договор - Публикувано на: 28 Юни 2018 - 15:39
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9075540

            Описание предмета на поръчката: „Предоставяне под наем на лабораторна апаратура, включително осигуряване на сервизното обслужване и консумативите и реактивите за работа с апаратурата в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД“ по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП.

   

            Обхват на обществената поръчка:  Предоставяне под наем на лабораторна аппаратура , с техничести параметри и изисквания подробно описани в Раздел II Техническа спецификация, част от настоящата обява.

  Обособена позиция № 1 – Автоматичен анализатор за глюкоза – 1 брой

  Обособена позиция № 2 – Кръвно газов анализатор – 1 брой

  Обособена позиция № 3 – Електролитен анализатор с пробоподавач  – 1 брой

  ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: Средства от бюджета на лечебното заведение.

  СРОКЪТ НА ВАЛИДНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА не трябва да бъде по-малко от 30 (тридесет) календарни дни и започва да тече от крайния срок за подаване на офертите.

  МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:30ч. на10.05.2018г.

  ДАТА И МЯСТО НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 11.05.2018г. от 10:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители при спазване на установения режим за достъп до сградата, в които се извършва отварянето.

  В случай, че е удължен срока съгласно за получаване на офертите чл.188, ал.2 от ЗОП отварянето на офертите ще бъде в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 15.05.2018г. от 10:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

  Началната дата: 02.05.2018

  Файлове
 • Обява събиране на оферти - Публикувано на: 02 Май 2018 - 15:59
 • Обява - образец - Публикувано на: 02 Май 2018 - 15:59
 • Декларации - Публикувано на: 02 Май 2018 - 15:59
 • Образци - Публикувано на: 02 Май 2018 - 16:04
 • Договор - Публикувано на: 02 Май 2018 - 16:04
 • Обява АОП - Публикувано на: 02 Май 2018 - 16:04
 • обява удължаване срок - Публикувано на: 11 Май 2018 - 09:04
 • Протокол - Публикувано на: 18 Май 2018 - 10:25
 • Договори - Публикувано на: 08 Юни 2018 - 16:34
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  АОП линк

  „Избор на изпълнител за абонаментна поддръжка на асансьорните уредби на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово  в сградите на ул. ”Д-р Илиев Детския” №1 и ул. ”Брянска” №1

  Поръчката е разделена на 2 /две/ обособени позиции:

               Обособена позиция №1 -  Асансьорни уредби на ул. ”Д-р Илиев Детския” №1 – стационар и АГ комплекс

               Обособена позиция №2 - Асансьорни уредби на ул. ”Брянска” №1 – бивша Консултативна поликлиника

  ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: Средства от бюджета на лечебното заведение.

  СРОКЪТ НА ВАЛИДНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА не трябва да бъде по-малко от 30 (тридесет) календарни дни и започва да тече от крайния срок за подаване на офертите.

  МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:30ч. на 30.03.2018г.

  ДАТА И МЯСТО НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 02.04.2018г. от 10:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители при спазване на установения режим за достъп до сградата, в които се извършва отварянето.

  В случай, че е удължен срока съгласно за получаване на офертите чл.188, ал.2 от ЗОП отварянето на офертите ще бъде в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 11.04.2018г. от 10:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

  Началната дата: 23.03.2018

  Началната дата: 23.03.2018

  Файлове
 • Обява събиране на оферти - Публикувано на: 23 Март 2018 - 14:00
 • Информация за обява по ОП - Публикувано на: 23 Март 2018 - 14:00
 • Обява - Публикувано на: 23 Март 2018 - 14:00
 • Образци - Публикувано на: 23 Март 2018 - 14:00
 • Декларации - Публикувано на: 23 Март 2018 - 14:00
 • Информация за обява по ОП - удължаване - Публикувано на: 02 Април 2018 - 11:51
 • Протокол - Публикувано на: 16 Април 2018 - 15:14
 • Договори - Публикувано на: 02 Май 2018 - 15:56
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9073442

  АОП линк

  Доставка на канцеларски материали, консумативи, формуляри и тонер касети  за нуждите на  МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово“ по 4 /четири/ обособени позиции“

   

  Обособена позиция №1 Канцеларски материали и консумативи включени в списъка по чл.12 от ЗОП

  Обособена позиция №2 Формуляри – медицински и немедицински 

  Обособена позиция №3 Канцеларски материали и консумативи

  Обособена позиция №4 Извън гаранционен ремонт, зареждане на касети за принтери, подмяна на барабани и закупуване на неоригинални  и оригинални нови касети 

  ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: Средства от бюджета на лечебното заведение.

