МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0011

Началната дата: 22.04.2015 14:42

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания, заплащани от НЗОК за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово

 Краен срок за подаване на оферти за участие: 02.06.2015 г.до 16:00 ч.

Отваряне на офертите: 03.06.2015 г от 10:00 ч. в сградата на МБАЛ гр. Габрово, ул. "Д-р Илиев - детския" №1.

Документация
 • Документация - Публикувано на: 23 Април 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 11 Август 2015
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 07 Юли 2015
 • Протоколи - Публикувано на: 10 Септември 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение и класиране - Публикувано на: 10 Септември 2015
 • Решения за прекратяване
 • Решение прекратяване - Публикувано на: 10 Септември 2015
 • Решение прекратяване - Публикувано на: 10 Септември 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 08 Октомври 2015
 • Гаранция за Участие
 • Върнати гаранции за участие - Публикувано на: 15 Октомври 2015
 • Плащания
 • извършени плащания през м.12.2015 - Публикувано на: 19 Януари 2016
 • извършени плащания през м.01.2016 - Публикувано на: 19 Февруари 2016
 • извършени плащания през м.02.2016 - Публикувано на: 17 Март 2016
 • извършени плащания през м.03.2016 - Публикувано на: 20 Април 2016