МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9051969

Началната дата: 01.04.2016 08:50

Вид на поръчката: Публична покана

АОП линк


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

На основание чл.101а и 101б от Глава осма

„а” ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

от ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Д-р Нели Савчева – Изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово, кани всички заинтересовани лица, отговарящи на долу посочените изисквания, да участват в процедура по подбор на оферти, както следва:

Предмет на поръчката: „Предоставяне под наем на лабораторна апаратура, включително осигуряване на сервизното обслужване и консумативите и реактивите за работа с апаратурата в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД“

Поръчката възлиза на  обща прогнозна стойност:  34 450(тридесет и четири хиляди, четиристотин и петдесет лева) без включен  ДДС.

Обособена позиция № 1 – Автоматичен анализатор за глюкоза – 1 брой с прогнозна годишна стойност 14 650,00 лв

Обособена позиция № 2 – Кръвно газов анализатор – 1 брой с прогнозна годишна стойност 13 560,00 лв

Обособена позиция № 3 – Електролитен анализатор – 1 брой с прогнозна годишна стойност 6 240,00 лв

Място и срок за подаване на оферти за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:00ч. на 12.04.2016г.

Дата и място на разглеждане на офертите: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 13.04.2016г. от 10:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 31 Май 2016
 • Документация
 • документация - Публикувано на: 01 Април 2016
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 05 Май 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9051833

  Началната дата: 29.03.2016 14:01

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  Д-р Нели Иванова Савчева – изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово в качеството си на Възложител кани всички заинтересовани лица, отговарящи на долупосочените изисквания, да участват в процедура по подбор на оферти, както следва:

   

  Предмет на процедурата: „Доставка на стопански консумативи  за нуждите на  МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово“ по 2 /две/ обособени позиции.

  Обособена позиция №1 ДОСТАВКА НА СТОПАНСКИ КОНСУМАТИВИ ВКЛЮЧЕНИ В СПИСЪКА ПО ЧЛ.30 ОТ ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

  Обособена позиция №2 ДОСТАВКА НА СТОПАНСКИ КОНСУМАТИВИ ИЗВЪН СПИСЪКА ПО ЧЛ.30 ОТ ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

   

  Поръчката възлиза на  обща прогнозна стойност:  52 748.43   лева (петдесет и две хиляди, седемстотин четиридесет и осем лева и 43 ст.) без включен  ДДС.

   

  Правно основание: чл. 101а 101б от Глава осма „а” възлагане на обществени поръчки чрез публична покана по ЗОП на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 06 Юни 2016
 • Приложение 2 към Договор по ОП 1 - Публикувано на: 06 Юни 2016
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 29 Март 2016
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 11 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9051379

  Началната дата: 16.03.2016 13:37

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

   

  На основание чл.101а и 101б от Глава осма

  „а” ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

  от ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

   

  Д-р Нели Савчева – Изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово, кани всички заинтересовани лица, отговарящи на долу посочените изисквания, да участват в процедура по подбор на оферти, както следва:

   

  Предмет на поръчката: „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ГАЗОВЕ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ "Д-Р ТОТА ВЕНКОВА" АД“

  Поръчката възлиза на  обща прогнозна стойност:  65 119.29(шестдесет и пет хиляди, сто и деветнадесет лева и 29ст.) без включен  ДДС.

   Място и срок за подаване на оферти за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:00ч. на 28.03.2016г.

  Дата и място на разглеждане на офертите: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 29.03.2016г. от 13:30ч. в заседателната зала (библиотеката).

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 04 Май 2016
 • Договор - Публикувано на: 16 Май 2016
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 16 Март 2016
 • Разяснение по документацията
 • Разяснения - Публикувано на: 18 Март 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 15 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9050235

  Началната дата: 09.02.2016 10:05

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

   

  На основание чл.101а и 101б от Глава осма

  „а” ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

  от ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

   

  Д-р Нели Савчева – Изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово, кани всички заинтересовани лица, отговарящи на долу посочените изисквания, да участват в процедура по подбор на оферти, както следва:

   

  Предмет на поръчката: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „Д-Р ТОТА ВЕНКОВА“ АД ПО ЕДНА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ“

  Поръчката възлиза на  обща прогнозна стойност:  3200(три хиляди, и двеста лева) без включен  ДДС.

   Място и срок за подаване на оферти за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:00ч. на 19.02.2016г.

