МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2020-0016

Началната дата: 11.06.2020 15:31

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

С ПРЕДМЕТ:

   Предмет на настоящата поръчка е:Доставка на медицински изделия за нуждите на катетеризационна лаборатория в  МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово"  разделена в 19 броя позиции и съответните подпозиции,  подробно описани в ГЛАВА ΙΙ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

 

Описание: След проведената открита процедура по ЗОП с изпълнители ще бъдат сключени договори за доставка на медицински изделия.

срок на подаване на документи: 17.07.2020

дата на отварянето на документите:  20.07.2020 в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота Вeнкова" АД - Габрово от 09:30 часа

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

Документация
 • Документация - Публикувано на: 15 Юни 2020 - 15:29
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 06 Октомври 2020 - 10:51
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 23 Октомври 2020 - 12:40
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 11 Декември 2020 - 11:48
 • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 13 Декември 2021 - 15:24
 • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 16 Февруари 2022 - 15:18
 • Решение за одобряване на обявление за изменение - Публикувано на: 09 Март 2022 - 15:13
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 12 Юни 2020 - 16:20
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 12 Юни 2020 - 16:20
 • Обявление изменение - Публикувано на: 17 Юни 2020 - 10:40
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 15 Юни 2020 - 15:29
 • еЕДОП.док - Публикувано на: 15 Юни 2020 - 15:29
 • еЕДОП - Публикувано на: 15 Юни 2020 - 15:29
 • програмен продукт - Публикувано на: 15 Юни 2020 - 15:30
 • Решение за класиране и избор на изпълнител
 • Решение РД-06-1051 - Публикувано на: 23 Октомври 2020 - 12:40
 • Класиране - Публикувано на: 23 Октомври 2020 - 14:57
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване - Публикувано на: 13 Ноември 2020 - 14:29
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 11 Декември 2020 - 11:48
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2020-0015

  Началната дата: 11.06.2020 13:57

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

  ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

  С ПРЕДМЕТ:

   Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка на стоки” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2  от ЗОП.

  Предмет на настоящата поръчка е: „Доставка на медицински изделия обвързани с covid-19 за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" разделена в 2 броя позиции и съответните подпозиции,  подробно описани в ГЛАВА ΙΙ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

  Описание: След проведената открита процедура по реда по ЗОП и сключени договори с избраните изпълнители ще бъдат  изпълнявани доставките на медицинските изделия до болнична аптека на МБАЛ Габрово.

  срок на подаване на документи: 16.07.2020г.

  дата на отварянето на документите: 17.07.2020г. в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота Вeнкова" АД - Габрово от 10:30 часа

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 15 Юни 2020 - 11:32
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 04 Август 2020 - 16:23
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 17 Август 2020 - 15:06
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 09 Септември 2020 - 12:03
 • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 16 Юни 2021 - 10:21
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 11 Юни 2020 - 16:02
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 11 Юни 2020 - 16:02
 • Образци
 • Програмен продукт - Публикувано на: 15 Юни 2020 - 11:36
 • Образци - Публикувано на: 15 Юни 2020 - 11:36
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 15 Юни 2020 - 11:37
 • еЕЕДОП-док. - Публикувано на: 15 Юни 2020 - 11:37
 • Решение за класиране и избор на изпълнител
 • Класиране - Публикувано на: 17 Август 2020 - 15:06
 • Решение РД-06-825 - Публикувано на: 17 Август 2020 - 15:06
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявлинеи възложена поръчка - прекратяване - Публикувано на: 09 Септември 2020 - 12:03
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 09 Септември 2020 - 12:03
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2020-0014

  Началната дата: 10.06.2020 11:16

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

  ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

  С ПРЕДМЕТ:

   Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка на стоки” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2  от ЗОП.

  Предмет на настоящата поръчка е: „Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово"  разделена в 32 броя позиции и съответните подпозиции,  подробно описани в ГЛАВА ΙΙ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

  Описание: След проведената открита процедура по реда по ЗОП и сключени договори с избраните изпълнители ще бъдат  изпълнявани доставките на медицинските изделия до болнична аптека на МБАЛ Габрово.

  срок на подаване на документи: 16.07.2020г.

  дата на отварянето на документите: 17.07.2020г. в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота Вeнкова" АД - Габрово от 10:00 часа

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

   

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 15 Юни 2020 - 11:42
 • Приложение 1 - Публикувано на: 15 Юни 2020 - 11:43
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 19 Август 2020 - 14:10
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 01 Септември 2020 - 15:30
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 22 Октомври 2020 - 14:30
 • Анекс Истлинк - Публикувано на: 17 Ноември 2020 - 14:38
 • Анекс Истлинк 1 - Публикувано на: 08 Март 2021 - 10:36
 • Анекс Истлинк 2 - Публикувано на: 16 Април 2021 - 12:00
 • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 16 Юни 2021 - 10:10
 • Инф.изпълнен договор 1 - Публикувано на: 09 Август 2021 - 12:27
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 11 Юни 2020 - 16:03
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 11 Юни 2020 - 16:03
 • Обявление за изменение на договор - Публикувано на: 17 Ноември 2020 - 14:38
 • Обявление за изменение на договор 1 - Публикувано на: 08 Март 2021 - 10:36
 • Обявление за изменение на договор 2 - Публикувано на: 16 Април 2021 - 12:00
 • Образци
 • Програмен продукт - Публикувано на: 15 Юни 2020 - 11:43
 • Образци - Публикувано на: 15 Юни 2020 - 11:44
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 15 Юни 2020 - 11:45
 • еЕЕДОП - док. - Публикувано на: 15 Юни 2020 - 11:45
 • Решение за класиране и избор на изпълнител
 • Решение РД-06-878 - Публикувано на: 01 Септември 2020 - 15:30
 • Класиране - Публикувано на: 01 Септември 2020 - 15:30
 • Решение РД-06-956 - Публикувано на: 29 Септември 2020 - 16:27
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване - Публикувано на: 25 Септември 2020 - 11:16
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 22 Октомври 2020 - 14:34
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2020-0013

  Началната дата: 20.05.2020 10:37

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

  ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

  С ПРЕДМЕТ:

     Предмет на настоящата поръчка е: „Доставка на лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания, заплащани от НЗОК за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово“ ,  подробно описани в ГЛАВА ΙΙ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

   

  Описание: След проведената открита процедура по ЗОП с изпълнители ще бъдат сключени договори за доставка на лекарствени продукти.

  срок на подаване на документи:16.07.2020

  дата на отварянето на документите:  17.07.2020 в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота Вeнкова" АД - Габрово от 09:30 часа

   

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 15 Юни 2020 - 14:55
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 11 Юни 2020 - 14:07
 • Обявление
 • обявление - Публикувано на: 11 Юни 2020 - 14:07
 • Образци
 • Програмен продукт - Публикувано на: 15 Юни 2020 - 14:55
 • еЕДОП - Публикувано на: 15 Юни 2020 - 14:55
 • Образци - Публикувано на: 15 Юни 2020 - 14:55
 • еЕДОП.док - Публикувано на: 15 Юни 2020 - 14:55
 • Становища на предварителен контрол 1 етап
 • Становище предварителен контрол -1 етап - Публикувано на: 26 Май 2020 - 14:06
 • Становища на последващ контрол 2 етап
 • Становище предварителен контрол -2 етап - Публикувано на: 29 Юни 2020 - 12:00
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2020-0012

  Началната дата: 21.05.2020 15:03

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

  ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

  С ПРЕДМЕТ:

   Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка на стоки” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2  от ЗОП.

  Предмет на настоящата поръчка е: „„Доставка на медицински изделия, невключени в цената на КП, заплащани от пациенти за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово“ ,  подробно описани в ГЛАВА ΙΙ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

  Описание: След проведената открита процедура по реда по ЗОП и сключени договори с избраните изпълнители ще бъдат  изпълнявани доставките на медицинските изделия до болнична аптека на МБАЛ Габрово.

  срок на подаване на документи: 26.06.2020г.

  дата на отварянето на документите: 29.06.2020г. в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота Вeнкова" АД - Габрово от 09:30 часа

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 26 Май 2020 - 17:28
 • Приложения документация - Публикувано на: 26 Май 2020 - 17:28
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 01 Септември 2020 - 09:33
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 15 Септември 2020 - 16:02
 • Протоколи и доклад 1 - Публикувано на: 16 Септември 2020 - 13:35
 • Решения за прекратяване
 • Решение прекратяване РД06-995 - Публикувано на: 13 Октомври 2020 - 14:37
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 30 Октомври 2020 - 12:32
 • Анекс Айф Фарма - Публикувано на: 26 Март 2021 - 14:28
 • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 23 Февруари 2022 - 11:47
 • Инф.изпълнен договор 1 - Публикувано на: 10 Март 2022 - 11:00
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 22 Май 2020 - 17:28
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 22 Май 2020 - 17:28
 • Обявление за изменение на договор - Публикувано на: 26 Март 2021 - 14:28
 • Образци
 • еЕДОП.док - Публикувано на: 26 Май 2020 - 17:28
 • еЕДОП - Публикувано на: 26 Май 2020 - 17:28
 • Образци - Публикувано на: 26 Май 2020 - 17:28
 • програма търгове - Публикувано на: 26 Май 2020 - 17:28
 • Решение за класиране и избор на изпълнител
 • Решение РД-06-900 - Публикувано на: 15 Септември 2020 - 16:02
 • Класиране - Публикувано на: 15 Септември 2020 - 16:02
 • Решение РД-06-902 - Публикувано на: 16 Септември 2020 - 09:02
 • Решение РД-06-903 - Публикувано на: 16 Септември 2020 - 13:35
 • Класиране ново - Публикувано на: 16 Септември 2020 - 13:35
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 30 Септември 2020 - 15:59
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 30 Октомври 2020 - 12:32
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2020-0011

  Началната дата: 18.05.2020 10:57

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

  ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

   

  С ПРЕДМЕТ:

  „Доставка на реактиви, консумативи и биопродукти за клинична, микробиологична лаборатория, кръвен център и патохитологична и цитологична лаборатория на МБАЛ „ Д-р Тота Венкова” АД –Гр. Габрово”

   

  Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 18, ал. 1, т.1, чл.19, ал. 1, във връзка с Глава девета, чл.74  от Закона за обществените поръчки.

  Предмет на настоящата поръчка е : „Доставка на реактиви, консумативи и биопродукти за клинична, микробиологична лаборатория, кръвен център и патохистологична и цитологична лаборатория на МБАЛ „ Д-р Тота Венкова” АД –Гр. Габрово” разделена на 10 обособени и 22 необособени позиции подробно описани в ГЛАВА ΙΙ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

  срок на подаване на документи: 24.06.2020г.

  дата на отварянето на документите: 25.06.2020г. в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово от 09:30 часа.

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 21 Май 2020 - 13:01
 • Приложения - Публикувано на: 21 Май 2020 - 13:01
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 04 Август 2020 - 16:22
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 02 Юли 2020 - 11:55
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 26 Август 2020 - 11:45
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 29 Октомври 2020 - 12:30
 • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 15 Декември 2021 - 14:25
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 19 Май 2020 - 10:38
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 19 Май 2020 - 10:38
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 21 Май 2020 - 13:01
 • еЕДОП - Публикувано на: 21 Май 2020 - 13:01
 • програмен продукт - Публикувано на: 21 Май 2020 - 13:01
 • еЕДОП.док - Публикувано на: 21 Май 2020 - 13:01
 • Решение за класиране и избор на изпълнител
 • Класиране - Публикувано на: 26 Август 2020 - 11:45
 • Решение РД06-864 - Публикувано на: 26 Август 2020 - 11:45
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване - Публикувано на: 02 Октомври 2020 - 13:56
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 29 Октомври 2020 - 12:30
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2020-0010

  Началната дата: 15.05.2020 12:09

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  ДО                                          

                                                                   Б.Браун медикал ЕООД

                                                                   гр. София, бул. Андрей Ляпчев №66, ет.3

                                                                   Тел: 02 8076781                                         

   

  Софарма Трейдинг АД

  гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5,

  Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет.12

  Тел: 02 8133660

   

  Агарата ЦМ ООД

  гр. Софя 1855 ж.к. Младост 3, бл.304, ет.1, офис 1

  Тел: 02 8765542

   

  Истлинк България ЕООД

  гр. Пловдив 4002, ул.Шести Септември 87

  Тел: 032 644588

   

  РСР ЕООД

  гр. София 1606, ул. Виктор Григорович, №3, вх.1, ап.2

  Тел: 02 9515976

   

  Медицинска Техника Инженеринг ООД

  гр. София, 1750, ж.к. Младост 1, бл.28Б
  ул. Димитър Моллов

  Тел: 02 9712061

   

  Медитрейд ЕООД

  гр. Варна 9002, ул. Илинден №7

  Тел: 052 606334

   

  Аквахим 2020 ЕООД

  гр. София бул. Проф. Цветан Лазаров 83

  Тел: 02 8075000

   

  Маримпекс 7 ЕООД

  гр. София, бул. "Цар Борис ІІІ" № 54

  Тел: 02 9532561

   

  Соломед ООД

  гр. София ж.к. Бъкстон ул. Казбек № 49

  Тел: 02 9555600

   

  Инфомед ЕООД

  гр. София, бул. „Акад. Иван Гешов“ 2Е,

  Бизнес Център „Сердика“, сграда 1, ет. 3

  Тел: 02 489 1700

   

  Ендофлекс ЕООД

  София, ул. липа № 4

  Тел: 0888869249

   

  Булмар МЛ ООД

  гр. София 1421, ул. "Пирин" №32

  Тел: 02 8501050

                                                                                                               

  Емония Фарматех България ЕООД

  гр. София ж.к.Редута, ул. Блага Димитрова №37, вх.1, ет1 ап.1

  Тел: 02 9434855

   

  П О К А Н А

  за участие в процедура на договаряне без предварително обявление

  за възлагане на обществена поръчка с предмет:

  Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" 

   

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

   

                  На основание  чл. 64, ал.1 и ал.3  от ППЗОП и във връзка с Решение № 527/15.05.2020 г. за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово"  Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 26.05.2020 г от 10:30 часа в Заседателната зала на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД.

