МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2018-0005

Началната дата: 02.03.2018 12:26

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


ДО                        

Тринел ООД

Елта 90 М ООД

Илан Медицинска апаратура ООД

Контакт медикъл интернешънъл ООД

Фрезениус Медикъл Кеър България ООД

Грин БГ ООД

Диагностик Имиджинг ООД

Вега Медикал ООД

Дъчмед Интернешанъл ООД

 

 

П О К А Н А

за участие в процедура на договаряне без предварително обявление

за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура /включително доставка на резервни части/ на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр. Габрово“

 

НАЧИН И СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

                Офертите следва да бъдат представени в деловодството на възложителя в запечатана непрозрачна опаковка с надпис на външната страна на подател, адрес за кореспонденция, телефони за връзка, както и наименование на процедурата, за която участват. Офертите следва да бъдат подадени не по-късно от 08.03.2018г. до 16:30 часа в деловодството на болницата.

 

МЯСТО И ДАТА НА  ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОГОВАРЯНЕТО:

Провеждането на преговорите ще се извърши със законния представител на участника или с упълномощено от него лице, след представяне на документ за упълномощаване – в оригинал или заверено копие. Пълномощното следва да бъде изготвено в обикновенна писменна форма и да съдъжа данни за упълномощител и упълномощено лице, както и изричното изявление, че упълномощеното лице има право да участва в договарянето и да подпише протокола за резултатите от договарянето.

Каним най-учтиво представляващия участника или упълномощен от него представител да участва в преговорите, които ще се състоят на 09.03.2018г. от 12:30 часа.

Документация
 • Покана - Публикувано на: 02 Март 2018 - 12:48
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 29 Март 2018 - 09:33
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение избор на изпълнител - Публикувано на: 29 Март 2018 - 09:33
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 03 Май 2018 - 16:11
 • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 12 Април 2019 - 14:54
 • Инф. изпълнени договори 1 - Публикувано на: 14 Май 2019 - 15:44
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение откриване процедура - Публикувано на: 02 Март 2018 - 12:50
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 02 Март 2018 - 12:49
 • ЕЕДОП - Публикувано на: 02 Март 2018 - 12:49
 • Договор - проект - Публикувано на: 02 Март 2018 - 12:49
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване - Публикувано на: 16 Април 2018 - 15:13
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 03 Май 2018 - 16:11
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2018-0004

  Началната дата: 01.03.2018 15:16

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Документация
 • Покана - Публикувано на: 01 Март 2018 - 16:00
 • Протоколи
 • Протокол и доклад - Публикувано на: 16 Март 2018 - 14:12
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 16 Март 2018 - 14:12
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 13 Април 2018 - 09:43
 • Анекс - Публикувано на: 07 Септември 2018 - 10:25
 • Инф. изпълнени договори - Публикувано на: 07 Януари 2019 - 11:50
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение откриване процедура - Публикувано на: 01 Март 2018 - 16:00
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 01 Март 2018 - 16:00
 • ЕЕДОП - Публикувано на: 01 Март 2018 - 16:01
 • Договор - Публикувано на: 01 Март 2018 - 16:01
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 13 Април 2018 - 09:43
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  Началната дата: 06.06.2018 16:26

  Вид на поръчката: Открита процедура