  СРОКЪТ НА ВАЛИДНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА не трябва да бъде по-малко от 30 (тридесет) календарни дни и започва да тече от крайния срок за подаване на офертите.

  МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:30ч. на 08.03.2018г.

  ДАТА И МЯСТО НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 09.03.2018г. от 13:30ч. в заседателната зала (библиотеката).

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители при спазване на установения режим за достъп до сградата, в които се извършва отварянето.

  В случай, че е удължен срока съгласно за получаване на офертите чл.188, ал.2 от ЗОП отварянето на офертите ще бъде в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 14.03.2018г. от 13:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

  Началната дата: 01.03.2018

  Файлове
 • Обява - Публикувано на: 01 Март 2018 - 12:05
 • Приложение 1 към ОП4 - Публикувано на: 01 Март 2018 - 12:05
 • Образци - Публикувано на: 01 Март 2018 - 12:06
 • Декларации - Публикувано на: 01 Март 2018 - 12:06
 • Информация за обява по ОП - Публикувано на: 01 Март 2018 - 12:08
 • Обява за събиране на оферти - Публикувано на: 01 Март 2018 - 12:10
 • Информация за обява по ОП - удължаване на срок - Публикувано на: 09 Март 2018 - 09:29
 • Протокол - Публикувано на: 22 Март 2018 - 16:06
 • Договори - Публикувано на: 13 Април 2018 - 10:01
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9070441

  ДО

  ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

   

   

  ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

  На основание чл.186 от ЗОП

   

  Д-р Николина Генева – Колева зам. Директор ОАД упълномощена от изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово съгласно заповед № РД-02-983/15.11.2017 г в качеството си на Възложител кани всички заинтересовани лица, отговарящи на долупосочените изисквания, да участват в процедура по подбор на оферти, както следва:

   

  РАЗДЕЛ I ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

  1. Описание предмета на поръчката: Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД по седем обособени позиции“
  2. Обхват на обществената поръчка: Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД по седем обособени позиции“ описани в Раздел II Техническа спецификация, част от настоящата обява.

  Обособена позиция 1 – Застраховка Имущество на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;

  Обособена позиция 2 – Застраховка Обща гражданска отговорност на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;

  Обособена позиция 3 – Застраховка на Професионална отговорност на лечебни  заведения, хуманни лекари и медицински персонал на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;

  Обособена позиция 4 – Задължителна застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите на СПС собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;

  Обособена позиция 5 – Застраховка Каско на СПС, собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;

  Обособена позиция 6 – Застраховка Злополука на местата/лицата в МПС за СПС, собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;

  Обособена позиция 7 – Застраховка Отговорност на ръководители, директори и членове на управителни и надзорни съвети на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;

  МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:30ч. на 23.11.2017г.

  В случай, че до 16:00 часа на 23.11..2017 г не са получени най-малко три оферти за всяка обособена позиция , Възложителят ще удължи срока съгласно чл.188, ал.2 от ЗОП до 16:30 часа на 27.11.2017 г.

   

   ДАТА И МЯСТО НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 24.11.2017г. от 13:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители при спазване на установения режим за достъп до сградата, в които се извършва отварянето.