                                                                                                        

  Обект на поръчката – съгласно чл.3, ал.1, т. 2 от ЗОП. Офертата следва да съдържа информацията и документите, изискващи се съгласно настоящата покана.

  Правно основание за откриване на процедурата: чл. 79, ал.1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

  Документация
 • Покана - Публикувано на: 15 Май 2020 - 16:41
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 04 Юни 2020
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 08 Юли 2020 - 16:07
 • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 16 Юни 2021 - 10:26
 • Инф. изпълнен договор 1 - Публикувано на: 04 Август 2021 - 15:11
 • Инф. изпълнен договор 2 - Публикувано на: 09 Август 2021 - 12:31
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 15 Май 2020 - 16:41
 • Образци
 • Програмен продукт - Публикувано на: 15 Май 2020 - 16:41
 • Образци - Публикувано на: 15 Май 2020 - 16:41
 • еЕДОП - Публикувано на: 15 Май 2020 - 16:41
 • еЕДОП.док - Публикувано на: 15 Май 2020 - 16:42
 • Решение за класиране и избор на изпълнител
 • Класиране - Публикувано на: 04 Юни 2020
 • Решение РД06-602 - Публикувано на: 04 Юни 2020
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване - Публикувано на: 17 Юни 2020 - 12:04
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 08 Юли 2020 - 16:07
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2020-0009

  Началната дата: 07.05.2020 08:21

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

  ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

  С ПРЕДМЕТ:

     Предмет на настоящата поръчка е: „ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ / ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, ЛЕЧЕБНИ ХРАНИ, ДИАГНОСТИЧНИ СРЕДСТВА И ДРУГИ НЕТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ / ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „Д-Р ТОТА ВЕНКОВА“ АД ГР. ГАБРОВО”  разделена в 13 броя позиции и съответните подпозиции,  подробно описани в ГЛАВА ΙΙ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

     Описание: След проведената открита процедура по ЗОП с изпълнители ще бъдат сключени договори за доставка на лекарствени продукти

  срок на подаване на документи: 11.06.2020

  дата на отварянето на документите:  12.06.2020 в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота Вeнкова" АД - Габрово от 09:30 часа

   

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 11 Май 2020 - 11:58
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 05 Август 2020 - 12:47
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 18 Септември 2020 - 15:54
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение РД06-913 - Публикувано на: 18 Септември 2020 - 15:54
 • класиране - Публикувано на: 18 Септември 2020 - 15:54
 • Решение РД06-977 - Публикувано на: 06 Октомври 2020 - 16:21
 • Решение РД06-987 - Публикувано на: 09 Октомври 2020 - 11:02
 • Решение РД06-1025 - Публикувано на: 21 Октомври 2020 - 15:03
 • Решение РД06-1053 - Публикувано на: 23 Октомври 2020 - 12:25
 • Решение РД06-1059 - Публикувано на: 27 Октомври 2020 - 16:50
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 26 Ноември 2020 - 12:58
 • Анекси - Публикувано на: 08 Март 2021 - 10:28
 • Анекс 1 - Публикувано на: 11 Март 2021 - 11:03
 • Анекси 2 - Публикувано на: 28 Май 2021 - 11:47
 • Анекси 3 - Публикувано на: 23 Юни 2021 - 11:47
 • Анекси 4 - Публикувано на: 30 Юли 2021 - 15:43
 • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 29 Ноември 2021 - 12:13
 • Инф. изпълнен договор 1 - Публикувано на: 25 Януари 2022 - 14:15
 • Инф. изпълнен договор - корекция 1 - Публикувано на: 28 Февруари 2022 - 15:00
 • Инф. изпълнен договор - корекция 2 - Публикувано на: 01 Март 2022 - 13:00
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 07 Май 2020 - 14:00
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 07 Май 2020 - 14:00
 • Обявление за изменение - Публикувано на: 08 Март 2021 - 10:28
 • Обявление за изменение 1 - Публикувано на: 11 Март 2021 - 11:03
 • Обявление за изменение 2 - Публикувано на: 28 Май 2021 - 11:47
 • Обявление за изменение 3 - Публикувано на: 23 Юни 2021 - 11:47
 • Обявления за изменение 4 - Публикувано на: 30 Юли 2021 - 15:43
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 11 Май 2020 - 11:58
 • еЕДОП - Публикувано на: 11 Май 2020 - 11:59
 • еЕДОПлдок - Публикувано на: 11 Май 2020 - 11:59
 • програмен продукт - Публикувано на: 11 Май 2020 - 13:14
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване - Публикувано на: 23 Октомври 2020 - 12:02
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване 2 - Публикувано на: 10 Ноември 2020 - 14:47
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 26 Ноември 2020 - 12:58
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2020-0008

  Началната дата: 20.03.2020 16:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

  ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

  С ПРЕДМЕТ:

     Предмет на настоящата поръчка е: „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за хемодиализа за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово“подробно описани в ГЛАВА ΙΙ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

  Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка на стоки” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.2 от ЗОП.

  Описание: След проведената открита процедура по ЗОП и сключен/и договор/и с изпълнител/и ще бъдат изпълнявани самите заявки за доставка на лекарствени продукти и медицински изделия.

  срок на подаване на документи: 22.04.2020 г

  дата на отварянето на документите: 23.04.2020 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота Вeнкова" АД - Габрово от 09:30 часа

   

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 23 Март 2020 - 16:21
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 26 Юни 2020 - 15:48
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 13 Юли 2020 - 16:54
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение РД06-727 - Публикувано на: 13 Юли 2020 - 16:54
 • Класиране - Публикувано на: 13 Юли 2020 - 16:54
 • Решение РД06-780 - Публикувано на: 27 Юли 2020 - 17:08
 • Решение РД06-786 - Публикувано на: 28 Юли 2020 - 12:12
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 14 Август 2020 - 14:32
 • Анекс Фрезениус - Публикувано на: 23 Април 2021 - 10:12
 • Анекс Екос Медика - Публикувано на: 28 Май 2021 - 15:21
 • Инф.изпълнен договор - Публикувано на: 21 Септември 2021 - 12:01
 • Информ. изпълнен договор 1 - Публикувано на: 29 Ноември 2021 - 12:02
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 20 Март 2020 - 16:01
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 20 Март 2020 - 16:01
 • Обявление изменение - Публикувано на: 29 Април 2020 - 16:14
 • Обявление за изменение на договор - Публикувано на: 23 Април 2021 - 10:12
 • Обявление за изменение на договор 1 - Публикувано на: 28 Май 2021 - 15:21
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 23 Март 2020 - 16:21
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 23 Март 2020 - 16:21
 • еЕЕДОП док - Публикувано на: 23 Март 2020 - 16:21
 • програмен продукт - Публикувано на: 23 Март 2020 - 16:21
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване - Публикувано на: 29 Юли 2020 - 16:00
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 14 Август 2020 - 14:32
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2020-0007

  Началната дата: 16.03.2020 09:23

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА

  ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

  С ПРЕДМЕТ:

   

  „ПРАНЕ НА БОЛНИЧНИ ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ - РАБОТНО ОБЛЕКЛО,

  ОПЕРАЦИОННО БЕЛЬО И БОЛНИЧНО БЕЛЬО”

   

  срок на подаване на документи: 07.04.2020г.

  дата на отварянето на документите: 08.04.2020г. в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота ВЕнкова" АД - Габрово от 09:30 часа

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 16 Март 2020 - 11:33
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 13 Април 2020 - 15:16
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 24 Април 2020 - 15:31
 • Договори и споразумения по ОП
 • Проекто-договор - Публикувано на: 16 Март 2020 - 11:33
 • Договор - Публикувано на: 05 Юни 2020 - 15:59
 • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 11 Август 2021 - 11:23
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 16 Март 2020 - 11:33
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 16 Март 2020 - 11:34
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 16 Март 2020 - 11:34
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 16 Март 2020 - 11:36
 • еЕЕДОП-док. - Публикувано на: 16 Март 2020 - 11:36
 • Решение за класиране и избор на изпълнител
 • Решение РД-06-472 - Публикувано на: 24 Април 2020 - 15:31
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 05 Юни 2020 - 15:59
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2020-0006

  Началната дата: 06.03.2020 15:13

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  ДО                       

  Елта 90 М ООД , София 1000 кв. Банишора, ул. Враня 82-86, e-mail: office@elta90.eu

  Илан Медицинска апаратура ООД, Гр. София, бул. „Джеймс Баучер” № 76А, е-майл: office@ilan.

  Контакт медикъл интернешънъл ООД, гр. София 1000, ул.Фьодор Достоевски 4, е-майл: cmi_yondeva@abv.bg

  Фрезениус Медикъл Кеър България ООД,гр. Габрово, ул. "Любен Каравелов" 26,E-mail: Head.Office@fmc-bg.com

  Диагностик Имиджинг ООД, гр. София, ул. Михаил Буботинов бл.31, вх.Б, ап.26
  e-mail: dimaging@netissat.bg

  Вега Медикал ООД, гр. София, бул. България 109, е-майл: vodenicharova@vegamedical.bg

             Дъчмед Интернешанъл ООД, Гр. София, ул. Бигла № 48, Е- майл: info@dutchmed.bg

             СМТ ЕООД, гр. Велико Търново, ул. Караминков 32, е-майл: cmt_bg@abv.bg

             ЕТГ ЕООД, гр. София 1504, ул. "Тракия" №15, ет.1, офис 1, е-майл: office@etgdiag.com

             Бикомед ООД, гр. София бул. Цар Борис III №201А, е-майл: op@bikomed.net

             Перитус ЕООД, гр. София, ж.к. Красна поляна 2, бл.222, вх. Б, ет.1, ап.4, е-майл: 

  p_kov@abv.bg

           Ендофлекс ЕООД, гр. Софияул. Проф. Д-р Димитър Атанасов No.4 ет. 2 , е-майл: endoflexbg@gmail.com

         Медимаг ЕООД, гр. София, ж.к. Манастирски ливади - Изток,, ул. Димитър сагаев №19

  е-майл: medimag@inet.bg

          Аквахим АД, гр. София,  ж.к. Дружба2, бул. Проф. Цветан Лазаров № 83

  е-майл: aquachim@aquachim.bg

                                                                     Драгнев и сие ООД, гр. Габрово, ул. Неофит Рилски №2, е-майл: ivan_dragnev@abv.bg

  Документация
 • Покана - Публикувано на: 06 Март 2020 - 15:14
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 25 Март 2020 - 15:23
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 14 Май 2020 - 14:15
 • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 03 Юни 2021 - 14:07
 • Инф. изпълнен договор 1 - Публикувано на: 07 Юли 2021 - 10:59
 • Инф. изпълнен договор 2 - Публикувано на: 11 Август 2021 - 11:08
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 06 Март 2020 - 15:14
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 06 Март 2020 - 15:14
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 06 Март 2020 - 15:14
 • Решение за класиране и избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 25 Март 2020 - 15:08
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване - Публикувано на: 04 Май 2020 - 16:19
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 14 Май 2020 - 14:15
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2020-0005

  Началната дата: 05.03.2020 16:26

  Вид на поръчката: Публично състезание


  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА

  ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

  С ПРЕДМЕТ:

  Услугата, предмет на възлагане в настоящата поръчка е:„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 2 броя апарати за белодробна вентилация за деца  и възрастни за нуждите на ОАИЛ при МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД“

  срок на подаване на документи: 26.03.2020г.

  дата на отварянето на документите: 27.03.2020г. в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота ВЕнкова" АД - Габрово от 10:00 часа

   

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

  Документация
 • Заглавна страница - Публикувано на: 06 Март 2020 - 13:55
 • Документация - Публикувано на: 06 Март 2020 - 13:55
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 27 Март 2020 - 15:31
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 10 Април 2020 - 15:21
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение класиране - Публикувано на: 10 Април 2020 - 15:22
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 28 Май 2020 - 16:01
 • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 09 Октомври 2020 - 15:50
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 06 Март 2020 - 13:55
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 06 Март 2020 - 13:55
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 06 Март 2020 - 13:55
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 06 Март 2020 - 13:55
 • еЕЕДОП.док - Публикувано на: 06 Март 2020 - 13:55
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 28 Май 2020 - 16:01
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2020-0004

  Началната дата: 17.02.2020 11:35

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА

  ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

  С ПРЕДМЕТ:

  Услугата, предмет на възлагане в настоящата поръчка е: „Избор на доставчик на нетна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси и разпределение на ел.енергия за МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД”

  срок на подаване на документи: 16.03.2020г.

  дата на отварянето на документите: 17.03.2020г. в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота ВЕнкова" АД - Габрово от 11:30 часа

   

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

  Документация
 • документация - Публикувано на: 21 Февруари 2020 - 11:19
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 30 Март 2020 - 16:09
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 23 Април 2020 - 11:14
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 08 Юни 2020 - 14:37
 • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 02 Юли 2021 - 14:38
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение откриване на процедура - Публикувано на: 21 Февруари 2020 - 11:19
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 21 Февруари 2020 - 11:19
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 21 Февруари 2020 - 11:20
 • еЕЕДОП док - Публикувано на: 21 Февруари 2020 - 11:20
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 21 Февруари 2020 - 11:20
 • Решение за класиране и избор на изпълнител
 • Решение РД06-465 - Публикувано на: 23 Април 2020 - 10:59
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 08 Юни 2020 - 14:37
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2020-0003

  Началната дата: 19.02.2020 14:56

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване - Публикувано на: 14 Август 2020 - 15:02
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 19 Февруари 2020 - 14:57
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2020-0002

  Началната дата: 31.01.2020 14:25

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

  ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

  С ПРЕДМЕТ:

     Предмет на настоящата поръчка е: „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура /включително доставка на резервни части/ на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр. Габрово“  подробно описани в ГЛАВА ΙΙ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

     Обект на настоящата обществена поръчка е „предоставяне на услуги” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

  Описание: След проведената открита процедура по ЗОП с изпълнители ще бъдат сключени договори за абонаментно и сервизно обслужване на медицинската апаратура.

