МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9048184

Началната дата: 27.11.2015 09:44

Вид на поръчката: Публична покана

АОП линк


На основание чл.101а и 101б от Глава осма

„а” ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

от ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Д-р Нели Иванова Савчева – изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово в качеството си на Възложител кани всички заинтересовани лица, отговарящи на долупосочените изисквания, да участват в процедура по подбор на оферти, както следва:

 

Предмет на процедурата: „Доставка на канцеларски материали, консумативи, формуляри и тонер касети  за нуждите на  МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово“

 

 

Поръчката възлиза на  обща прогнозна стойност:  41 424.16  лева (четиридесет и една хиляди, четиристотин двадесет и четири лева и 16 ст.) без включен  ДДС.

 

Правно основание: чл. 101а 101б от Глава осма „а” възлагане на обществени поръчки чрез публична покана по ЗОП на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово.

Документация
  • Документация - Публикувано на: 27 Ноември 2015
  • Решения за прекратяване
  • Заповед за прекратяване - Публикувано на: 02 Декември 2015