МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9049509

Началната дата: 11.01.2016 10:15

Вид на поръчката: Публична покана

АОП линк


ПУБЛИЧНА ПОКАНА ОТКРИТА ПО РЕДА НА

ГЛАВА 8А ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

С ПРЕДМЕТ:

„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „Д-Р ТОТА ВЕНКОВА“ АД

ПО СЕДЕМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

 

 

Поръчката възлиза на  обща прогнозна стойност:  32 880 (тридесет и две хиляди, осемстотин  и осемдесет лева) без включен  ДДС.

срок на подаване на документи: 21.01.2016 г

дата на отварянето на документите: 22.01.2016 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота ВЕнкова" АД - Габрово от 11:00 часа

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Представител на участник се допуска след представяне на документ за самоличност и съответно изрично пълномощно (извън случаите на законно представителство по силата на документите за регистрация). Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 22 Февруари 2016
 • Документация
 • Покана - Публикувано на: 11 Януари 2016
 • Приложения - Публикувано на: 11 Януари 2016
 • Образци - Публикувано на: 11 Януари 2016
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 02 Февруари 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9999991

  Началната дата: 11.12.2015 10:15

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  ДОКУМЕНТАЦИЯ

  ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС СЪГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 127/27.05.2013 г ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА  ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА ДЪРЖАВАТА В ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА

  /В СИЛА ОТ 02.09.2011 г., ДОП.04.06.2013 г./

   

  С ПРЕДМЕТ: «ИЗБОР НА КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КОМПЛЕКСНО БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ И ДРУГИ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ «Д-Р ТОТА ВЕНКОВА» АД – ГР. ГАБРОВО

   

  Оферти се приемат всеки работен ден в срок до 16.00 часа на 17.12.2015 год. в деловодството на МБАЛ «Д-р Тота Венкова «АД с адрес: гр. Габрово, ул. «Д-р Илиев Детския» №1

  Документация за участие и допълнителна информация може да се получи на е-майл: targovembalgabrovo@gmail.com, в кабинета на «Икономист обществени поръчки» на лечебното заведение, в гр.Габрово,  ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, на сайта на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД - http://mbalgabrovo.com – Профил на купувача и Министерство на здравеопазването: http://www.mh.government.bg – Раздел: Покани за избор на финансова институция, както и в местния ежедневник „100 вести“

  Място и дата на отваряне на офертите: Офертите ще бъдат отворени и разгледани на  21.12.2015 г от 10:30 часа в Заседателната зала на МБАЛ“ Д-р Тота Венкова“ – Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския“ №1

   

   

  Документация
 • Покана - Публикувано на: 11 Декември 2015
 • Образци - Публикувано на: 11 Декември 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 999999

  Началната дата: 23.11.2015 10:53

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  ДОКУМЕНТАЦИЯ

  ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС СЪГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 127/27.05.2013 г ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА  ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА ДЪРЖАВАТА В ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА

  /В СИЛА ОТ 02.09.2011 г., ДОП.04.06.2013 г./

   

  С ПРЕДМЕТ: «ИЗБОР НА КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КОМПЛЕКСНО БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ И ДРУГИ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ «Д-Р ТОТА ВЕНКОВА» АД – ГР. ГАБРОВО

   

  Оферти се приемат всеки работен ден в срок до 16.00 часа на 07.12.2015 год. в деловодството на МБАЛ «Д-р Тота Венкова «АД с адрес: гр. Габрово, ул. «Д-р Илиев Детския» №1

  Документация за участие и допълнителна информация може да се получи на е-майл: targovembalgabrovo@gmail.com, в кабинета на «Икономист обществени поръчки» на лечебното заведение, в гр.Габрово,  ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, на сайта на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД - http://mbalgabrovo.com – Профил на купувача и Министерство на здравеопазването: http://www.mh.government.bg – Раздел: Покани за избор на финансова институция, както и в местния ежедневник „100 вести“