  В случай, че е удължен срока съгласно за получаване на офертите чл.188, ал.2 от ЗОП отварянето на офертите ще бъде в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на28.11.2017г. от 13:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

  Началната дата: 16.11.2017

  Файлове
 • Обява - Публикувано на: 16 Ноември 2017 - 16:57
 • Покана - Публикувано на: 16 Ноември 2017 - 16:57
 • Договор - Публикувано на: 16 Ноември 2017 - 16:57
 • Образци - Публикувано на: 16 Ноември 2017 - 16:57
 • Приложения - Публикувано на: 16 Ноември 2017 - 16:57
 • Обява АОП - Публикувано на: 16 Ноември 2017 - 16:58
 • Обява удължаване на срок - Публикувано на: 24 Ноември 2017 - 14:15
 • Протокол - Публикувано на: 18 Декември 2017 - 14:32
 • Договори - Публикувано на: 11 Януари 2018 - 13:52
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9068912

  „Транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци, с кодове: 180102 и 180103*, за нуждите на  МБАЛ „Д-Р Тота Венкова” АД - Габрово”

  Срок за получаване на офертите:
  Дата: (дд/мм/гггг) 11.10.2017  г.               Час: (чч:мм) 16:00 часа

  Срок на валидност на офертите:
  Дата: (дд/мм/гггг) 12.11.2017 г                     Час: (чч:мм) 16:00 часа

  Дата и час на отваряне на офертите:
  Дата: (дд/мм/гггг) 12.10.2017 г 14:00 часа
   

  УТОЧНЕНИЕ: На основание чл.188, ал.2 от ЗОП срока на получаване на офертите е удължен до 16.10.2017 г 16:00 часа. Отварянето на офертите ще бъде в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 17.10.2017г. от 14:00ч. в заседателната зала (библиотеката).


  Място на отваряне на офертите: Заседателната зала на МБАЛ Габрово
  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители при спазване на установения режим за достъп до сградата, в които се извършва отварянето.

  Не може да участва в провежданата обществена поръчка участник при който са налице обстоятелствата по чл. 54, ал.1,  т.1 – т.5 и т.7, от ЗОП, както и обстоятелствата, описани в обявата водещи до отстраняване на офертата.

  Началната дата: 03.10.2017

  Файлове
 • Покана - Публикувано на: 04 Октомври 2017 - 11:16
 • Обява по чл.20 ал.3 от ЗОП - Публикувано на: 04 Октомври 2017 - 11:16
 • Обява - Публикувано на: 04 Октомври 2017 - 11:16
 • Образци - Публикувано на: 04 Октомври 2017 - 11:16
 • Удължаване срок Обява за ОП по чл. 20 ал. 3 от ЗОП - Публикувано на: 12 Октомври 2017 - 09:58
 • Протокол - Публикувано на: 26 Октомври 2017 - 09:16
 • Договор - Публикувано на: 08 Ноември 2017 - 14:08
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  „Предоставяне под наем на лабораторна апаратура, включително осигуряване на сервизното обслужване и консумативите и реактивите за работа с апаратурата в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД“

  Срок за получаване на офертите:
  Дата: (дд/мм/гггг) 22.05.2017  г.               Час: (чч:мм) 16:00 часа

  Срок на валидност на офертите:
  Дата: (дд/мм/гггг) 22.06.2017 г                     Час: (чч:мм) 16:00 часа

  Дата и час на отваряне на офертите:
  Дата: (дд/мм/гггг) 23.05.2017 г 13:00 часа
   
  Място на отваряне на офертите: Заседателната зала на МБАЛ Габрово
  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители при спазване на установения режим за достъп до сградата, в които се извършва отварянето.

  Не може да участва в провежданата обществена поръчка участник при който са налице обстоятелствата по чл. 54, ал.1,  т.1 – т.5 и т.7, от ЗОП, както и обстоятелствата, описани в обявата водещи до отстраняване на офертата.

