МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9038120

Началната дата: 16.01.2015 13:15

Вид на поръчката: Публична покана

АОП линк


    Във връзка със задължението на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД – Габрово в качеството си на Възложителя на обществени поръчки, произтичащи от разпоредбите на чл.27, ал.2 от ЗОП Ви уведомяваме, че представляваното от мен лечебно заведение стартира процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава 8А от ЗОП с предмет:„Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД по седем обособени позиции“

Срок на получаване на офертите: 26.01.2015 г 16:00 часа


Дата и място на разглеждане на офертите: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 27.01.2015г. от 10:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

 
 

Договори и споразумения по ОП
  • Договори - Публикувано на: 20 Февруари 2015
  • Документация
  • Застраховки 2015 - Публикувано на: 16 Януари 2015
  • Протоколи
  • Протокол № 1 - Публикувано на: 28 Януари 2015