МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0012

Началната дата: 08.05.2015 16:13

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


ДО

Марвена ООД

Медитех ООД

Контакт Медикъл Интернешънъл ООД

 

 

П О К А Н А

За участие в процедура на договаряне без обявление

за възлагане на обществена поръчка

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

                На основание  чл. 92 от ЗОП и във връзка с Решение №336/08.05..2015 г. за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура  на МБАЛ”Д-р Тота Венкова”АД  ”

Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 18.05.2015 г от 11:00 часа в Заседателната зала на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД

                                                                                                      

Документация
 • покана - Публикувано на: 08 Май 2015
 • образци - Публикувано на: 08 Май 2015
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 18 Май 2015
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 18 Май 2015
 • Протокол № 3 - Публикувано на: 18 Май 2015
 • Доклад - Публикувано на: 18 Май 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 383 - Публикувано на: 18 Май 2015
 • Решения за прекратяване
 • Решение прекратяване - Публикувано на: 18 Юни 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 11 Юни 2015
 • Гаранции изпълнение
 • Информация върнати гаранции за изпълнение - Публикувано на: 22 Февруари 2016
 • Плащания
 • плащания 08.2015 - Публикувано на: 02 Септември 2015
 • плащания 09.2015 - Публикувано на: 02 Октомври 2015
 • плащания 10.2015 - Публикувано на: 04 Ноември 2015
 • плащания 11.2015 - Публикувано на: 25 Ноември 2015
 • плащания 12.2015 - Публикувано на: 30 Декември 2015
 • извършени плащания през м.01.2016 - Публикувано на: 03 Февруари 2016