  срок на подаване на документи: 05.03.2020 г

  дата на отварянето на документите: 06.03.2020 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота Вeнкова" АД - Габрово от 10:00 часа

   

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 06 Февруари 2020 - 16:12
 • Разяснение по документацията
 • Въпроси и отговори - Публикувано на: 19 Февруари 2020 - 14:54
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 06 Март 2020 - 15:48
 • Протоколи
 • протоколи и доклад - Публикувано на: 17 Март 2020 - 14:27
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение класиране РД06-339 - Публикувано на: 17 Март 2020 - 14:25
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 28 Май 2020 - 16:24
 • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 07 Юли 2021 - 10:56
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 03 Февруари 2020 - 16:42
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 03 Февруари 2020 - 16:42
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 06 Февруари 2020 - 16:12
 • еЕЕДОП док - Публикувано на: 06 Февруари 2020 - 16:12
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 06 Февруари 2020 - 16:12
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване - Публикувано на: 30 Март 2020 - 15:37
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 28 Май 2020 - 16:24
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2020-0001

  Началната дата: 17.01.2020 15:56

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА

  ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

  С ПРЕДМЕТ:

     Предмет на настоящата поръчка е: „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура /включително доставка на резервни части/ на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр. Габрово“  подробно описани в ГЛАВА ΙΙ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

     Обект на настоящата обществена поръчка е „предоставяне на услуги” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

  Описание: След проведената  процедура по ЗОП с изпълнители ще бъдат сключени договори за абонаментно транспорт на болни на хемодиализа

  срок на подаване на документи: 06.02.2020 г

  дата на отварянето на документите: 07.02.2020 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота Вeнкова" АД - Габрово от 10:00 часа

   

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 17 Януари 2020 - 16:00
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 12 Март 2020 - 16:23
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 17 Март 2020 - 09:11
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 20 Май 2020 - 13:19
 • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 29 Декември 2021 - 15:40
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 17 Януари 2020 - 16:00
 • Решение за промяна
 • Решение изменение - Публикувано на: 23 Януари 2020 - 15:40
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 17 Януари 2020 - 16:00
 • Обявление за изменение и доп. информация - Публикувано на: 29 Декември 2021 - 15:39
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 17 Януари 2020 - 16:00
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 17 Януари 2020 - 16:00
 • еЕЕДОП.док - Публикувано на: 17 Януари 2020 - 16:00
 • Решение за класиране и избор на изпълнител
 • Решение РД-06-332 - Публикувано на: 17 Март 2020 - 09:11
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 20 Май 2020 - 13:19
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2019-0031

  Началната дата: 09.12.2019 15:24

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Доставка на горива чрез стокова борса за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД по две обособени позиции: ОП1 - доставка на горива за МПС/бензин А95- 300л , дизелово могорно гориво- 8200 л и газ пропан-бутан - 2500 л/ и ОП 2 Дизелово гориво за отопление - 9000 л.
  Посочените количества са ориентировъчни за период от 1 година.

   

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 14 Януари 2020 - 13:07
 • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 17 Март 2021 - 14:54
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 14 Януари 2020 - 13:07
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 09 Декември 2019 - 15:25
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2019-0030

  Началната дата: 02.12.2019 14:11

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

  ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

  С ПРЕДМЕТ:

     Предмет на настоящата поръчка е: „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура /включително доставка на резервни части/ на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр. Габрово“  подробно описани в ГЛАВА ΙΙ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

     Обект на настоящата обществена поръчка е „предоставяне на услуги” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

  Описание: След проведената открита процедура по ЗОП с изпълнители ще бъдат сключени договори за абонаментно и сервизно обслужване на медицинската апаратура.

  срок на подаване на документи: 06.01.2020 г

  дата на отварянето на документите: 07.01.2020 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота Вeнкова" АД - Габрово от 10:00 часа

   

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 05 Декември 2019 - 11:26
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 06 Февруари 2020 - 11:09
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 14 Февруари 2020 - 13:10
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение класиране - Публикувано на: 14 Февруари 2020 - 13:10
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 13 Март 2020 - 16:09
 • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 03 Юни 2021 - 14:09
 • Инф. изпълнен договор 1 - Публикувано на: 07 Юли 2021 - 10:53
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 02 Декември 2019 - 14:12
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 02 Декември 2019 - 14:12
 • Образци
 • ееДОП - Публикувано на: 05 Декември 2019 - 11:26
 • ееДОП.док - Публикувано на: 05 Декември 2019 - 11:26
 • Образци - Публикувано на: 05 Декември 2019 - 11:26
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване - Публикувано на: 04 Март 2020 - 15:30
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 13 Март 2020 - 16:09
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2019-0029

  Началната дата: 28.11.2019 11:07

  Вид на поръчката: Договаряне без предварителна покана за участие

  АОП линк


  П О К А Н А

  за участие в процедура на договаряне без предварително обявление

  за възлагане на обществена поръчка с предмет:

  „Доставка на реактиви, консумативи и биопродукти за клинична, микробиологична лаборатория, кръвен център и патохистологична и цитологична лаборатория на МБАЛ „ Д-р Тота Венкова” АД –Гр. Габрово”

   

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

  На основание  чл. 64, ал.1 и ал.3  от ППЗОП и във връзка с Решение № 506/28.11.2019г. за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на реактиви, консумативи и биопродукти за клинична, микробиологична лаборатория, кръвен център и патохистологична и цитологична лаборатория на МБАЛ „ Д-р Тота Венкова” АД –Гр. Габрово” Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 06.12.2019г. от 12:00 часа в Заседателната зала на МБАЛ „Д-р Тота Венкова» АД.

                                                                                            

  Обект на поръчката – съгласно чл.3, ал.1, т. 2 от ЗОП. Офертата следва да съдържа информацията и документите, изискващи се съгласно настоящата покана.

  Правно основание за откриване на процедурата: чл. 79, ал.1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

  Срок за получаване на офертите: 05.12.2019г.

  Документация
 • Покана - Публикувано на: 28 Ноември 2019 - 14:35
 • Приложение 1,2,3 - Публикувано на: 28 Ноември 2019 - 14:35
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 12 Декември 2019 - 14:47
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 22 Януари 2020 - 08:33
 • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 19 Януари 2021 - 13:48
 • Инф. изпълнен договор 2 - Публикувано на: 28 Януари 2021 - 14:22
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 28 Ноември 2019 - 14:35
 • Образци
 • Обрадци - Публикувано на: 28 Ноември 2019 - 14:35
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 28 Ноември 2019 - 14:35
 • еЕЕДОП док. - Публикувано на: 28 Ноември 2019 - 14:35
 • Програмен продукт - Публикувано на: 28 Ноември 2019 - 14:35
 • Решение за класиране и избор на изпълнител
 • Решение РД-06-1275 - Публикувано на: 12 Декември 2019 - 14:47
 • Класиране - Публикувано на: 12 Декември 2019 - 14:48
 • Решение РД-06-1277 - Публикувано на: 13 Декември 2019 - 12:04
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявлениу възложена поръчка - прекратяване - Публикувано на: 30 Декември 2019 - 10:35
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 22 Януари 2020 - 08:33
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2019-0028

  Началната дата: 25.11.2019 13:42

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА

  ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

  С ПРЕДМЕТ:

  Услугата, предмет на възлагане в настоящата поръчка е: „Избор на доставчик на нетна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси и разпределение на ел.енергия за МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД”

  срок на подаване на документи: 16.12.2019г.

  дата на отварянето на документите: 17.12.2019г. в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота ВЕнкова" АД - Габрово от 10:00 часа

   

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 26 Ноември 2019 - 14:36
 • Коригирана документация - Публикувано на: 02 Декември 2019 - 16:49
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 10 Януари 2020 - 13:52
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение РД-06-41 - Публикувано на: 16 Януари 2020 - 15:11
 • Решение РД-06-107 - Публикувано на: 31 Януари 2020 - 12:01
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 26 Ноември 2019 - 14:36
 • Решение за промяна
 • Решение изменение - Публикувано на: 02 Декември 2019 - 16:46
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 26 Ноември 2019 - 14:36
 • Образци
 • Образи - Публикувано на: 26 Ноември 2019 - 14:36
 • ееДОП - Публикувано на: 26 Ноември 2019 - 14:36
 • ееДОП.doc - Публикувано на: 26 Ноември 2019 - 14:36
 • Решение за прекратяване
 • Решение РД 06-119 - Публикувано на: 03 Февруари 2020 - 15:07
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване - Публикувано на: 14 Февруари 2020 - 16:11
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2019-0027

  Началната дата: 21.10.2019 16:28

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  ДО:

  Бикомед ООД

  гр. София бул. Цар Борис ІІІ №201 А

  тел. 02 9553696

  e-mail: op@bikomed.net                                                

   

  Б.Браун медикал ЕООД

  гр. София, бул. Андрей Ляпчев №66, ет.3

  Тел: 02 8076781 

  e-mail:petranka.yancheva@bbraun.com                                                                                                                    

  Айф Фарма ООД

  гр. София бул. Академик Иван Евстатиев Гешов

  бл. 120 вх. Б ет. 1 ап. 27

  тел: 02 4835513

  e-mail: ipetrova@ipharma.bg

   

  РСР ЕООД

  гр. София                  

  ул. Виктор Григорович № 3 вх.1 ап.1

  тел: 02 9515976

  e-mail: office@rsr.bg

   

  ЕТ „Мебос – Мери Босева“

  Гр. София,

  Ж.к. Борово, Подуево №11, вх. Б, ет.1, ап.1

  e-mail: velev.coloplast@gmail.com

                                                                        

                                                                                  Благи ООД

                                                                                  гр. Пловдив, ул. Иван Радославов №4

                                                                                                          тел: 0897402096

                                                                                                          e-mail: blaggi@abv.bg

   

  П О К А Н А

  за участие в процедура на договаряне без предварително обявление

  за възлагане на обществена поръчка с предмет:

  Доставка на медицински изделия, невключени в цената на КП, заплащани от пациенти  за нуждите на  МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово“

   

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

                  На основание  чл. 64, ал.1 и ал.3  от ППЗОП и във връзка с Решение № 503/21.10.2019 г. за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на медицински изделия, невключени в цената на КП, заплащани от пациенти  за нуждите на  МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово“ Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 31.10.2018 г от 09:30 часа в Заседателната зала на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД.

  Документация
 • Покана - Публикувано на: 21 Октомври 2019 - 16:58
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 12 Ноември 2019 - 15:22
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 12 Декември 2019 - 09:27
 • Анекс Благи - Публикувано на: 14 Август 2020 - 14:19
 • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 12 Януари 2021 - 10:38
 • Инф. изпълнен договор 1 - Публикувано на: 02 Юни 2021 - 12:23
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 21 Октомври 2019 - 16:58
 • Обявление
 • Обявление за изменение на договор - Публикувано на: 14 Август 2020 - 14:19
 • Образци
 • еЕДОП - Публикувано на: 21 Октомври 2019 - 16:58
 • Образци - Публикувано на: 21 Октомври 2019 - 16:58
 • Програмен продукт - Публикувано на: 21 Октомври 2019 - 16:58
 • Решение за класиране и избор на изпълнител
 • Решение РД06-1167 - Публикувано на: 12 Ноември 2019 - 15:22
 • Класиране - Публикувано на: 12 Ноември 2019 - 15:26
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване - Публикувано на: 28 Ноември 2019 - 14:45
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 12 Декември 2019 - 09:27
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2019-0026

  Началната дата: 02.10.2019 14:25

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  ДО

                                                                                        Медитех ООД

                                                                                        гр. София, ул. Бигла 48 ет.5

                                                                                        Тел: 02 9200123

                                                                                        e-mail: info@dutchmed.bg

                                        

   

   

  П О К А Н А

  за участие в процедура на договаряне без предварително обявление

  за възлагане на обществена поръчка с предмет:

  «Абонаментна и сервизна поддръжка на медицинска апаратура – Стерилизационна техника за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово“

   

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

                  На основание  чл. 64, ал.1 и ал.3  от ППЗОП и във връзка с Решение № 503/02.10.2019 г. за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: «Абонаментна и сервизна поддръжка на медицинска апаратура – Стерилизационна техника за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово“Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 10.10.2018 г от 10:00 часа в Заседателната зала на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД.

  Документация
 • Покана - Публикувано на: 02 Октомври 2019 - 14:26
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 15 Октомври 2019 - 15:46
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение избор на изпълнител - Публикувано на: 15 Октомври 2019 - 15:45
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 18 Ноември 2019 - 10:43
 • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 15 Октомври 2020 - 16:17
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 02 Октомври 2019 - 14:27
 • Образци
 • ееДОП - Публикувано на: 02 Октомври 2019 - 14:26
 • ееДОП.док - Публикувано на: 02 Октомври 2019 - 14:26
 • Образци - Публикувано на: 02 Октомври 2019 - 14:26
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 18 Ноември 2019 - 10:43
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2019-0025

  Началната дата: 27.09.2019 10:35

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА

  ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

  С ПРЕДМЕТ:

  Услугата, предмет на възлагане в настоящата поръчка е: „Избор на оператор за отпечатване и  доставка на ваучери за храна за персонала в МБАЛ  „Д-р Тота Венкова АД”

  срок на подаване на документи: 17.10.2019г.