  Място и дата на отваряне на офертите: Офертите ще бъдат отворени и разгледани на  08.12.2015 г от 11:00 часа в Заседателната зала на МБАЛ“ Д-р Тота Венкова“ – Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския“ №1

  ПРЕКРАТЕНА ПОРАДИ ЛИПСА НА МИНИМУМ  5 БРОЯ ОФЕРТИ

   

  Документация
 • Покана - Публикувано на: 23 Ноември 2015
 • Образци - Публикувано на: 23 Ноември 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9044822

  Началната дата: 13.08.2015 13:20

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  ДО

  ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

   

   

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

   

  На основание чл.101а и 101б от Глава осма

  „а” ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

  от ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

   

  Д-р Нели Иванова Савчева – изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово в качеството си на Възложител кани всички заинтересовани лица, отговарящи на долупосочените изисквания, да участват в процедура по подбор на оферти, както следва:

   

  Предмет на процедурата: „Доставка при условията на финансов лизинг на 1 брой неупотребяван лек автомобил за нуждите на  МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово“

   

   

  Поръчката възлиза на  обща прогнозна стойност:  38083,33  лева (тридесет и осем хиляди и осемдесет и три лева и 33 ст.) без включен  ДДС, или  45 700.00 лв с  включено ДДС.

  Място на изпълнение на поръчката: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” №1, МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, съответното отделение или звено.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 09 Септември 2015
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 13 Август 2015
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 28 Август 2015
 • Плащания
 • извършени плащания през м.10.2015 - Публикувано на: 20 Ноември 2015
 • извършени плащания през м.11.2015 - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • извършени плащания през м.12.2015 - Публикувано на: 19 Януари 2016
 • извършени плащания през м.01.2016 - Публикувано на: 19 Февруари 2016
 • извършени плащания през м.02.2016 - Публикувано на: 17 Март 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9042443

  Началната дата: 03.06.2015 14:54

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  На основание чл.101а и 101б от Глава осма

  „а” ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

  от ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

  Д-р Нели Иванова Савчева – изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово в качеството си на Възложител кани всички заинтересовани лица, отговарящи на долупосочените изисквания, да участват в процедура по подбор на оферти, както следва:

  Предмет на процедурата: Изработка, доставка и монтаж на метални гардероби, офис обзавеждане, модулна мебел, щори  и болнично обзавеждане за нуждите на  МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово“

  Поръчката възлиза на  обща прогнозна стойност:  29546,5  лева (двадесет и девет хиляди, петстотин четиридесет и шест лева и петдесет ст..) без включен  ДДС, или  35455,80 лв с  включено ДДС

  Правно основание: чл. 101а 101б от Глава осма „а” възлагане на обществени поръчки чрез публична покана по ЗОП на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово.

  Място и срок за подаване на оферти за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:00ч. на 12.06.2015г.

   Дата и място на разглеждане на офертите: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 17.06.2015г. от 14:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

   

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 03 Юли 2015
 • Договори 1 - Публикувано на: 20 Юли 2015
 • Документация
 • документация - Публикувано на: 03 Юни 2015
 • покана - Публикувано на: 03 Юни 2015
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 18 Юни 2015
 • Плащания
 • плащания 09.2015 - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • плащания 10.2015 - Публикувано на: 15 Октомври 2015
 • извършени плащания през м.10.2015 - Публикувано на: 20 Ноември 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9040494

  Началната дата: 03.04.2015 13:38

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


   

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  На основание чл.101а и 101б от Глава осма

  „а” ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

  от ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

   

  Д-р Нели Савчева – Изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово, кани всички заинтересовани лица, отговарящи на долу посочените изисквания, да участват в процедура по подбор на оферти, както следва:

  Предмет на поръчката: „Предоставяне под наем на лабораторна апаратура, включително осигуряване на сервизното обслужване и консумативите и реактивите за работа с апаратурата в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД“

  Поръчката възлиза на  обща прогнозна стойност:  34 800(тридесет и четири хиляди и осемстотин лева) без включен  ДДС.

