МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0014

Началната дата: 28.05.2015 14:15

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„ДОСТАВКА НА ДЕЗИНФЕКТАНТИ, ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ ”Д-Р ТОТА ВЕНКОВА”АД, ГР. ГАБРОВО,  ВКЛЮЧВАЩА 3/ТРИ/ САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

 Краен срок за подаване на оферти за участие: 25.06.2015 до 16:00 ч.

Отваряне на офертите: 02.07.2015г. от 10:00 ч. в сградата на МБАЛ гр. Габрово, ул. "Д-р Илиев - детския" №1.

Документация
 • документация - Публикувано на: 28 Май 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 09 Юли 2015
 • Протоколи
 • Протоколи - Публикувано на: 15 Юли 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение класиране - Публикувано на: 15 Юли 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 24 Август 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация приключил договор - Публикувано на: 05 Юли 2017 - 10:27
 • Плащания
 • извършени плащания през м.10.2015 - Публикувано на: 20 Ноември 2015