  Дата и място на разглеждане на офертите: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 22.02.2016г. от 10:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 10 Март 2016
 • Документация
 • Покана - Публикувано на: 09 Февруари 2016
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 22 Февруари 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9049583

  Началната дата: 13.01.2016 13:26

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  ДО

  ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

   

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  На основание чл.101а и 101б от Глава осма

  „а” ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

  от ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

   

  Д-р Нели Иванова Савчева – изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово в качеството си на Възложител кани всички заинтересовани лица, отговарящи на долупосочените изисквания, да участват в процедура по подбор на оферти, както следва:

  Предмет на поръчката: „Доставка на медицински консуматив /общ медицински консуматив за нуждите на МБАЛ”Д-р Тота Венкова”АД”  по осем позиции“

  Поръчката възлиза на  обща прогнозна стойност:  56816,45 (петдесет и шест хиляди, осемстотин и шестнадесет лева и 45 ст.) без включен  ДДС.

  Правно основание: чл. 101а 101б от Глава осма „а” възлагане на обществени поръчки чрез публична покана по ЗОП на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово.

  срок на подаване на документи: 22.01.2016 г

  дата на отварянето на документите: 25.01.2016 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота ВЕнкова" АД - Габрово от 11:30 часа

   

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Представител на участник се допуска след представяне на документ за самоличност и съответно изрично пълномощно (извън случаите на законно представителство по силата на документите за регистрация). Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 24 Февруари 2016
 • Документация
 • документация - Публикувано на: 13 Януари 2016
 • Разяснение по документацията
 • Допълнителни разяснения - Публикувано на: 18 Януари 2016
 • Протоколи
 • Протокол №1 и Класиране - Публикувано на: 02 Февруари 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9049551

  Началната дата: 12.01.2016 13:37

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  ДО

  ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

   

   

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

   

  На основание чл.101а и 101б от Глава осма

  „а” ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

  от ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

   

  Д-р Нели Иванова Савчева – изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово в качеството си на Възложител кани всички заинтересовани лица, отговарящи на долупосочените изисквания, да участват в процедура по подбор на оферти, както следва:

   

  Предмет на процедурата: „Доставка на канцеларски материали, консумативи, формуляри и тонер касети  за нуждите на  МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово“ по 4 /четири/ обособени позиции.

  Обособена позиция №1 КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ ВКЛЮЧЕНИ В СПИСЪКА ПО ЧЛ.30 ОТ ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

  Обособена позиция №2 ФОРМУЛЯРИ – МЕДИЦИНСКИ И НЕМЕДИЦИНСКИ  ВКЛЮЧЕНИ В СПИСЪКА ПО ЧЛ.30 ОТ ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

  Обособена позиция №3 КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ ИЗВЪН СПИСЪКА ПО ЧЛ.30 ОТ ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

  Обособена позиция №4 ИЗВЪН ГАРАНЦИОНЕН РЕМОНТ, ЗАРЕЖДАНЕ НА КАСЕТИ ЗА ПРИНТЕРИ, ПОДМЯНА НА БАРАБАНИ И ЗАКУПУВАНЕ НА НЕОРИГИНАЛНИ  И ОРИГИНАЛНИ НОВИ КАСЕТИ 

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 12 Януари 2016
 • Разяснение по документацията
 • Допълнителни разяснения - Публикувано на: 18 Януари 2016
 • Допълнителни разяснения 2 - Публикувано на: 20 Януари 2016
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 10 Февруари 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9049509

  Началната дата: 11.01.2016 10:15

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ОТКРИТА ПО РЕДА НА

  ГЛАВА 8А ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

  С ПРЕДМЕТ:

  „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „Д-Р ТОТА ВЕНКОВА“ АД

  ПО СЕДЕМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

   

   

  Поръчката възлиза на  обща прогнозна стойност:  32 880 (тридесет и две хиляди, осемстотин  и осемдесет лева) без включен  ДДС.

  срок на подаване на документи: 21.01.2016 г

  дата на отварянето на документите: 22.01.2016 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота ВЕнкова" АД - Габрово от 11:00 часа

   

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Представител на участник се допуска след представяне на документ за самоличност и съответно изрично пълномощно (извън случаите на законно представителство по силата на документите за регистрация). Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 22 Февруари 2016
 • Документация
 • Покана - Публикувано на: 11 Януари 2016
 • Приложения - Публикувано на: 11 Януари 2016
 • Образци - Публикувано на: 11 Януари 2016
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 02 Февруари 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2017-0001

  Началната дата: 21.12.2016 13:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

  ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

  С ПРЕДМЕТ:

  Доставката, предмет на възлагане в настоящата поръчка е: „Доставка на лекарствени продукти / лекарствени продукти, лечебни храни, диагностични средства и други нетерапевтични продукти / за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово”

  срок на подаване на документи: 16.02.2017 г

  дата на отварянето на документите: 17.02.2017 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота ВЕнкова" АД - Габрово от 10:00 часа

