МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0018

Началната дата: 05.06.2015 11:36

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на медицински изделия /общ медицински консуматив/за нуждите на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД, гр. Габрово” “

 Краен срок за подаване на оферти за участие: 20.07.2015 до 16:00 ч.

Отваряне на офертите: 21.07.2015г. от 10:00 ч. в сградата на МБАЛ гр. Габрово, ул. "Д-р Илиев - детския" №1.

Документация
 • Документация - Публикувано на: 09 Юни 2015
 • Разяснение по документацията
 • Разяснения - Публикувано на: 09 Юли 2015
 • Решения за промяна
 • Решение 826 - Публикувано на: 29 Октомври 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 28 Септември 2015
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 24 Август 2015
 • Протоколи - Публикувано на: 20 Октомври 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение и класиране - Публикувано на: 20 Октомври 2015
 • Решение 820 - Публикувано на: 27 Октомври 2015
 • Решение 890 - Публикувано на: 19 Ноември 2015
 • Решения за прекратяване
 • Решение прекратяване - Публикувано на: 29 Октомври 2015
 • Решение прекратяване - Публикувано на: 19 Ноември 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 01 Декември 2015
 • Договори1 - Публикувано на: 06 Януари 2016
 • Информация изпълнени договори - Публикувано на: 21 Февруари 2017 - 15:03
 • Гаранция за Участие
 • Върнати гаранции за участие - Публикувано на: 15 Декември 2015
 • Плащания
 • извършени плащания през м.01.2016 - Публикувано на: 19 Февруари 2016
 • извършени плащания през м.02.2016 - Публикувано на: 17 Март 2016
 • извършени плащания през м.03.2016 - Публикувано на: 20 Април 2016