  Правно основание: чл. 101а 101б от Глава осма „а” възлагане на обществени поръчки чрез публична покана по ЗОП на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово.

  Място и срок за подаване на оферти за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:00ч. на 17.04.2015г.

  Дата и място на разглеждане на офертите: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 20.04.2015г. от 10:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 01 Юни 2015
 • Документация
 • Покана и образци - Публикувано на: 03 Април 2015
 • Разяснение по документацията
 • Разяснения - Публикувано на: 06 Април 2015
 • Разяснения 1 - Публикувано на: 09 Април 2015
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 07 Май 2015
 • Плащания
 • плащания 09.2015 - Публикувано на: 02 Октомври 2015
 • плащания 10.2015 - Публикувано на: 04 Ноември 2015
 • плащания 11.2015 - Публикувано на: 25 Ноември 2015
 • плащания 12.2015 - Публикувано на: 30 Декември 2015
 • извършени плащания през м.01.2016 - Публикувано на: 03 Февруари 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9038120

  Началната дата: 16.01.2015 13:15

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


      Във връзка със задължението на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД – Габрово в качеството си на Възложителя на обществени поръчки, произтичащи от разпоредбите на чл.27, ал.2 от ЗОП Ви уведомяваме, че представляваното от мен лечебно заведение стартира процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава 8А от ЗОП с предмет:„Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД по седем обособени позиции“

  Срок на получаване на офертите: 26.01.2015 г 16:00 часа


  Дата и място на разглеждане на офертите: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 27.01.2015г. от 10:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

   
   

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 20 Февруари 2015
 • Документация
 • Застраховки 2015 - Публикувано на: 16 Януари 2015
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 28 Януари 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9033810

  Началната дата: 19.09.2014 14:12

  Вид на поръчката: Публична покана


  Изработка, доставка и монтаж на метелни гардероби, офис обзавеждане, модулна мебел, щори и болнично обзавеждане за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово

   
   
   
  Договори и споразумения по ОП
 • Договори 1 - Публикувано на: 20 Ноември 2014
 • Документация
 • Мебели 2014 - Публикувано на: None
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 29 Октомври 2014
 • Плащания
 • плащания 02.2015 - Публикувано на: 19 Февруари 2015
 • плащания 03.2015 - Публикувано на: 20 Март 2015
 • плащания 04.2015 - Публикувано на: 17 Април 2015
 • плащания 05.2015 - Публикувано на: 19 Май 2015
 • плащания 06.2015 - Публикувано на: 16 Юни 2015
 • плащания 08.2015 - Публикувано на: 18 Август 2015
 • плащания 09.2015 - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • плащания 10.2015 - Публикувано на: 15 Октомври 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9033912

  Началната дата: 23.09.2014 12:14

  Вид на поръчката: Публична покана


  Транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци с кодове: 180102 и 180103* за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор и анекс - Публикувано на: 12 Ноември 2014
 • Документация
 • Документация 1 - Публикувано на: 23 Септември 2014
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 27 Октомври 2014
 • Плащания
 • плащания 29.01.2015 - Публикувано на: 30 Януари 2015
 • плащания 05.2015 - Публикувано на: 02 Юни 2015
 • плащания 06.2015 - Публикувано на: 30 Юни 2015
 • плащания 07.2015 - Публикувано на: 03 Август 2015
 • плащания 08.2015 - Публикувано на: 02 Септември 2015
 • плащания 09.2015 - Публикувано на: 02 Октомври 2015
 • плащания 10.2015 - Публикувано на: 04 Ноември 2015
 • плащания 11.2015 - Публикувано на: 25 Ноември 2015
 • плащания 12.2015 - Публикувано на: 30 Декември 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9026390

  Началната дата: 28.02.2014 10:42

  Вид на поръчката: Публична покана


  Доставка на стопански консумативи за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД

   
   