   

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 14 Януари 2017 - 10:51
 • Заглавна страница - Публикувано на: 14 Януари 2017 - 10:51
 • Решения за промяна
 • Решение за изменение и класиране - Публикувано на: 01 Юни 2017 - 14:02
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 15 Март 2017 - 14:57
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 27 Февруари 2017 - 10:59
 • Доклад - Публикувано на: 19 Май 2017 - 11:55
 • Протоколи и приложения - Публикувано на: 19 Май 2017 - 11:55
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 19 Май 2017 - 11:55
 • Класиране на участниците - Публикувано на: 19 Май 2017 - 12:04
 • Решения за прекратяване
 • Обявление взложена поръчка - частично прекратяване - Публикувано на: 02 Юни 2017 - 16:00
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 04 Юли 2017 - 16:09
 • Анекси - Публикувано на: 07 Юли 2017 - 14:32
 • Анекс 1 Медекс - Публикувано на: 04 Октомври 2017 - 10:00
 • Инф. изпълнен договор 1 - Публикувано на: 14 Август 2018 - 10:27
 • Инф. изпълнен договор 2 - Публикувано на: 09 Октомври 2018 - 11:54
 • Инф. Изпълнени договори 3 - Публикувано на: 01 Ноември 2018 - 14:48
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за частично прекратяване - Публикувано на: 15 Юни 2017 - 14:51
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение 393 - Публикувано на: 11 Януари 2017 - 12:07
 • Решение за промяна
 • Решение за изменение - Публикувано на: 30 Януари 2017 - 14:39
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 11 Януари 2017 - 12:07
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 04 Юли 2017 - 16:09
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 14 Януари 2017 - 10:52
 • ЕЕДОП - Публикувано на: 14 Януари 2017 - 10:52
 • Програмен продукт - Публикувано на: 14 Януари 2017 - 11:35
 • Становища на предварителен контрол 1 етап
 • Становище 1 етап - Публикувано на: 11 Януари 2017 - 13:39
 • Становища на последващ контрол 2 етап
 • Становище 2 етап - Публикувано на: 03 Февруари 2017 - 13:41
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2016-0023

  Началната дата: 01.12.2016 15:24

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Доставка на горива чрез стокова борса за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД по две обособени позиции: ОП1 - доставка на горива за МПС/бензин А95- 550 л , дизелово гориво- 7500 л и газ пропан-бутан - 3200 л/ и ОП 2 Газьол за отопление - 9000 л. Посочените количества са ориентировъчни за период от 1 година.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 26 Януари 2017 - 15:33
 • Инф. изпълнени договори - Публикувано на: 01 Февруари 2018 - 10:48
 • Инф. изпълнени договори-корекция - Публикувано на: 20 Юни 2018 - 16:06
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 26 Януари 2017 - 15:32
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2016-0022

  Началната дата: 12.12.2016 09:02

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА

  ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

  С ПРЕДМЕТ:

  Услугата, предмет на възлагане в настоящата поръчка е: „Транспорт на болни/ жители и пребиваващи на територията на Област Габрово/ от дома им до центъра за хемодиализа към МБАЛ ”Д-р Тота Венкова” АД и обратно”

   

  срок на подаване на документи: 09.01.2017 г

  дата на отварянето на документите: 10.01.2017 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота ВЕнкова" АД - Габрово от 10:00 часа

   

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

   

  Документация
 • Заглавна страница - Публикувано на: 16 Декември 2016
 • Документация - Публикувано на: 16 Декември 2016
 • ЕЕДОП - Публикувано на: 16 Декември 2016
 • Образци - Публикувано на: 16 Декември 2016
 • Решение - Публикувано на: 16 Декември 2016
 • Обявление - Публикувано на: 16 Декември 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 07 Март 2017 - 10:42
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 21 Февруари 2017 - 15:05
 • Протоколи - Публикувано на: 10 Март 2017 - 15:24
 • Доклад - Публикувано на: 10 Март 2017 - 15:24
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 218 - Публикувано на: 10 Март 2017 - 15:24
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 10 Април 2017 - 10:49
 • Инф.изпълнен договор - Публикувано на: 05 Юни 2018 - 09:56
 • Инф. изпълнен договор - корекция - Публикувано на: 20 Юни 2018 - 16:17
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 10 Април 2017 - 10:49
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2016-0021