  дата на отварянето на документите: 18.10.2019г. в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота ВЕнкова" АД - Габрово от 10:00 часа

   

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 27 Септември 2019 - 14:43
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 14 Ноември 2019 - 09:00
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 22 Ноември 2019 - 16:25
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение класиране - Публикувано на: 22 Ноември 2019 - 16:25
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 14 Януари 2020 - 13:15
 • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 25 Февруари 2021 - 15:47
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 27 Септември 2019 - 14:43
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 27 Септември 2019 - 14:43
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 27 Септември 2019 - 14:43
 • ееДОП - Публикувано на: 27 Септември 2019 - 14:43
 • ееДОП.doc - Публикувано на: 27 Септември 2019 - 14:43
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 14 Януари 2020 - 13:15
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2019-0024

  Началната дата: 25.09.2019 11:44

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА

  ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

  С ПРЕДМЕТ:

  Услугата, предмет на възлагане в настоящата поръчка е: Доставка на хранителни продукти за нуждите на  МБАЛ  „Д-р Тота Венкова АД”

   

  срок на подаване на документи: 16.10.2019г.

  дата на отварянето на документите: 17.10.2019г. в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота ВЕнкова" АД - Габрово от 09:00 часа

   

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

  Документация
 • Инф. бюлетин на ДКСБТ 24.09.2019г.. - Публикувано на: 26 Септември 2019 - 14:12
 • Заглавна страница - Публикувано на: 26 Септември 2019 - 14:12
 • Документация - Публикувано на: 26 Септември 2019 - 14:12
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 25 Октомври 2019 - 14:47
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 08 Ноември 2019 - 16:01
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение РД-06-1157 - Публикувано на: 08 Ноември 2019 - 16:01
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 10 Януари 2020 - 16:28
 • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 17 Март 2021 - 15:02
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 26 Септември 2019 - 14:07
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 26 Септември 2019 - 14:07
 • Образци
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 26 Септември 2019 - 14:13
 • еЕЕДОП - word - Публикувано на: 26 Септември 2019 - 14:13
 • Приложение 3А - Публикувано на: 26 Септември 2019 - 14:17
 • Проекто договор - Публикувано на: 26 Септември 2019 - 14:18
 • Образци - Публикувано на: 26 Септември 2019 - 14:23
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 10 Януари 2020 - 16:28
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2019-0023

  Началната дата: 09.09.2019 13:35

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

  ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

  С ПРЕДМЕТ:

     Предмет на настоящата поръчка е:Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово"  разделена в 126 броя позиции и съответните подпозиции,  подробно описани в ГЛАВА ΙΙ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

     Обект на настоящата обществена поръчка е „предоставяне на услуги” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

  Описание: След проведената открита процедура по ЗОП с изпълнители ще бъдат сключени договори за доставка на медицински изделия.

  срок на подаване на документи: 22.10.2019 г

  дата на отварянето на документите: 23.10.2019 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота Вeнкова" АД - Габрово от 09:00 часа

   

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 20 Септември 2019 - 14:38
 • Разяснение по документацията
 • Въпроси и отговори - Публикувано на: 15 Октомври 2019 - 13:40
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 07 Януари 2020 - 16:33
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 30 Януари 2020 - 15:55
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 14 Април 2020 - 15:23
 • Анекс МТИ - Публикувано на: 27 Април 2020 - 15:18
 • Договори 2 - Публикувано на: 07 Май 2020 - 10:04
 • Анекс Истлинк - Публикувано на: 08 Май 2020 - 11:23
 • Анекс Истлинк 2 - Публикувано на: 11 Юни 2020 - 11:01
 • Анекс Истлинк 3 - Публикувано на: 17 Юли 2020 - 14:13
 • Анекс Истлинк 4 - Публикувано на: 25 Септември 2020 - 11:45
 • Анекс 5 - Публикувано на: 24 Февруари 2021 - 11:47
 • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 10 Август 2021 - 11:33
 • Инф. изпълнен договор 1 - Публикувано на: 01 Септември 2021 - 11:38
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 17 Септември 2019 - 14:41
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 17 Септември 2019 - 14:41
 • Обявление за изменение на договор - Публикувано на: 27 Април 2020 - 15:18
 • Обявление изменение на договор 2 - Публикувано на: 08 Май 2020 - 11:23
 • Обявление изменение на договор 3 - Публикувано на: 11 Юни 2020 - 10:58
 • Обявление за изменение на договор 4 - Публикувано на: 17 Юли 2020 - 14:13
 • Обявление за изменение на договор 5 - Публикувано на: 25 Септември 2020 - 11:45
 • Обявление за изменение на договор 5 - Публикувано на: 24 Февруари 2021 - 11:47
 • Образци
 • образци - Публикувано на: 20 Септември 2019 - 14:38
 • Програмен продукт - Публикувано на: 20 Септември 2019 - 14:38
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 20 Септември 2019 - 14:38
 • ЕЕДОП.док - Публикувано на: 20 Септември 2019 - 14:38
 • нов програмен продукт - Публикувано на: 30 Септември 2019 - 13:46
 • Решение за класиране и избор на изпълнител
 • Класиране - Публикувано на: 30 Януари 2020 - 15:55
 • Решение РД-06-103 - Публикувано на: 30 Януари 2020 - 15:55
 • Решение РД-06-184 - Публикувано на: 20 Февруари 2020 - 09:38
 • Решение РД-06-187 - Публикувано на: 20 Февруари 2020 - 15:05
 • Решение РД-06-189 - Публикувано на: 21 Февруари 2020 - 09:07
 • Решение РД-06-292 - Публикувано на: 02 Март 2020 - 13:52
 • Решение РД-06-310 - Публикувано на: 06 Март 2020 - 10:21
 • Решение РД-06-333 - Публикувано на: 16 Март 2020 - 15:44
 • Решение РД-06-343 - Публикувано на: 19 Март 2020 - 14:58
 • Решение РД-06-348 - Публикувано на: 20 Март 2020 - 15:41
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване - Публикувано на: 27 Февруари 2020 - 16:02
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване 2 - Публикувано на: 23 Март 2020 - 11:08
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване 3 - Публикувано на: 30 Март 2020 - 15:42
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 14 Април 2020 - 15:22
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване 4 - Публикувано на: 04 Май 2020 - 15:48
 • Обявление възложена поръчка 2 - Публикувано на: 07 Май 2020 - 10:04
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване 5 - Публикувано на: 08 Май 2020 - 11:47
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2019-0022

  Началната дата: 29.08.2019 11:40

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА

  ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

  С ПРЕДМЕТ:

     Предмет на настоящата поръчка е: „Ремонт на покрив и подпокривно пространство:  стационар, топла връзка и АГК на  МБАЛ"Д-р Тота Венкова" АД, гр.Габрово” подробно описани в ГЛАВА ΙΙ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

  Обект на настоящата обществена поръчка е „строителство – изпълнение на една или няколко строително монтажни работи съгласно техническата спецификация от Глава II – Техническо задание, свързани с изграждането, реконструирането, преустройването, поддържането, въстановяването или рехабилитацията на сгради” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.1 от ЗОП.

  Описание: След проведената  процедура по ЗОП и сключен/и договор/и с изпълнител/и ще бъде извършен ремонта в отделението

  срок на подаване на документи: 19.09.2019 г

  дата на отварянето на документите: 20.09.2019 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота Вeнкова" АД - Габрово от 10:00 часа

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 30 Август 2019 - 12:18
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 20 Септември 2019 - 15:37
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 26 Септември 2019 - 15:55
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение класиране - Публикувано на: 26 Септември 2019 - 15:55
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 23 Януари 2020 - 11:51
 • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 12 Януари 2021 - 15:12
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 30 Август 2019 - 12:18
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 30 Август 2019 - 12:18
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 30 Август 2019 - 12:18
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 30 Август 2019 - 12:18
 • Приложение 1 - Публикувано на: 30 Август 2019 - 12:18
 • еЕЕДОП.doc - Публикувано на: 30 Август 2019 - 12:18
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 23 Януари 2020 - 11:51
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2019-0021

  Началната дата: 23.08.2019 13:53

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

  ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

  С ПРЕДМЕТ:

     Предмет на настоящата поръчка е: „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура /включително доставка на резервни части/ на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр. Габрово“  подробно описани в ГЛАВА ΙΙ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

     Обект на настоящата обществена поръчка е „предоставяне на услуги” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

  Описание: След проведената открита процедура по ЗОП с изпълнители ще бъдат сключени договори за абонаментно и сервизно обслужване на медицинската апаратура.

  срок на подаване на документи: 30.09.2019 г

  дата на отварянето на документите: 01.10.2019 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота Вeнкова" АД - Габрово от 10:00 часа

   

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 29 Август 2019 - 13:06
 • Обжалване
 • Информация при производство на обжалване - Публикувано на: 04 Октомври 2019 - 13:13
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 26 Август 2019 - 15:32
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 26 Август 2019 - 15:33
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 29 Август 2019 - 13:06
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 29 Август 2019 - 13:06
 • еЕЕДОП.doc - Публикувано на: 29 Август 2019 - 13:06
 • Решение за прекратяване
 • Решение РД06-33 - Публикувано на: 15 Януари 2020 - 13:34
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване - Публикувано на: 29 Януари 2020 - 08:29
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2019-0020

  Началната дата: 09.08.2019 11:01

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  ДО

                                                                                        Дъчмед Интернешанъл ЕООД

                                                                                        гр. София, ул. Бигла 48 ет.5

                                                                                        Тел: 02 9200123

                                                                                        e-mail: info@dutchmed.bg

                                        

   

   

  П О К А Н А

  за участие в процедура на договаряне без предварително обявление

  за възлагане на обществена поръчка с предмет:

  „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за хемодиализа за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово“

   

  Документация
 • Покана - Публикувано на: 09 Август 2019 - 11:15
 • Програмен продукт - Публикувано на: 09 Август 2019 - 11:15
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 21 Август 2019 - 10:52
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение РД-06-898 - Публикувано на: 21 Август 2019 - 10:52
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 30 Септември 2019 - 10:55
 • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 06 Октомври 2020 - 15:20
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение откриване процедура - Публикувано на: 09 Август 2019 - 11:15
 • Образци
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 09 Август 2019 - 11:15
 • Образци - Публикувано на: 09 Август 2019 - 11:15
 • еЕЕДОП.doc - Публикувано на: 09 Август 2019 - 11:15
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2019-0019

  Началната дата: 23.07.2019 11:23

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА

  ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

  С ПРЕДМЕТ:

     Предмет на настоящата поръчка е:„„Ремонт и реконструкция  на  МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - втори етап – отделение по съдебна медицина и авариен ремонт на комин, фасада, две тераси и частична подмяна на улуци на сграда стационар”  подробно описани в ГЛАВА ΙΙ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

  Описание: След проведена процедура по ЗОП и сключен договор с изпълнител ще бъдат изпълнени предвидените строително-ремонтни работи.

  МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – гр. Габрово се стреми да модернизира и обнови болничните стаи, операционни зали, кабинети и лаборатории, като осигури комфорт, удобства и високо качество на предлаганите услуги.

  срок на подаване на документи: 13.08.2019 г

  дата на отварянето на документите: 14.08.2019 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота Вeнкова" АД - Габрово от 10:00 часа

   

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 23 Юли 2019 - 16:09
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 15 Август 2019 - 14:06
 • Протоколи
 • Протоколи и доклади - Публикувано на: 21 Август 2019 - 10:25
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение РД-06-897 - Публикувано на: 21 Август 2019 - 10:25
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 30 Септември 2019 - 12:08
 • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 07 Януари 2020 - 15:04
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 23 Юли 2019 - 16:09
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 23 Юли 2019 - 16:09
 • Образци
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 23 Юли 2019 - 16:09
 • е-ЕЕДОП.doc - Публикувано на: 23 Юли 2019 - 16:09
 • Приложение 1 - Публикувано на: 23 Юли 2019 - 16:09
 • Образци - Публикувано на: 23 Юли 2019 - 16:09
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2019-0018

  Началната дата: 29.05.2019 12:11

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 01 Август 2019 - 15:57
 • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 27 Септември 2019 - 15:53
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 01 Август 2019 - 15:58
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 29 Май 2019 - 12:18
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2019-0017

  Началната дата: 27.05.2019 10:57

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

  ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

  С ПРЕДМЕТ:

     Предмет на настоящата поръчка е:„Доставка на медицински изделия за нуждите на катетеризационна лаборатория в  МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово"  подробно описани в ГЛАВА ΙΙ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

  Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка на стоки” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.2 от ЗОП.

  Описание: След проведената открита процедура по ЗОП и сключен/и договор/и с изпълнител/и ще бъдат изпълнявани самите заявки за доставка на медицинските изделия.

  срок на подаване на документи: 05.07.2019 г

  дата на отварянето на документите: 08.07.2019 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота Вeнкова" АД - Габрово от 10:00 часа

   

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

  Документация
 • Заглавна страница - Публикувано на: 30 Май 2019 - 15:21
 • Документация - Публикувано на: 30 Май 2019 - 15:21
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 09 Септември 2019 - 11:55
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 19 Септември 2019 - 17:04
 • Решения за избор на изпълнител
 • Класиране - Публикувано на: 19 Септември 2019 - 17:04
 • Решение - Публикувано на: 19 Септември 2019 - 17:04
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 31 Октомври 2019 - 10:00
 • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 19 Януари 2021 - 13:47
 • Ивф. изпълнен договор 1 - Публикувано на: 04 Февруари 2021 - 15:24
 • Инф. изпълнен договор 2 - Публикувано на: 24 Февруари 2021 - 11:39
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 28 Май 2019 - 13:22
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 30 Май 2019 - 15:21
 • Образци
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 30 Май 2019 - 15:21
 • еЕЕДОП.doc - Публикувано на: 30 Май 2019 - 15:21
 • програмен продукт - Публикувано на: 30 Май 2019 - 15:21
 • Образци - Публикувано на: 30 Май 2019 - 15:22
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване - Публикувано на: 07 Октомври 2019 - 10:43
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 31 Октомври 2019 - 10:06
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2019-0016

  Началната дата: 16.05.2019 15:42

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Предмет на настоящата поръчка е:„Доставка на медицински изделия, невключени в цената на КП, заплащани от пациенти  за нуждите на  МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово“ подробно описани в ГЛАВА ΙΙ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

  Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка на стоки” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.2 от ЗОП.