   
  Договори и споразумения по ОП
 • Договори 1 - Публикувано на: 01 Октомври 2014
 • Плащания
 • Плащания 09.2014 - Публикувано на: 17 Октомври 2014
 • Плащания 11.2014 - Публикувано на: 18 Декември 2014
 • плащания 01.2015 - Публикувано на: 19 Януари 2015
 • плащания 02.2015 - Публикувано на: 19 Февруари 2015
 • плащания 03.2015 - Публикувано на: 20 Март 2015
 • плащания 04.2015 - Публикувано на: 17 Април 2015
 • плащания 05.2015 - Публикувано на: 19 Май 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9013902

  Началната дата: 02.04.2013 10:39

  Вид на поръчката: Публична покана


  Периодична доставка на медицински газове по три самостоятелно обособени позиции.

   
   
   
  Договори и споразумения по ОП
 • Договори 1 - Публикувано на: 01 Октомври 2014
 • Плащания
 • плащания 09.2014 - Публикувано на: 17 Октомври 2014
 • плащания 10.2014 - Публикувано на: 18 Ноември 2014
 • плащания 02.2015 - Публикувано на: 19 Февруари 2015
 • плащания 03.2015 - Публикувано на: 20 Март 2015
 • плащания 04.2015 - Публикувано на: 17 Април 2015
 • плащания 05.2015 - Публикувано на: 19 Май 2015
 • плащания 06.2015 - Публикувано на: 16 Юни 2015
 • плащане 07.2015 - Публикувано на: 17 Юли 2015
 • плащания 08.2015 - Публикувано на: 18 Август 2015
 • плащания 09.2015 - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • плащания 10.2015 - Публикувано на: 15 Октомври 2015
 • извършени плащания през м.10.2015 - Публикувано на: 20 Ноември 2015
 • извършени плащания през м.12.2015 - Публикувано на: 19 Януари 2016
 • извършени плащания през м.01.2016 - Публикувано на: 19 Февруари 2016
 • извършени плащания през м.02.2016 - Публикувано на: 17 Март 2016
 • извършени плащания през м.03.2016 - Публикувано на: 20 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9018779

  Началната дата: 14.08.2013 10:37

  Вид на поръчката: Публична покана


  Доставка на канцеларски материали, консумативи, формуляри и тонер касети за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД

   
   
   
  Договори и споразумения по ОП
 • Договори 1 - Публикувано на: 01 Октомври 2014
 • Плащания
 • плащания 09.2014 - Публикувано на: 17 Октомври 2014
 • плащания 11.2014 - Публикувано на: 18 Декември 2014
 • плащания 01.2015 - Публикувано на: 19 Януари 2015
 • плащания 02.2015 - Публикувано на: 19 Февруари 2015
 • плащания 02.2015 - Публикувано на: 19 Февруари 2015
 • плащания 03.2015 - Публикувано на: 20 Март 2015
 • плащания 04.2015 - Публикувано на: 17 Април 2015
 • плащания 09.2015 - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9019755

  Началната дата: 10.09.2013 10:35

  Вид на поръчката: Публична покана


  Транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци с кодове: 180102 и 180103* за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД

   
   
   
  Договори и споразумения по ОП
 • Договори 1 - Публикувано на: 01 Октомври 2014
 • Плащания
 • плащания 09.2014 - Публикувано на: 17 Октомври 2014
 • плащания 29.10.2014 - Публикувано на: 30 Октомври 2014
 • плащания 28.11.2014 - Публикувано на: 01 Декември 2014
 • плащане 23.12.2014 - Публикувано на: 29 Декември 2014
 • плащания 29.01.2015 - Публикувано на: 30 Януари 2015
 • плащания 02.2015 - Публикувано на: 27 Февруари 2015
 • плащания 03.2015 - Публикувано на: 31 Март 2015
 • плащания 04.2015 - Публикувано на: 30 Април 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9024070

  Началната дата: 18.12.2013 10:33

  Вид на поръчката: Публична покана


  Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на немедицинска апаратура.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори 1 - Публикувано на: 01 Октомври 2014