МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9042443

Началната дата: 03.06.2015 14:54

Вид на поръчката: Публична покана

АОП линк


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

На основание чл.101а и 101б от Глава осма

„а” ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

от ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Д-р Нели Иванова Савчева – изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово в качеството си на Възложител кани всички заинтересовани лица, отговарящи на долупосочените изисквания, да участват в процедура по подбор на оферти, както следва:

Предмет на процедурата: Изработка, доставка и монтаж на метални гардероби, офис обзавеждане, модулна мебел, щори  и болнично обзавеждане за нуждите на  МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово“

Поръчката възлиза на  обща прогнозна стойност:  29546,5  лева (двадесет и девет хиляди, петстотин четиридесет и шест лева и петдесет ст..) без включен  ДДС, или  35455,80 лв с  включено ДДС

Правно основание: чл. 101а 101б от Глава осма „а” възлагане на обществени поръчки чрез публична покана по ЗОП на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово.

Място и срок за подаване на оферти за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:00ч. на 12.06.2015г.

 Дата и място на разглеждане на офертите: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 17.06.2015г. от 14:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

 

Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 03 Юли 2015
 • Договори 1 - Публикувано на: 20 Юли 2015
 • Документация
 • документация - Публикувано на: 03 Юни 2015
 • покана - Публикувано на: 03 Юни 2015
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 18 Юни 2015
 • Плащания
 • плащания 09.2015 - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • плащания 10.2015 - Публикувано на: 15 Октомври 2015
 • извършени плащания през м.10.2015 - Публикувано на: 20 Ноември 2015