  Описание: След проведената открита процедура по ЗОП и сключен/и договор/и с изпълнител/и ще бъдат изпълнявани самите заявки за доставка на эмедицинските изделия.

  срок на подаване на документи: 20.06.2019 г

  дата на отварянето на документите: 21.06.2019 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота Вeнкова" АД - Габрово от 10:00 часа

   

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 20 Май 2019 - 14:20
 • Заглавна страница - Публикувано на: 20 Май 2019 - 14:20
 • Приложения към документацията - Публикувано на: 20 Май 2019 - 14:20
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 13 Септември 2019 - 13:01
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 17 Юли 2019 - 11:12
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 20 Септември 2019 - 11:07
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 20 Септември 2019 - 11:07
 • Класиране - Публикувано на: 20 Септември 2019 - 11:07
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 28 Октомври 2019 - 09:41
 • Анекс 1 - Публикувано на: 31 Октомври 2019 - 08:47
 • Анекс 2 - Публикувано на: 30 Юли 2020 - 16:19
 • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 12 Януари 2021 - 10:37
 • Инф. изпълнен договор 1 - Публикувано на: 02 Февруари 2021 - 15:23
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 16 Май 2019 - 16:56
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 16 Май 2019 - 16:56
 • Обявление за изменение на договор - Публикувано на: 31 Октомври 2019 - 10:07
 • Обявление за изменение на договор 1 - Публикувано на: 30 Юли 2020 - 16:19
 • Образци
 • Програмен продукт - Публикувано на: 20 Май 2019 - 14:20
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 20 Май 2019 - 14:20
 • еЕЕДОП док - Публикувано на: 20 Май 2019 - 14:20
 • Образци - Публикувано на: 20 Май 2019 - 14:21
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване - Публикувано на: 07 Октомври 2019 - 10:38
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 28 Октомври 2019 - 09:41
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2019-0015

  Началната дата: 14.05.2019 14:14

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

  ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

  С ПРЕДМЕТ:

     Предмет на настоящата поръчка е:„Доставка чрез предоставяне под наем на лабораторна апаратура, включително осигуряване на сервизното обслужване и консумативите и реактивите за работа с апаратурата в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД“ подробно описани в ГЛАВА ΙΙ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

  Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка на стоки” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.2 от ЗОП.

  Описание: След проведената открита процедура по ЗОП и сключен/и договор/и с изпълнител/и ще бъдат изпълнявани самите заявки за доставка на лекарствени продукти.

  срок на подаване на документи: 19.06.2019 г

  дата на отварянето на документите: 20.06.2019 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота Вeнкова" АД - Габрово от 10:00 часа

   

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

  Документация
 • ДОкументация - Публикувано на: 20 Май 2019 - 13:21
 • Заглавна страница - Публикувано на: 20 Май 2019 - 13:21
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 18 Юли 2019 - 15:16
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 29 Юли 2019 - 15:29
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение РД-06-810 - Публикувано на: 29 Юли 2019 - 15:29
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 26 Август 2019 - 09:40
 • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 30 Декември 2020 - 10:50
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 15 Май 2019 - 14:24
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 15 Май 2019 - 14:24
 • Обявление коригирано - Публикувано на: 20 Май 2019 - 13:21
 • Образци
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 20 Май 2019 - 13:21
 • еЕЕДОП.doc - Публикувано на: 20 Май 2019 - 13:21
 • Образци - Публикувано на: 20 Май 2019 - 13:21
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 26 Август 2019 - 09:40
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2019-0014

  Началната дата: 03.05.2019 13:50

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

  ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

   

  С ПРЕДМЕТ:

  „Доставка на реактиви, консумативи и биопродукти за клинична, микробиологична лаборатория, кръвен център и патохитологична и цитологична лаборатория на МБАЛ „ Д-р Тота Венкова” АД –Гр. Габрово”

   

  Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 18, ал. 1, т.1, чл.19, ал. 1, във връзка с Глава девета, чл.74  от Закона за обществените поръчки.

  Предмет на настоящата поръчка е : „Доставка на реактиви, консумативи и биопродукти за клинична, микробиологична лаборатория, кръвен център и патохистологична и цитологична лаборатория на МБАЛ „ Д-р Тота Венкова” АД –Гр. Габрово” разделена на 10 обособени и 22 необособени позиции подробно описани в ГЛАВА ΙΙ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

  срок на подаване на документи: 12.06.2019г.

  дата на отварянето на документите: 13.06.2019г. в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово от 09:30 часа.

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 09 Май 2019 - 11:11
 • Приложения 1,2,3,4 - Публикувано на: 09 Май 2019 - 11:11
 • Заглавна страница - Публикувано на: 09 Май 2019 - 11:11
 • Приложения 1,2,3,4 - корекция - Публикувано на: 16 Май 2019 - 09:05
 • Документация - корекция - Публикувано на: 16 Май 2019 - 09:05
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 26 Август 2019 - 14:44
 • Покана ценово отваряне 1 - Публикувано на: 24 Септември 2019 - 16:13
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 28 Юни 2019 - 13:07
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 20 Септември 2019 - 11:29
 • Допълнителни протоколи и доклад - Публикувано на: 27 Септември 2019 - 15:52
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 28 Ноември 2019 - 09:52
 • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 15 Януари 2021 - 11:24
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 08 Май 2019 - 12:51
 • Решение за промяна
 • Решение за одобряване обявление за изменение - Публикувано на: 16 Май 2019 - 09:05
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 08 Май 2019 - 12:51
 • Образци
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 09 Май 2019 - 13:08
 • еЕЕДОП.doc - Публикувано на: 09 Май 2019 - 13:08
 • Образци - Публикувано на: 09 Май 2019 - 13:08
 • Програмен продукт - Публикувано на: 09 Май 2019 - 13:08
 • Програмен продукт - корекция - Публикувано на: 16 Май 2019 - 09:05
 • Решение за класиране и избор на изпълнител
 • Решение РД-06-972 - Публикувано на: 20 Септември 2019 - 11:29
 • Класиране - Публикувано на: 20 Септември 2019 - 11:29
 • Решение РД-06-1001 - Публикувано на: 24 Септември 2019 - 16:13
 • Решение РД-06-1012 - Публикувано на: 27 Септември 2019 - 15:52
 • Класиране 27.09.2019 - Публикувано на: 27 Септември 2019 - 15:52
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване - Публикувано на: 28 Октомври 2019 - 13:00
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 28 Ноември 2019 - 09:52
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2019-0013

  Началната дата: 30.04.2019 15:37

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

  ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

  С ПРЕДМЕТ:

     Предмет на настоящата поръчка е: „Доставка на лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания, заплащани от НЗОК за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово“подробно описани в ГЛАВА ΙΙ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

  Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка на стоки” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.2 от ЗОП.

  Описание: След проведената открита процедура по ЗОП и сключен/и договор/и с изпълнител/и ще бъдат изпълнявани самите заявки за доставка на лекарствени продукти.

  срок на подаване на документи: 11.06.2019 г

  дата на отварянето на документите: 13.06.2019 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота Вeнкова" АД - Габрово от 10:30 часа

   

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

  Документация
 • Заглавна страница - Публикувано на: 09 Май 2019 - 13:10
 • Документация - Публикувано на: 09 Май 2019 - 13:10
 • Коригирана документация - Публикувано на: 22 Май 2019 - 10:53
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 29 Август 2019 - 13:50
 • Протоколи
 • Протокли и доклад - Публикувано на: 16 Септември 2019 - 13:11
 • Допълнителни протоколи и доклад - Публикувано на: 17 Септември 2019 - 15:32
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 16 Септември 2019 - 14:37
 • Класиране - Публикувано на: 16 Септември 2019 - 14:38
 • Решение - Публикувано на: 17 Септември 2019 - 09:17
 • Класиране 17.09.2019 - Публикувано на: 17 Септември 2019 - 15:32
 • Решение РД06-966 - Публикувано на: 17 Септември 2019 - 15:32
 • Решение РД06-1025 - Публикувано на: 01 Октомври 2019 - 09:52
 • Решение РД-06-1034 - Публикувано на: 04 Октомври 2019 - 11:06
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 18 Ноември 2019 - 10:20
 • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 02 Февруари 2021 - 15:29
 • Инф. изпълнен договор 1 - Публикувано на: 24 Февруари 2021 - 11:34
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 07 Май 2019 - 11:15
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 07 Май 2019 - 11:15
 • Обявление за изменение - Публикувано на: 20 Май 2019 - 10:02
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 09 Май 2019 - 13:10
 • еЕЕДОП.doc - Публикувано на: 09 Май 2019 - 13:12
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 09 Май 2019 - 13:12
 • Програмен продукт - Публикувано на: 09 Май 2019 - 13:12
 • нов програмен продукт - Публикувано на: 22 Май 2019 - 10:53
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване - Публикувано на: 28 Октомври 2019 - 10:24
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 18 Ноември 2019 - 10:20
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2019-0012

  Началната дата: 04.04.2019 15:27

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

  ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

  С ПРЕДМЕТ:

     Предмет на настоящата поръчка е: „Доставка на затворени системи /CSTHD/ и други медицински изделия, за централизирано приготвяне на индивидуални дози цитостатични лекарствени продукти  за нуждите на  МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово“ подробно описани в ГЛАВА ΙΙ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

  Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка на стоки” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.2 от ЗОП.

  Описание: След проведената открита процедура по ЗОП и сключен/и договор/и с изпълнител/и ще бъдат изпълнявани самите заявки за доставка на медицински изделия

  срок на подаване на документи: 13.05.2019 г

  дата на отварянето на документите: 14.05.2019 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота Вeнкова" АД - Габрово от 13:30 часа

   

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

  Документация
 • Заглавна страница - Публикувано на: 10 Април 2019 - 11:46
 • документация - Публикувано на: 10 Април 2019 - 11:46
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 18 Юли 2019 - 15:18
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 24 Юли 2019 - 17:06
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение РД-06-803 - Публикувано на: 24 Юли 2019 - 17:05
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 27 Август 2019 - 10:54
 • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 17 Август 2020 - 15:31
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 08 Април 2019 - 15:23
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 10 Април 2019 - 11:46
 • Образци
 • е-ЕЕДОП.doc - Публикувано на: 10 Април 2019 - 11:46
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 10 Април 2019 - 11:46
 • програмен продукт - Публикувано на: 10 Април 2019 - 11:46
 • Образци - Публикувано на: 10 Април 2019 - 11:51
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 27 Август 2019 - 10:53
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2019-0011

  Началната дата: 02.04.2019 10:36

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА

  ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

  С ПРЕДМЕТ:

   

  „ПРАНЕ НА БОЛНИЧНИ ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ - РАБОТНО ОБЛЕКЛО,

  ОПЕРАЦИОННО БЕЛЬО И БОЛНИЧНО БЕЛЬО”

   

  срок на подаване на документи: 22.04.2019г.

  дата на отварянето на документите: 23.04.2019г. в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота ВЕнкова" АД - Габрово от 11:00 часа

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 03 Април 2019 - 08:32
 • Заглавна страница - Публикувано на: 03 Април 2019 - 08:34
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 24 Април 2019 - 16:23
 • Протоколи
 • Протоколи - Публикувано на: 03 Май 2019 - 15:19
 • Договори и споразумения по ОП
 • Проекто-договор - Публикувано на: 03 Април 2019 - 08:34
 • Договор - Публикувано на: 04 Юни 2019 - 10:34
 • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 31 Август 2020 - 10:24
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 03 Април 2019 - 08:31
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 03 Април 2019 - 08:29
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 03 Април 2019 - 08:31
 • еЕЕДОП.doc - Публикувано на: 03 Април 2019 - 08:31
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 03 Април 2019 - 08:31
 • Решение за класиране и избор на изпълнител
 • Решение РД-06-504 - Публикувано на: 03 Май 2019 - 15:19
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 04 Юни 2019 - 10:34
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2019-0010

  Началната дата: 15.03.2019 15:18

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА

  ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

  С ПРЕДМЕТ:

     Предмет на настоящата поръчка е: „Ремонт и реконструкция  на  МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово- втори етап – отделение по нервни болести IХет.” подробно описани в ГЛАВА ΙΙ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

  Обект на настоящата обществена поръчка е „строителство – изпълнение на една или няколко строително монтажни работи съгласно техническата спецификация от Глава II – Техническо задание, свързани с изграждането, реконструирането, преустройването, поддържането, въстановяването или рехабилитацията на сгради” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.1 от ЗОП.

  Описание: След проведената  процедура по ЗОП и сключен/и договор/и с изпълнител/и ще бъде извършен ремонта в отделението

  срок на подаване на документи: 04.04.2019 г

  дата на отварянето на документите: 05.04.2019 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота Вeнкова" АД - Габрово от 14:30 часа

   

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 15 Март 2019 - 15:29
 • Заглавна страница - Публикувано на: 15 Март 2019 - 15:29
 • Разяснение по документацията
 • Разяснения - Публикувано на: 27 Март 2019 - 13:27
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 11 Април 2019 - 14:52
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 18 Април 2019 - 10:47
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение класиране - Публикувано на: 18 Април 2019 - 10:47
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 23 Май 2019 - 11:07
 • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 07 Януари 2020 - 14:54
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 15 Март 2019 - 15:29
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 15 Март 2019 - 15:29
 • Образци
 • Приложение 1 КСС - Публикувано на: 15 Март 2019 - 15:29
 • еЕЕДОП.doc - Публикувано на: 15 Март 2019 - 15:29
 • Образци - Публикувано на: 15 Март 2019 - 15:29
 • еЕЕДОП док - Публикувано на: 15 Март 2019 - 15:29
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 23 Май 2019 - 11:07
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2019-0009

  Началната дата: 15.03.2019 11:36

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

  ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

  С ПРЕДМЕТ:

     Предмет на настоящата поръчка е: „Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово“подробно описани в ГЛАВА ΙΙ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

  Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка на стоки” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.2 от ЗОП.

