МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9040494

Началната дата: 03.04.2015 13:38

Вид на поръчката: Публична покана

АОП линк


 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

На основание чл.101а и 101б от Глава осма

„а” ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

от ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Д-р Нели Савчева – Изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово, кани всички заинтересовани лица, отговарящи на долу посочените изисквания, да участват в процедура по подбор на оферти, както следва:

Предмет на поръчката: „Предоставяне под наем на лабораторна апаратура, включително осигуряване на сервизното обслужване и консумативите и реактивите за работа с апаратурата в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД“

Поръчката възлиза на  обща прогнозна стойност:  34 800(тридесет и четири хиляди и осемстотин лева) без включен  ДДС.

Правно основание: чл. 101а 101б от Глава осма „а” възлагане на обществени поръчки чрез публична покана по ЗОП на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово.

Място и срок за подаване на оферти за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:00ч. на 17.04.2015г.

Дата и място на разглеждане на офертите: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 20.04.2015г. от 10:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 01 Юни 2015
 • Документация
 • Покана и образци - Публикувано на: 03 Април 2015
 • Разяснение по документацията
 • Разяснения - Публикувано на: 06 Април 2015
 • Разяснения 1 - Публикувано на: 09 Април 2015
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 07 Май 2015
 • Плащания
 • плащания 09.2015 - Публикувано на: 02 Октомври 2015
 • плащания 10.2015 - Публикувано на: 04 Ноември 2015
 • плащания 11.2015 - Публикувано на: 25 Ноември 2015
 • плащания 12.2015 - Публикувано на: 30 Декември 2015
 • извършени плащания през м.01.2016 - Публикувано на: 03 Февруари 2016