До всички заинтересовани лица

Началната дата: 14.02.2020

Началната дата: 14.02.2030

Файлове
 • Покана и спецификации - Публикувано на: 14 Февруари 2020 - 11:13
 • Оферта 1 - Публикувано на: 19 Февруари 2020 - 16:05
 • Оферта 2 - Публикувано на: 19 Февруари 2020 - 16:05
 • Обхват на обществената поръчка:  Обществената поръчка включва предоставянето на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД Габрово по седем обособени позиции, с техничести параметри и изисквания подробно описани в Раздел II Техническа спецификация, част от настоящата обява.

  Обособена позиция 1 – Застраховка Имущество на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;

  Обособена позиция 2 – Застраховка Обща гражданска отговорност на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;

  Обособена позиция 3 – Застраховка на Професионална отговорност на лечебни  заведения, хуманни лекари и медицински персонал на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;

  Обособена позиция 4 – Задължителна застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите на СПС собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;

  Обособена позиция 5 – Застраховка Каско на СПС, собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;

  Обособена позиция 6 – Застраховка Злополука на местата/лицата в МПС за СПС, собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;

  Обособена позиция 7 – Застраховка Отговорност на ръководители, директори и членове на управителни и надзорни съвети на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД

  Началната дата: 27.12.2016

  Началната дата: 27.12.2018

  Файлове
 • Възлагателно писмо - Публикувано на: 27 Декември 2016 - 09:41
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 27 Декември 2016 - 09:50