Обхват на обществената поръчка:  Обществената поръчка включва предоставянето на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД Габрово по седем обособени позиции, с техничести параметри и изисквания подробно описани в Раздел II Техническа спецификация, част от настоящата обява.

Обособена позиция 1 – Застраховка Имущество на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;

Обособена позиция 2 – Застраховка Обща гражданска отговорност на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;

Обособена позиция 3 – Застраховка на Професионална отговорност на лечебни  заведения, хуманни лекари и медицински персонал на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;

Обособена позиция 4 – Задължителна застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите на СПС собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;

Обособена позиция 5 – Застраховка Каско на СПС, собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;

Обособена позиция 6 – Застраховка Злополука на местата/лицата в МПС за СПС, собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;

Обособена позиция 7 – Застраховка Отговорност на ръководители, директори и членове на управителни и надзорни съвети на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД

Началната дата: 27.12.2016

Началната дата: 27.12.2018

Файлове
  • Възлагателно писмо - Публикувано на: 27 Декември 2016 - 09:41
  • Техническа спецификация - Публикувано на: 27 Декември 2016 - 09:50