МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9046562

Началната дата: 07.10.2015 09:06

Вид на поръчката: Публична покана

АОП линк


Д-р Нели Иванова Савчева – изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово в качеството си на Възложител кани всички заинтересовани лица, отговарящи на долупосочените изисквания, да участват в процедура по подбор на оферти, както следва:

 

Предмет на процедурата: „Транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци, с кодове: 180102 и 180103*, за нуждите на  МБАЛ „Д-Р Тота Венкова” АД - Габрово”

Място и срок за подаване на оферти за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:00ч. на 16.10.2015г.

 

Дата и място на разглеждане на офертите: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 19.10.2015г. от 14:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

Договори и споразумения по ОП
  • Договор - Публикувано на: 10 Ноември 2015
  • Документация
  • Документация - Публикувано на: 07 Октомври 2015
  • Протоколи
  • Протокол №1 - Публикувано на: 27 Октомври 2015
  • Плащания
  • извършени плащания през м.01.2016 - Публикувано на: 03 Февруари 2016