МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0023

Началната дата: 25.09.2015 10:31

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Д-р Нели Иванова Савчева – изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово в качеството си на Възложител кани всички заинтересовани лица, отговарящи на долупосочените изисквания, да участват в процедура по подбор на оферти, както следва:

 

Предмет на процедурата: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на  МБАЛ „Д-Р Тота Венкова” АД - Габрово”

Място и срок за подаване на оферти за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:00ч. на 26.10.2015г.

 

Дата и място на разглеждане на офертите: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 27.10.2015г. от 11:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

Документация
 • Документация - Публикувано на: 28 Септември 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 05 Ноември 2015
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 27 Октомври 2015
 • Протоколи - Публикувано на: 24 Ноември 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 910 - Публикувано на: 24 Ноември 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 04 Януари 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Информация изпъленени договори - Публикувано на: 07 Март 2017 - 16:22
 • Плащания
 • извършени плащания през м.02.2016 - Публикувано на: 17 Март 2016
 • извършени плащания през м.03.2016 - Публикувано на: 20 Април 2016
 • Решение за промяна
 • Решение за изменение на коригирана сума изпълнен договор - Публикувано на: 07 Март 2017 - 16:22