  Началната дата: 15.05.2017

  Файлове
 • обява АОП - Публикувано на: 15 Май 2017 - 10:30
 • Покана - Публикувано на: 15 Май 2017 - 10:30
 • обява за ОП на ст-ст по чл.20, ал.3 от ЗОП - Публикувано на: 15 Май 2017 - 10:37
 • образци - Публикувано на: 15 Май 2017 - 10:37
 • декларации - Публикувано на: 15 Май 2017 - 10:37
 • договор - Публикувано на: 15 Май 2017 - 10:38
 • Протокол 1 - Публикувано на: 31 Май 2017 - 13:00
 • Договори - Публикувано на: 12 Юни 2017 - 15:38
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9063906

  „Доставка на стопански консуматив за нуждите на  МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово“ по 2 /две/ обособени позиции“

  Обособена позиция №1 Стопански консумативи  включени в списъка по чл.12 от ЗОП

  Обособена позиция №2 Стопански консумативи  извън списъка по чл. 12 от ЗОП

  І. ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: Средства от бюджета на лечебното заведение.

  ІІ.СРОКЪТ НА ВАЛИДНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА не трябва да бъде по-малко от 30 (тридесет) календарни дни и започва да тече от крайния срок за подаване на офертите.

   

  ІІІ. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:00ч. на 11.05.2017г.

   

  IV. ДАТА И МЯСТО НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 12.05.2017г. от 11:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

  Във връзка с публикувана обява за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, датата за подаване на оферти се удължава до 15.05.2017г до 16:00 часа. В деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1

  ДАТА И МЯСТО НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 16.05.2017г. от 10:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители при спазване на установения режим за достъп до сградата, в които се извършва отварянето.

  Началната дата: 24.04.2017

  Файлове
 • Събиране на оферти с обява - Публикувано на: 03 Май 2017 - 10:32
 • Обява - Публикувано на: 03 Май 2017 - 10:32
 • Инф.за публикуване в профила на купувача - Публикувано на: 03 Май 2017 - 10:32
 • Декларации - Публикувано на: 03 Май 2017 - 10:32
 • Образци - Публикувано на: 03 Май 2017 - 10:32
 • Писмени разяснения - Публикувано на: 09 Май 2017 - 15:04
 • Коригирано техническо предложение - Публикувано на: 09 Май 2017 - 15:04
 • Информация относно удължване на първоначалния срок за получаване на оферти - Публикувано на: 12 Май 2017 - 09:00
 • Протокол - Публикувано на: 19 Май 2017 - 15:50
 • Договори - Публикувано на: 02 Юни 2017 - 11:29
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9062115

  АОП линк

  „Доставка на дезинфектанти, за нуждите на МБАЛ ”Д-р Тота Венкова”АД, гр. Габрово,  включваща 23 /двадесет и три/ самостоятелно обособени позиции

   

  ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: Средства от бюджета на лечебното заведение.

  СРОКЪТ НА ВАЛИДНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА не трябва да бъде по-малко от 30 (тридесет) календарни дни и започва да тече от крайния срок за подаване на офертите.

  МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:00ч. на 15.03.2017г.

  ДАТА И МЯСТО НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 16.03.2017г. от 10:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

  Началната дата: 08.03.2017

  Началната дата: 06.03.2017

  Файлове
 • обява АОП - Публикувано на: 08 Март 2017 - 11:43
 • Обява- Покана - Публикувано на: 08 Март 2017 - 11:43
 • Обява - Публикувано на: 08 Март 2017 - 11:44
 • декларации - Публикувано на: 08 Март 2017 - 11:44
 • Образци - Публикувано на: 08 Март 2017 - 11:44
 • Протокол №1 - Публикувано на: 31 Март 2017 - 11:29
 • Протокол - Публикувано на: 26 Април 2017 - 14:00
 • Договори - Публикувано на: 15 Май 2017 - 08:39
 • Анекси - Публикувано на: 28 Август 2017 - 09:56
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9061521

  Доставка на канцеларски материали, консумативи, формуляри и тонер касети  за нуждите на  МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово“ по 4 /четири/ обособени позиции“

   

  Обособена позиция №1 Канцеларски материали и консумативи включени в списъка по чл.12 от ЗОП

  Обособена позиция №2 Формуляри – медицински и немедицински 

  Обособена позиция №3 Канцеларски материали и консумативи

  Обособена позиция №4 Извън гаранционен ремонт, зареждане на касети за принтери, подмяна на барабани и закупуване на неоригинални  и оригинални нови касети 

  ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: Средства от бюджета на лечебното заведение.

