МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0020

Началната дата: 13.08.2015 13:17

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


ДО

ДЗЗД Прима Етиком

 

 

 

П О К А Н А

За участие в процедура на договаряне без обявление

за възлагане на обществена поръчка

 

 

 

                УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

   На основание  чл. 92 от ЗОП и във връзка с Решение № 346/13.08.2015 г. за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет : "Извършване на допълнителни СМР в кабинетите на Отделение по образна диагностика и Функционално отделение при МБАЛ "Д-р тота Венкова" АД, във връзка с изпълнението на проект "Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни заведения в градските агломерации" по оперативна програма "Регионално развитие"", Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на  28.08.2015 г от 10:00 часа в Заседателната зала на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД

Договори и споразумения по ОП
  • Договор - Публикувано на: 08 Октомври 2015
  • Протоколи
  • Протоколи - Публикувано на: 28 Август 2015
  • Решения за избор на изпълнител
  • Решение 643 - Публикувано на: 28 Август 2015
  • Плащания
  • извършени плащания през м.10.2015 - Публикувано на: 20 Ноември 2015
  • извършени плащания през м.11.2015 - Публикувано на: 18 Декември 2015