  Описание: След проведената открита процедура по ЗОП и сключен/и договор/и с изпълнител/и ще бъдат изпълнявани самите заявки за доставка на дезинфектанти

  срок на подаване на документи: 22.04.2019 г

  дата на отварянето на документите: 23.04.2019 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота Вeнкова" АД - Габрово от 10:00 часа

   

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 18 Март 2019 - 16:49
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 14 Юни 2019 - 14:54
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 21 Юни 2019 - 15:52
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 24 Юли 2019 - 16:22
 • Анекс ХМИ - Публикувано на: 11 Май 2020 - 15:42
 • Анекс Пачико Дарра - Публикувано на: 24 Юли 2020 - 15:37
 • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 18 Февруари 2022 - 11:49
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 15 Март 2019 - 15:34
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 18 Март 2019 - 16:48
 • Обявление за изменение на договор - Публикувано на: 11 Май 2020 - 15:41
 • Обявление за изменение на договор 1 - Публикувано на: 24 Юли 2020 - 15:37
 • Решение за ообряване на изменение - Публикувано на: 30 Август 2021 - 12:09
 • Решение за ообряване на изменение 1 - Публикувано на: 17 Февруари 2022 - 15:53
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 18 Март 2019 - 16:48
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 18 Март 2019 - 16:49
 • еЕЕДОП.doc - Публикувано на: 18 Март 2019 - 16:49
 • Решение за класиране и избор на изпълнител
 • Решение класиране - Публикувано на: 21 Юни 2019 - 15:52
 • Класиране - Публикувано на: 21 Юни 2019 - 15:52
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване - Публикувано на: 08 Юли 2019 - 15:24
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 24 Юли 2019 - 16:22
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2019-0008

  Началната дата: 06.03.2019 10:51

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА Е ПО РЕДА НА

  ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

  С ПРЕДМЕТ:

     Предмет на настоящата поръчка е: „Доставка на медицински изделия невключени в цената на КП, заплащани от пациенти  в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово за отделение по урология“ подробно описани в ГЛАВА ΙΙ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

  Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка на стоки” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

  Описание: След проведената открита процедура по ЗОП и сключен/и договор/и с изпълнител/и ще бъдат изпълнявани самите заявки за доставка на лекарствени продукти и консумативи за хемодиализа

  срок на подаване на документи: 10.04.2019 г

  дата на отварянето на документите: 11.04.2019 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота Вeнкова" АД - Габрово от 11:00 часа

   

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 08 Март 2019 - 12:30
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 25 Април 2019 - 15:46
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 08 Май 2019 - 10:13
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение класиране - Публикувано на: 08 Май 2019 - 10:12
 • Класиране - Публикувано на: 08 Май 2019 - 10:12
 • Решения за прекратяване
 • Решение РД-06-585 - Публикувано на: 21 Май 2019 - 14:26
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 03 Юни 2019 - 16:22
 • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 08 Април 2020 - 15:55
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 06 Март 2019 - 12:02
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 08 Март 2019 - 12:30
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 08 Март 2019 - 12:32
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 08 Март 2019 - 12:31
 • ЕЕДОП.doc - Публикувано на: 08 Март 2019 - 12:31
 • Програмен продукт - Публикувано на: 08 Март 2019 - 12:32
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 03 Юни 2019 - 16:22
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване - Публикувано на: 03 Юни 2019 - 16:22
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2019-0007

  Началната дата: 28.02.2019 13:31

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

  ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

  С ПРЕДМЕТ:

     Предмет на настоящата поръчка е: „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за хемодиализа за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово“ подробно описани в ГЛАВА ΙΙ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

  Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка на стоки” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

  Описание: След проведената открита процедура по ЗОП и сключен/и договор/и с изпълнител/и ще бъдат изпълнявани самите заявки за доставка на лекарствени продукти и консумативи за хемодиализа

  срок на подаване на документи: 04.04.2019 г

  дата на отварянето на документите: 05.04.2019 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота Вeнкова" АД - Габрово от 13:30 часа

   

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 05 Март 2019 - 10:23
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 11 Юни 2019 - 11:30
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 20 Юни 2019 - 15:00
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение РД-06-670 - Публикувано на: 20 Юни 2019 - 15:00
 • Класиране - Публикувано на: 20 Юни 2019 - 15:00
 • Решение РД-06-697 - Публикувано на: 21 Юни 2019 - 15:33
 • Решение РД-06-756 - Публикувано на: 15 Юли 2019 - 11:05
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 13 Август 2019 - 16:13
 • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 31 Август 2020 - 10:38
 • Инф. изпълнен договор 1 - Публикувано на: 15 Октомври 2020 - 16:10
 • Инф. изпълнен договор 2 - Публикувано на: 30 Октомври 2020 - 11:16
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 28 Февруари 2019 - 16:21
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 05 Март 2019 - 10:23
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 05 Март 2019 - 10:23
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 05 Март 2019 - 10:23
 • еЕЕДОП.doc - Публикувано на: 05 Март 2019 - 10:23
 • програмен продукт - Публикувано на: 05 Март 2019 - 10:23
 • Обявление за възложена поръка
 • Обавление възложена поръчка - прекратяване - Публикувано на: 08 Юли 2019 - 15:22
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 13 Август 2019 - 16:13
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2019-0006

  Началната дата: 25.02.2019 09:14

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

  ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

  С ПРЕДМЕТ:

     Предмет на настоящата поръчка е: „ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ / ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, ЛЕЧЕБНИ ХРАНИ, ДИАГНОСТИЧНИ СРЕДСТВА И ДРУГИ НЕТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ / ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „Д-Р ТОТА ВЕНКОВА“ АД ГР. ГАБРОВО” подробно описани в ГЛАВА ΙΙ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

  Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка на стоки” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

  Описание: След проведената открита процедура по ЗОП и сключен/и договор/и с изпълнител/и ще бъдат изпълнявани самите заявки задоставка на лекарствени продукти

  срок на подаване на документи: 01.04.2019 г

  дата на отварянето на документите: 02.04.2019 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота Вeнкова" АД - Габрово от 10:00 часа

   

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 27 Февруари 2019 - 10:41
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 11 Юни 2019 - 11:37
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 07 Май 2019 - 14:23
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 23 Юли 2019 - 10:11
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение РД-06-794 - Публикувано на: 23 Юли 2019 - 10:11
 • Класиране - Публикувано на: 23 Юли 2019 - 10:11
 • Решение за изменение - Публикувано на: 06 Август 2019 - 11:51
 • Решение РД 06-860 - Публикувано на: 12 Август 2019 - 11:00
 • Решение РД 06-862 - Публикувано на: 12 Август 2019 - 16:00
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 24 Септември 2019 - 10:34
 • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 12 Февруари 2021 - 14:47
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 25 Февруари 2019 - 14:50
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 27 Февруари 2019 - 10:41
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 27 Февруари 2019 - 10:41
 • Програмен продукт - Публикувано на: 27 Февруари 2019 - 10:43
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 27 Февруари 2019 - 10:44
 • еЕЕДОП.doc - Публикувано на: 27 Февруари 2019 - 10:44
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 24 Септември 2019 - 10:34
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2019-0005

  Началната дата: 18.02.2019 13:18

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  ДО                        

  Тринел ООД,гр. София, ул. Кавала бл.42, вх. Г, ап.76,е-майл: p.trindev@dir.bg

  Елта 90 М ООД, София 1000 кв. Банишора ул. Враня 82-86 e-mail: office@elta90.eu

  Илан Медицинска апаратура ООД  Гр. София, бул. „Джеймс Баучер” № 76А  е-майл: office@ilan.bg

  „Мултимед -5“ ООД гр.Стара Загора , ул.Боруйград №32

  Контакт медикъл интернешънъл ООД гр. София 1000, ул.Фьодор Достоевски 4   е-майл: cmi_yondeva@abv.bg

  Фрезениус Медикъл Кеър България ООД  гр. Габрово, ул. "Любен Каравелов" 26 E-mail: Head.Office@fmc-bg.com

  Грин БГ ООД гр. София,  ул.”Вършец” № 18 e-mail: grin@mail.orbitel.bg

  Диагностик Имиджинг ООДгр. София, ул. Михаил Буботинов бл.31, вх.Б, ап.26 e-mail: dimaging@netissat.bg

  Вега Медикал ООДгр. София, бул. България 109 е-майл: vodenicharova@vegamedical.bg

  Дъчмед Интернешанъл ООДГр. София, ул. Бигла № 48Е- майл: info@dutchmed.bg

  СМТ ЕООД   гр. Велико Търново, ул. Караминков 32 е-майл: cmt_bg@abv.bg

  ЕТГ ЕООД гр. София 1504, ул. "Тракия" №15, ет.1, офис 1е-майл: office@etgdiag.com

  Кили Мед ООДгр. София 1408, бул. Петко Каравелов бл.18 вх.А, ет.7, ап.2 е-майл: kilimed@abv.bg

  Сервизмед ООД  гр. София 1330, ул. Добротич 329А  е-майл: trade@servicemed-bg.com

  Перитус ЕООД  гр. София, ж.к. Красна поляна 2, бл.222,вх. Б, ет.1, ап.4   е-майл: p_kov@abv.bg

   

  П О К А Н А

  за участие в процедура на договаряне без предварително обявление

  за възлагане на обществена поръчка с предмет:

  „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура /включително доставка на резервни части/ на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр. Габрово“

   

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

                  На основание чл. 64, ал.1 и ал.3 от ППЗОП и във връзка с Решение № 474/18.02.2019 г. за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура /включително доставка на резервни части/ на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр. Габрово“ Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 28.02.2019г. от 09:30 часа в Заседателната зала на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД.

  Офертите следва да бъдат подадени не по-късно от 27.02.2019г. до 16:30 часа в деловодството на болницата.

  Документация
 • Покана - Публикувано на: 18 Февруари 2019 - 13:18
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 19 Март 2019 - 15:40
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 12 Април 2019 - 15:18
 • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 26 Май 2020 - 14:56
 • Инф. изпълнен договор 1 - Публикувано на: 20 Юли 2020 - 16:37
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение откриване процедура - Публикувано на: 18 Февруари 2019 - 13:19
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 18 Февруари 2019 - 13:19
 • е-ЕЕДОП - Публикувано на: 18 Февруари 2019 - 13:19
 • Решение за класиране и избор на изпълнител
 • Решение класиране - Публикувано на: 19 Март 2019 - 15:40
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване - Публикувано на: 05 Април 2019 - 13:02
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 12 Април 2019 - 15:18
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2019-0004

  Началната дата: 07.02.2019 13:47

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА

  ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

  С ПРЕДМЕТ:

     Предмет на настоящата поръчка е: „Закупуване на минимално оборудване за секционна зала  и амбулаторен кабинет на  отделение по съдебна медицина към МБАЛ ”Д-р Тота Венкова” АД  - 1 бр. светлинен микроскоп и 1 бр. осцилиращ трион”  подробно описани в ГЛАВА ΙΙ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

  Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка на стоки” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

  Описание: След проведеното публично състезание по ЗОП и сключен/и договор/и с изпълнител/и ще бъде направена и самата доставка, монтаж, пускане в експлоатации и обучение на медицинската апаратура.

  срок на подаване на документи: 28.02.2019 г

  дата на отварянето на документите: 01.03.2019 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота Вeнкова" АД - Габрово от 10:00 часа

   

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 07 Февруари 2019 - 14:54
 • Заглавна страница - Публикувано на: 07 Февруари 2019 - 14:54
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 16 Април 2019 - 16:18
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 21 Март 2019 - 15:00
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 25 Април 2019 - 10:47
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 25 Април 2019 - 10:37
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 20 Май 2019 - 09:54
 • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 04 Юли 2019 - 10:41
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение откриване процедура - Публикувано на: 07 Февруари 2019 - 14:54
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 07 Февруари 2019 - 14:54
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 07 Февруари 2019 - 14:54
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 07 Февруари 2019 - 14:54
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 20 Май 2019 - 09:54
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2019-0003

  Началната дата: 17.01.2019 16:50

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  П О К А Н А

  за участие в процедура на договаряне без предварително обявление

  за възлагане на обществена поръчка с предмет:

  „Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" 

   

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

                  На основание  чл. 64, ал.1 и ал.3  от ППЗОП и във връзка с Решение № 472/18.01.2019 г. за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово"  Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 29.01.2019 г от 10:00 часа в Заседателната зала на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД.

                                                                                                   

  Обект на поръчката – съгласно чл.3, ал.1, т. 2 от ЗОП. Офертата следва да съдържа информацията и документите, изискващи се съгласно настоящата покана.