  СРОКЪТ НА ВАЛИДНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА не трябва да бъде по-малко от 30 (тридесет) календарни дни и започва да тече от крайния срок за подаване на офертите.

  МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:00ч. на 23.02.2017г.

  ДАТА И МЯСТО НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 24.02.2017г. от 10:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

  Началната дата: 15.02.2017

  Файлове
 • Събиране на оферти с обява - Публикувано на: 16 Февруари 2017 - 14:28
 • Обява - Публикувано на: 16 Февруари 2017 - 14:28
 • Приложение №1 - Публикувано на: 16 Февруари 2017 - 14:28
 • Документация събиране на оферти с обява - Публикувано на: 16 Февруари 2017 - 14:28
 • Образци - Публикувано на: 16 Февруари 2017 - 14:28
 • Декларации - Публикувано на: 16 Февруари 2017 - 15:00
 • Протокол - Публикувано на: 10 Март 2017 - 11:00
 • Договори - Публикувано на: 05 Април 2017 - 13:11
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9060424

  АОП линк

  Обхват на обществената поръчка:  Обществената поръчка включва предоставянето на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД Габрово по седем обособени позиции, с техничести параметри и изисквания подробно описани в Раздел II Техническа спецификация, част от настоящата обява.

  Обособена позиция 1 – Застраховка Имущество на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;

  Обособена позиция 2 – Застраховка Обща гражданска отговорност на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;

  Обособена позиция 3 – Застраховка на Професионална отговорност на лечебни  заведения, хуманни лекари и медицински персонал на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;

  Обособена позиция 4 – Задължителна застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите на СПС собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;

  Обособена позиция 5 – Застраховка Каско на СПС, собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;

  Обособена позиция 6 – Застраховка Злополука на местата/лицата в МПС за СПС, собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;

  Обособена позиция 7 – Застраховка Отговорност на ръководители, директори и членове на управителни и надзорни съвети на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД

  ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: Средства от бюджета на лечебното заведение.

  СРОКЪТ НА ВАЛИДНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА не трябва да бъде по-малко от 30 (тридесет) календарни дни и започва да тече от крайния срок за подаване на офертите.

  МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:00ч. на 11.01.2017г.

  ДАТА И МЯСТО НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 12.01.2017г. от 09:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

  Във връзка с публикувана обявя за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, датата за подаване на оферти се удължава до 16.01.2017г до 16:00 часа. В деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1

  ДАТА И МЯСТО НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 17.01.2017г. от 09:30ч. в заседателната зала (библиотеката).

  Началната дата: 04.01.2017

  Файлове
 • обява АОП - Публикувано на: 04 Януари 2017 - 12:15
 • Обява за събиране на оферти - Публикувано на: 04 Януари 2017 - 12:16
 • Образци - Публикувано на: 04 Януари 2017 - 12:16
 • Приложения към обявата - Публикувано на: 04 Януари 2017 - 12:16
 • Обява за събиране на оферти - док файл - Публикувано на: 04 Януари 2017 - 12:20
 • декларации - Публикувано на: 04 Януари 2017 - 12:20
 • Удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - Публикувано на: 12 Януари 2017 - 11:41
 • Протокол - Публикувано на: 31 Януари 2017 - 13:41
 • Обява - Публикувано на: 04 Януари 2017 - 10:43
 • Договори - Публикувано на: 27 Февруари 2017 - 10:22
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  Началната дата: 05.10.2016

  Файлове
 • Обява - Публикувано на: 05 Октомври 2016
 • Образци - Публикувано на: 05 Октомври 2016
 • Проект на договор - Публикувано на: 05 Октомври 2016
 • Протокол - Публикувано на: 18 Октомври 2016
 • Протокол финален - Публикувано на: 31 Октомври 2016
 • Договор - Публикувано на: 23 Ноември 2016