  Правно основание за откриване на процедурата: чл. 79, ал.1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

  Сорк на получаване на офертите: 28.01.2019 г

  Документация
 • Пакана - Публикувано на: 18 Януари 2019 - 11:38
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 18 Февруари 2019 - 11:05
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 25 Март 2019 - 10:25
 • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 27 Април 2020 - 15:01
 • Инф. изпълнен договор 1 - Публикувано на: 26 Юни 2020 - 10:14
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 18 Януари 2019 - 11:38
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 18 Януари 2019 - 11:38
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 18 Януари 2019 - 11:38
 • Програмен продукт - Публикувано на: 18 Януари 2019 - 11:38
 • Решение за класиране и избор на изпълнител
 • Решение РД-06-148 - Публикувано на: 18 Февруари 2019 - 11:05
 • Класиране - Публикувано на: 18 Февруари 2019 - 11:05
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване - Публикувано на: 05 Март 2019 - 16:19
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 25 Март 2019 - 10:25
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2019-0002

  Началната дата: 17.01.2019 15:07

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА

  ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

  С ПРЕДМЕТ:

  Услугата, предмет на възлагане в настоящата поръчка е: „Транспорт на болни/ жители и пребиваващи на територията на Област Габрово/ от дома им до центъра за хемодиализа към МБАЛ ”Д-р Тота Венкова” АД и обратно”

   

  срок на подаване на документи: 08.02.2019 г

  дата на отварянето на документите: 11.02.2019 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота Вeнкова" АД - Габрово от 10:00 часа

   

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 18 Януари 2019 - 10:54
 • Покана за ценово отваряне
 • покана ценово отваряне - Публикувано на: 07 Март 2019 - 16:23
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 13 Март 2019 - 11:25
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение класиране - Публикувано на: 13 Март 2019 - 11:25
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 12 Април 2019 - 15:23
 • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 08 Юни 2020 - 14:42
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 18 Януари 2019 - 10:54
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 18 Януари 2019 - 10:54
 • Образци
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 18 Януари 2019 - 10:54
 • Образци - Публикувано на: 18 Януари 2019 - 10:54
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 12 Април 2019 - 15:23
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2019-0001

  Началната дата: 09.01.2019 09:30

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  СТАНОВИЩЕ за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП: http://www.aop.bg/jc_view.php?id=365084

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 01 Март 2019 - 10:40
 • Информ. изпълнен договор - Публикувано на: 04 Март 2022 - 15:07
 • Становища на предварителен контрол 1 етап
 • Ставовище за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП - Публикувано на: 10 Февруари 2019 - 10:40
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 01 Март 2019 - 10:40
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 09 Януари 2019 - 10:40
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2018-0026

  Началната дата: 20.12.2018 14:13

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 05 Февруари 2019 - 11:04
 • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 14 Февруари 2020 - 14:19
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 05 Февруари 2019 - 11:04
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 10 Януари 2019 - 14:14
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2018-0025

  Началната дата: 11.12.2018 10:05

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА

  ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

  С ПРЕДМЕТ:

  Услугата, предмет на възлагане в настоящата поръчка е: „Ремонт и реконструкция  на  МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово- втори етап – отделение по нервни болести IХет.”

   

  срок на подаване на документи: 09.01.2019 г

  дата на отварянето на документите: 10.01.2019 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота Вeнкова" АД - Габрово от 10:00 часа

   

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 11 Декември 2018 - 11:53
 • Разяснение по документацията
 • Разяснения - Публикувано на: 19 Декември 2018 - 15:21
 • Решения за промяна
 • Решение за одобряване на обявление за изменение - Публикувано на: 10 Януари 2019 - 12:22
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 18 Февруари 2019 - 16:36
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 22 Февруари 2019 - 14:52
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение класиране - Публикувано на: 22 Февруари 2019 - 14:51
 • Решения за прекратяване
 • Решение РД-06-200 - Публикувано на: 01 Март 2019 - 10:27
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение откриване процедура - Публикувано на: 11 Декември 2018 - 11:53
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 11 Декември 2018 - 11:53
 • Образци
 • Приложение 1 КСС - Публикувано на: 11 Декември 2018 - 11:53
 • Образци - Публикувано на: 11 Декември 2018 - 11:53
 • еЕЕДОП - Коригиран - Публикувано на: 19 Декември 2018 - 15:21
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване - Публикувано на: 15 Март 2019 - 11:26
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2018-0024

  Началната дата: 03.12.2018 15:34

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА

  ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

  С ПРЕДМЕТ:

  Услугата, предмет на възлагане в настоящата поръчка е: „Избор на доставчик на нетна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси и разпределение на ел.енергия за МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД”

   

  срок на подаване на документи: 27.12.2018 г

  дата на отварянето на документите: 28.12.2018 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота Вeнкова" АД - Габрово от 10:00 часа

   

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 04 Декември 2018 - 10:54
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 02 Януари 2019 - 16:09
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 08 Януари 2019 - 15:09
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 11 Февруари 2019 - 15:59
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение откриване процедура - Публикувано на: 04 Декември 2018 - 10:54
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 04 Декември 2018 - 10:55
 • Образци
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 04 Декември 2018 - 10:54
 • образци - Публикувано на: 04 Декември 2018 - 10:54
 • Решение за класиране и избор на изпълнител
 • Решение РД-06-13 - Публикувано на: 08 Януари 2019 - 15:09
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 11 Февруари 2019 - 15:59
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2018-0023

  Началната дата: 19.11.2018 15:59

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА

  ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

  С ПРЕДМЕТ:

  Услугата, предмет на възлагане в настоящата поръчка е: „Доставка на 3/три апарата за извършване на хемодиализа и предочистваща система при  МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр. Габрово“

   

  срок на подаване на документи: 12.12.2018 г

  дата на отварянето на документите: 13.12.2018 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота Вeнкова" АД - Габрово от 10:00 часа

   

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 19 Ноември 2018 - 16:01
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 11 Януари 2019 - 14:16
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 28 Декември 2018 - 12:20
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 17 Януари 2019 - 10:11
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 13 Февруари 2019 - 15:00
 • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 24 Април 2019 - 10:22
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 19 Ноември 2018 - 16:01
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 19 Ноември 2018 - 16:01
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 19 Ноември 2018 - 16:01
 • ЕЕДОП - Публикувано на: 19 Ноември 2018 - 16:01
 • Решение за класиране и избор на изпълнител
 • Решение РД06-49 - Публикувано на: 17 Януари 2019 - 10:09
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 13 Февруари 2019 - 15:00
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2018-0022

  Началната дата: 09.11.2018 09:08

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА

  ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

  С ПРЕДМЕТ:

  Услугата, предмет на възлагане в настоящата поръчка е: „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура /включително доставка на резервни части/ на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр. Габрово“

   

  срок на подаване на документи: 04.12.2018 г

  дата на отварянето на документите: 05.12.2018 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота Вeнкова" АД - Габрово от 13:30 часа

   

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 12 Ноември 2018 - 13:12
 • Разяснение по документацията
 • Разяснения - Публикувано на: 16 Ноември 2018 - 13:31
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 22 Януари 2019 - 14:25
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 07 Януари 2019 - 10:07
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 29 Януари 2019 - 11:39
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 20 Март 2019 - 13:54
 • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 25 Септември 2019 - 11:22
 • Инф. изпълнен договор 1 - Публикувано на: 20 Май 2020 - 12:57
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение откриване процедура - Публикувано на: 12 Ноември 2018 - 13:12
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 12 Ноември 2018 - 13:12
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 12 Ноември 2018 - 13:12
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 12 Ноември 2018 - 13:12
 • Решение за класиране и избор на изпълнител
 • Решение РД-06-88 - Публикувано на: 29 Януари 2019 - 11:39
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване - Публикувано на: 11 Февруари 2019 - 15:27
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване 1 - Публикувано на: 20 Март 2019 - 13:54
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 20 Март 2019 - 13:54
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2018-0021

  Началната дата: 11.10.2018 11:17

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  П О К А Н А

  за участие в процедура на договаряне без предварително обявление

  за възлагане на обществена поръчка с предмет:

  „Доставка на реактиви, консумативи и биопродукти за клинична, микробиологична лаборатория, кръвен център и патохистологична и цитологична лаборатория на МБАЛ „ Д-р Тота Венкова” АД –Гр. Габрово” 

   

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,       

  На основание  чл. 64, ал.1 и ал.3  от ППЗОП и във връзка с Решение № 461/12.10.2018г. за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на реактиви, консумативи и биопродукти за клинична, микробиологична лаборатория, кръвен център и патохистологична и цитологична лаборатория на МБАЛ „ Д-р Тота Венкова” АД –Гр. Габрово” Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 19.10.2018г.от 10:00 часа в Заседателната зала на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД.

                                                                                                         

  Обект на поръчката – съгласно чл.3, ал.1, т. 2 от ЗОП. Офертата следва да съдържа информацията и документите, изискващи се съгласно настоящата покана.

  Правно основание за откриване на процедурата: чл. 79, ал.1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

  Срок на получаване на офертите: 18.10.2018 г 16:30 часа

  Документация
 • Покана - Публикувано на: 12 Октомври 2018 - 09:30
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 29 Октомври 2018 - 11:33
 • Решения за избор на изпълнител
 • Класиране - Публикувано на: 29 Октомври 2018 - 11:33
 • Решение РД-06-832 - Публикувано на: 29 Октомври 2018 - 11:33
 • Решение РД-06-835 - Публикувано на: 29 Октомври 2018 - 14:51
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 22 Ноември 2018 - 16:07
 • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 07 Януари 2020 - 14:31
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 12 Октомври 2018 - 09:30
 • Обявление
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 22 Ноември 2018 - 16:07
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 12 Октомври 2018 - 09:30
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 12 Октомври 2018 - 09:30
 • Програмен продукт - Публикувано на: 12 Октомври 2018 - 09:30
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване - Публикувано на: 13 Ноември 2018 - 10:44
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2018-0020

  Началната дата: 02.10.2018 10:25

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА

  ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

  С ПРЕДМЕТ:

  Услугата, предмет на възлагане в настоящата поръчка е: Доставка на хранителни продукти за нуждите на  МБАЛ  „Д-р Тота Венкова АД”

   

  срок на подаване на документи: 23.10.2018 г

  дата на отварянето на документите: 24.10.2018 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота ВЕнкова" АД - Габрово от 09:30 часа

   

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

  Документация
 • Заглавна страница - Публикувано на: 02 Октомври 2018 - 15:18
 • Документация - Публикувано на: 02 Октомври 2018 - 15:18
 • Информационен бюлетин ДКСБТ 01.10.2018 - Публикувано на: 02 Октомври 2018 - 15:18
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 13 Ноември 2018 - 16:22
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 27 Ноември 2018 - 15:12
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение РД-06-925 - Публикувано на: 27 Ноември 2018 - 15:12
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 09 Януари 2019 - 10:12
 • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 04 Март 2020 - 15:29
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 02 Октомври 2018 - 15:19
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 02 Октомври 2018 - 15:19
 • Образци
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 02 Октомври 2018 - 15:21
 • Образци - Публикувано на: 02 Октомври 2018 - 15:21
 • Приложение 5А - Публикувано на: 02 Октомври 2018 - 15:21
 • Договор - Публикувано на: 02 Октомври 2018 - 15:21
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 09 Януари 2019 - 10:12
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2018-0019

  Началната дата: 02.10.2018 08:29

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА

  ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

  С ПРЕДМЕТ:

  Услугата, предмет на възлагане в настоящата поръчка е: „Избор на оператор за отпечатване и  доставка на ваучери за храна за персонала в МБАЛ  „Д-р Тота Венкова АД”

   

  срок на подаване на документи: 23.10.2018 г

  дата на отварянето на документите: 24.10.2018 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота ВЕнкова" АД - Габрово от 10:00 часа

   

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

  Документация
 • Заглавна страница - Публикувано на: 02 Октомври 2018 - 13:36
 • Документация - Публикувано на: 02 Октомври 2018 - 13:36
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 15 Ноември 2018 - 10:31
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 22 Ноември 2018 - 10:32
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение РД-06-892 - Публикувано на: 22 Ноември 2018 - 10:32
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 10 Януари 2019 - 11:02
 • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 23 Януари 2020 - 11:40
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение откриване процедура - Публикувано на: 02 Октомври 2018 - 13:36
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 02 Октомври 2018 - 13:36
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 02 Октомври 2018 - 13:36
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 02 Октомври 2018 - 13:36
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 10 Януари 2019 - 11:02
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2018-0018

  Началната дата: 20.09.2018 15:02

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

  ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

  С ПРЕДМЕТ:

  Услугата, предмет на възлагане в настоящата поръчка е: „Доставка на лекарствени продукти / лекарствени продукти, лечебни храни, диагностични средства и други нетерапевтични продукти / за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово”

   

  срок на подаване на документи: 26.10.2018 г

  дата на отварянето на документите: 29.10.2018 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота ВЕнкова" АД - Габрово от 10:00 часа

   

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 20 Септември 2018 - 15:07
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 14 Ноември 2018 - 12:58
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 22 Ноември 2018 - 09:55
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение РД-06-891 - Публикувано на: 21 Ноември 2018 - 15:43
 • Класиране - Публикувано на: 21 Ноември 2018 - 15:43
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 19 Декември 2018 - 14:42
 • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 03 Декември 2019 - 14:25
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение откриване процедура - Публикувано на: 20 Септември 2018 - 15:07
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 20 Септември 2018 - 15:07
 • Образци
 • програмен продукт - Публикувано на: 20 Септември 2018 - 15:07
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 20 Септември 2018 - 15:07
 • Образци - Публикувано на: 20 Септември 2018 - 15:07
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване - Публикувано на: 04 Декември 2018 - 10:34
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 19 Декември 2018 - 14:38
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2018-0017

  Началната дата: 19.09.2018 10:07

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

  ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

  С ПРЕДМЕТ:

  Услугата, предмет на възлагане в настоящата поръчка е: Доставка на лекарствени продукти за лечение на онологични заболявания, заплащани от НЗОК за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" 

   

  срок на подаване на документи: 24.10.2018 г

  дата на отварянето на документите: 25.10.2018 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота ВЕнкова" АД - Габрово от 10:30 часа

   

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 19 Септември 2018 - 13:12
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 14 Ноември 2018 - 12:58
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 22 Ноември 2018 - 10:10
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение РД-06-890 - Публикувано на: 21 Ноември 2018 - 16:13
 • Класиране - Публикувано на: 21 Ноември 2018 - 16:13
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 19 Декември 2018 - 15:12
 • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 07 Януари 2020 - 14:47
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение откриване процедура - Публикувано на: 19 Септември 2018 - 13:12
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 19 Септември 2018 - 13:12
 • Образци
 • програмен продукт - Публикувано на: 19 Септември 2018 - 13:13
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 19 Септември 2018 - 13:13
 • Образци - Публикувано на: 19 Септември 2018 - 13:13
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване - Публикувано на: 04 Декември 2018 - 10:35
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 19 Декември 2018 - 15:12
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2018-0016

  Началната дата: 03.09.2018 12:55

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  П О К А Н А

  за участие в процедура на договаряне без предварително обявление

  за възлагане на обществена поръчка с предмет:

  Доставка на медицински изделия за нуждите на катетеризационна лаборатория в  МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово"

   

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

                  На основание  чл. 64, ал.1 и ал.3  от ППЗОП и във връзка с Решение № 456/03.09.2018 г. за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия за нуждите на катетеризационна лаборатория в  МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 12.09.2018 г от 13:30 часа в Заседателната зала на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД.

                                                                                                      

  Обект на поръчката – съгласно чл.3, ал.1, т. 2 от ЗОП. Офертата следва да съдържа информацията и документите, изискващи се съгласно настоящата покана.

  Правно основание за откриване на процедурата: чл. 79, ал.1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

  Сорк на получаване на офертите: 11.09.2018 г

  Документация
 • Покана - Публикувано на: 03 Септември 2018 - 12:57
 • Протоколи
 • Протоколи и доклади - Публикувано на: 18 Септември 2018 - 10:22
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение класиране - Публикувано на: 18 Септември 2018 - 10:20
 • Класиране - Публикувано на: 18 Септември 2018 - 10:21
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 18 Октомври 2018 - 15:45
 • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 23 Декември 2019 - 11:44
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение откриване процедура - Публикувано на: 03 Септември 2018 - 12:57
 • Образци
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 03 Септември 2018 - 12:57
 • образци - Публикувано на: 03 Септември 2018 - 12:57
 • програмен продукт - Публикувано на: 03 Септември 2018 - 12:57
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване - Публикувано на: 03 Октомври 2018 - 10:18
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 18 Октомври 2018 - 15:45
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2018-0015

  Началната дата: 03.09.2018 11:38

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  П О К А Н А

  за участие в процедура на договаряне без предварително обявление

  за възлагане на обществена поръчка с предмет:

  Доставка на лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания, заплащани от НЗОК за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово“  

   

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

                  На основание  чл. 64, ал.1 и ал.3  от ППЗОП и във връзка с Решение № 455/03.09.2018г. за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания, заплащани от НЗОК за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово“  Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 12.09.2018 г от 13:00 часа в Заседателната зала на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД.

               

  Обект на поръчката – съгласно чл.3, ал.1, т. 2 от ЗОП. Офертата следва да съдържа информацията и документите, изискващи се съгласно настоящата покана.

  Правно основание за откриване на процедурата: чл. 79, ал.1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

   

  Срок на получаване на офертите: 11.09.2018 г 16:30 часа

                                                                                         

  Документация
 • Покана - Публикувано на: 03 Септември 2018 - 12:45
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване - Публикувано на: 25 Септември 2018 - 10:47
 • Решение за прекратяване
 • Решение РД-06-714 - Публикувано на: 13 Септември 2018 - 09:30
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение откриване процедура - Публикувано на: 03 Септември 2018 - 12:47
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 03 Септември 2018 - 12:46
 • е-ЕЕДОП - Публикувано на: 03 Септември 2018 - 12:46
 • програмен продукт - Публикувано на: 03 Септември 2018 - 12:47
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2018-0014

  Началната дата: 30.08.2018 14:49

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  П О К А Н А

  за участие в процедура на договаряне без предварително обявление

  за възлагане на обществена поръчка с предмет:

  „Доставка на лекарствени продукти / лекарствени продукти, лечебни храни, диагностични средства и други нетерапевтични продукти / за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово”

   

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

                  На основание  чл. 64, ал.1 и ал.3  от ППЗОП и във връзка с Решение № 454/30.08.2018 г. за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти / лекарствени продукти, лечебни храни, диагностични средства и други нетерапевтични продукти / за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово” Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 10.09.2018 г от 13:00 часа в Заседателната зала на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД.

                                                                                                        

  Обект на поръчката – съгласно чл.3, ал.1, т. 2 от ЗОП. Офертата следва да съдържа информацията и документите, изискващи се съгласно настоящата покана.

  Правно основание за откриване на процедурата: чл. 79, ал.1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

  Срок на получаване на офертите: 07.09.2018 г 16:30 часа

  Документация
 • Покана - Публикувано на: 30 Август 2018 - 14:50
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване - Публикувано на: 25 Септември 2018 - 10:57
 • Решение за прекратяване
 • Решение РД06-710 - Публикувано на: 11 Септември 2018 - 16:00
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение откриване процедура - Публикувано на: 30 Август 2018 - 14:51
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 30 Август 2018 - 14:50
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 30 Август 2018 - 14:50
 • програмен продукт - Публикувано на: 30 Август 2018 - 14:51
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2018-0013

  Началната дата: 24.08.2018 12:01

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА

  ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

   

  С ПРЕДМЕТ:

  Избор на доставчик на нетна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небалансии разпределение на ел.енергия”

  Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 18, ал. 1, т.1, чл.19, ал. 1, във връзка с Глава девета, чл.74  от Закона за обществените поръчки.

  Предмет на настоящата поръчка е: Избор на доставчик на нетна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небалансии разпределение на ел.енергия”

  срок на подаване на документи: 17.09.2018 г

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 27 Август 2018 - 11:59
 • Заглавна страница - Публикувано на: 27 Август 2018 - 11:59
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 15 Октомври 2018 - 11:51
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 23 Октомври 2018 - 14:55
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение РД-06-821 - Публикувано на: 23 Октомври 2018 - 14:55
 • Решение РД-06-845 - Публикувано на: 06 Ноември 2018 - 09:16
 • Решение РД-06-861 - Публикувано на: 13 Ноември 2018 - 14:11
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение откриване процедура - Публикувано на: 27 Август 2018 - 12:00
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 27 Август 2018 - 12:00
 • Образци
 • е-ЕЕДОП - Публикувано на: 27 Август 2018 - 11:59
 • Образци - Публикувано на: 27 Август 2018 - 12:00
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване - Публикувано на: 30 Ноември 2018 - 11:39
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2018-0012

  Началната дата: 03.08.2018 11:26

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

  ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

   

  С ПРЕДМЕТ:

  Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово"

   

  Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 18, ал. 1, т.1, чл.19, ал. 1, във връзка с Глава девета, чл.74  от Закона за обществените поръчки.

  Предмет на настоящата поръчка е: Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово"  разделена в 132 броя позиции и съответните подпозиции,  подробно описани в ГЛАВА ΙΙ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

  срок на подаване на документи: 11.09.2018 г

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 07 Август 2018 - 15:11
 • Заглавна страница - Публикувано на: 07 Август 2018 - 15:11
 • Приложение 1 - Публикувано на: 07 Август 2018 - 15:11
 • Разяснение по документацията
 • Допълнителни разяснения - Публикувано на: 16 Август 2018 - 10:12
 • Допълнителни разяснения 1 - Публикувано на: 24 Август 2018 - 09:20
 • Решения за промяна
 • Решение за изменение на обявление - Публикувано на: 17 Август 2018 - 11:42
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 19 Ноември 2018 - 16:06
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 11 Октомври 2018 - 09:38
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 13 Декември 2018 - 10:19
 • Протоколи и доклад 1 - Публикувано на: 20 Декември 2018 - 15:16
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 08 Февруари 2019 - 15:44
 • Анекс РСР - Публикувано на: 27 Февруари 2019 - 08:44
 • Анекси Истлинк - Публикувано на: 11 Март 2019 - 10:31
 • Анекс Истлинк 3 - Публикувано на: 19 Септември 2019 - 12:04
 • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 27 Април 2020 - 15:07
 • Инф. изпълнен договор 1 - Публикувано на: 26 Юни 2020 - 10:59
 • Ивф. изпълнен договор 2 - Публикувано на: 30 Юни 2020 - 10:46
 • Инф. изпълнен договор 3 - Публикувано на: 08 Юли 2020 - 15:14
 • Инф. изпълнен договор 4 - Публикувано на: 09 Юли 2020 - 10:31
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 07 Август 2018 - 15:11
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 07 Август 2018 - 15:11
 • Обявление за изменение на договор - Публикувано на: 11 Март 2019 - 10:31
 • Обявление за изменение на договор 2 - Публикувано на: 19 Септември 2019 - 12:04
 • Образци
 • Програмен продукт - Публикувано на: 07 Август 2018 - 15:13
 • Образци - Публикувано на: 07 Август 2018 - 15:13
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 07 Август 2018 - 15:13
 • Решение за класиране и избор на изпълнител
 • Решение РД-06-954 - Публикувано на: 13 Декември 2018 - 10:19
 • Класиране - Публикувано на: 13 Декември 2018 - 10:19
 • Решение РД-06-956 - Публикувано на: 14 Декември 2018 - 11:00
 • Решение РД-06-988 - Публикувано на: 20 Декември 2018 - 15:16
 • Класиране 20.12.18г. - Публикувано на: 20 Декември 2018 - 15:16
 • Решение РД-06-12 - Публикувано на: 08 Януари 2019 - 14:07
 • Решение РД06-0047 - Публикувано на: 15 Януари 2019 - 14:34
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване - Публикувано на: 08 Януари 2019 - 10:05
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 08 Февруари 2019 - 15:44
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2018-0011

  Началната дата: 28.05.2018 14:42

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

  ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

   

  С ПРЕДМЕТ:

  Доставка на медицински изделия невключени в цената на КП, заплащани от пациенти в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" 

   

  Предмет на настоящата поръчка е : „Доставка на медицински изделия невключени в цената на КП, заплащани от пациенти в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово"  разделена в 18 броя позиции и съответните подпозиции,  подробно описани в ГЛАВА ΙΙ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

  срок на подаване на документи: 04.07.2018 г

  дата на отварянето на документите: 05.07.2018 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово от 10:00 часа

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 29 Май 2018 - 12:50
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 29 Май 2018 - 12:51
 • Приложения - Публикувано на: 29 Май 2018 - 12:55
 • Решения за промяна
 • Решение за одобряване на решение за изменение - Публикувано на: 07 Юни 2018 - 10:31
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 14 Септември 2018 - 14:29
 • Уведомление промяна дата ценово отваряне - Публикувано на: 17 Септември 2018 - 15:23
 • Покана ценово отваряне нова - Публикувано на: 26 Септември 2018 - 15:48
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 17 Август 2018 - 14:37
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 03 Октомври 2018 - 16:10
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение РД-06-771 - Публикувано на: 03 Октомври 2018 - 14:40
 • Класиране - Публикувано на: 03 Октомври 2018 - 14:41
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 09 Ноември 2018 - 15:23
 • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 21 Януари 2020 - 16:08
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 29 Май 2018 - 12:50
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 29 Май 2018 - 12:50
 • Образци
 • Програмен продукт - Публикувано на: 29 Май 2018 - 12:50
 • Образци - Публикувано на: 29 Май 2018 - 12:55
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване - Публикувано на: 19 Октомври 2018 - 15:06
 • Обавление възложена поръчка - Публикувано на: 09 Ноември 2018 - 15:23
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2018-0010

  Началната дата: 23.04.2018 15:39

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

  ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

   

  С ПРЕДМЕТ:

  „Доставка на реактиви, консумативи и биопродукти за клинична, микробиологична лаборатория, кръвен център и патохитологична и цитологична лаборатория на МБАЛ „ Д-р Тота Венкова” АД –Гр. Габрово”

   

  Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 18, ал. 1, т.1, чл.19, ал. 1, във връзка с Глава девета, чл.74  от Закона за обществените поръчки.

  Предмет на настоящата поръчка е : „Доставка на реактиви, консумативи и биопродукти за клинична, микробиологична лаборатория, кръвен център и патохистологична и цитологична лаборатория на МБАЛ „ Д-р Тота Венкова” АД –Гр. Габрово” разделена на 10 обособени и 22 необособени позиции подробно описани в ГЛАВА ΙΙ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

  срок на подаване на документи: 20.06.2018 г

  дата на отварянето на документите: 21.06.2018 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово от 10:00 часа

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 15 Май 2018 - 15:16
 • Приложение 1,2,3,4 - Публикувано на: 15 Май 2018 - 15:16
 • Заглавна страница - Публикувано на: 15 Май 2018 - 15:16
 • Решения за промяна
 • Решение за одобряване на обявление за изменение с № 447/22.05.18 - Публикувано на: 22 Май 2018 - 10:30
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 24 Август 2018 - 11:45
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 27 Юни 2018 - 11:44
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 17 Септември 2018 - 16:12
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 09 Ноември 2018 - 15:09
 • Договори 1 - Публикувано на: 26 Ноември 2018 - 15:23
 • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 25 Ноември 2019 - 15:19
 • Инф. изпълнен договор 2 - Публикувано на: 17 Януари 2020 - 15:21
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 15 Май 2018 - 15:16
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 15 Май 2018 - 15:16
 • Обявление за изменение - Публикувано на: 25 Ноември 2019 - 15:19
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 15 Май 2018 - 15:16
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 15 Май 2018 - 15:16
 • Програмен продукт - Публикувано на: 15 Май 2018 - 15:16
 • Коригирани ОБРАЗЦИ 3А и 5 след Решение за одобряване на обявление за изменение - Публикувано на: 22 Май 2018 - 10:30
 • Решение за класиране и избор на изпълнител
 • Решение РД-06-725 - Публикувано на: 17 Септември 2018 - 16:12
 • Класиране - Публикувано на: 17 Септември 2018 - 16:12
 • Решение РД-06-728 - Публикувано на: 19 Септември 2018 - 14:48