  Началната дата: 14.11.2016 12:24

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  ДО

  Инфомед ЕООД

  Софарма Трейдинг АД

  Диагностик имиджинг ООД

                                                                         Медицинска техника Инженеринг ООД

  Тримед Медикъл ООД

                                                                        Б.Браун Медикал ЕООД

                                                                        Ендофлекс ЕООД

                                                                        Бикомед ООД

                                                                        Санимед ООД

                                                                        Булмар МЛ ЕООД

                                                                        Истлинк България ЕООД

                                                                        Агарта ЦМ ЕООД

                                                                                    Емония Фарматех България

                                                                                    Контакт Медикъл интернешанъл ООД

                                                                                    БГ Мед ООД

   П О К А Н А

  За участие в процедура на договаряне без обявление

  за възлагане на обществена поръчка

              На основание  чл. 64, ал.1 и ал.3  от ППЗОП и във връзка с Решение № 388/14.11.2016 г. за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка медицински изделия /общ медицински консуматив/ за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово“  Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 22.11.2016 г от 10:30 часа в Заседателната зала на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД.

           Обект на поръчката – съгласно чл.3, ал.1, т. 2 от ЗОП. Офертата следва да съдържа информацията и документите, изискващи се съгласно настоящата покана.

           Правно основание за откриване на процедурата: чл. 79, ал.1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 12 Януари 2017 - 15:33
 • Анекси - Публикувано на: 28 Август 2017 - 09:45
 • Инф. изпълнени договори - Публикувано на: 02 Февруари 2018 - 14:56
 • Инф. изпълнен договор - корекция - Публикувано на: 20 Юни 2018 - 16:29
 • Документация
 • документация - Публикувано на: 14 Ноември 2016
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 12 Януари 2017 - 15:33
 • Протоколи
 • протоколи - Публикувано на: 28 Ноември 2016
 • доклад - Публикувано на: 28 Ноември 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 28 Ноември 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2016-0018

  Началната дата: 26.10.2016 10:55

  Вид на поръчката: Публично състезание


  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 16 Януари 2017 - 16:00
 • Инф. изпълнени договори - Публикувано на: 01 Март 2018 - 16:04
 • Инф. изпълнени договори 2 - Публикувано на: 02 Април 2018 - 16:02
 • Инф. изпълнени договори - корекция - Публикувано на: 20 Юни 2018 - 16:41
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 31 Октомври 2016
 • Образци - Публикувано на: 15 Ноември 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 30 Ноември 2016
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 22 Ноември 2016
 • Протоколи - Публикувано на: 07 Декември 2016
 • Доклад - Публикувано на: 07 Декември 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 07 Декември 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2016-0017

  Началната дата: 27.09.2016 14:52

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА

  ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

  С ПРЕДМЕТ:

  Услугата, предмет на възлагане в настоящата поръчка е: „„Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска техника (апаратура и оборудване) на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр. Габрово по   двадесет и четири обособени позиции ”:

   

   

   

  срок на подаване на документи: 24.10.2016 г

  дата на отварянето на документите: 25.10.2016 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота ВЕнкова" АД - Габрово от 10:00 часа

   

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

   

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 30 Септември 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 15 Декември 2016
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 21 Ноември 2016
 • Протоколи - Публикувано на: 23 Декември 2016
 • Доклад - Публикувано на: 23 Декември 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение класиране - Публикувано на: 23 Декември 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 08 Февруари 2017 - 11:58
 • Споразумение - Публикувано на: 31 Юли 2017 - 14:26
 • Инф. изпълнени договори - Публикувано на: 06 Март 2018 - 14:59
 • Инф. изпълнени договори 2 - Публикувано на: 02 Април 2018 - 16:27
 • Инф изпълнен договор 3 - Публикувано на: 03 Май 2018 - 16:18
 • Инф.изпълнени договори 4 - Публикувано на: 16 Май 2018 - 16:18
 • Инф. изпълнен договор - корекция - Публикувано на: 21 Юни 2018 - 16:01
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление частично прекратяване - Публикувано на: 09 Януари 2017 - 09:36
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 08 Февруари 2017 - 09:58
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2016-0016

  Началната дата: 20.09.2016 08:33

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Документация
 • Документация - Публикувано на: 28 Септември 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 11 Ноември 2016
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 28 Октомври 2016
 • Протоколи 2 и 3 - Публикувано на: 28 Ноември 2016
 • Доклад - Публикувано на: 28 Ноември 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение класиране - Публикувано на: 28 Ноември 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 10 Януари 2017 - 14:22
 • Споразумение за прекратяване нан договор - Публикувано на: 08 Декември 2017 - 10:06
 • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 02 Февруари 2018 - 14:47
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 10 Януари 2017 - 14:23
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2016-0015

  Началната дата: 17.09.2016 14:32

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление


  ДО

  МС Фарма АД

  Софарма Трейдинг АД

  Медекс ООД

  Фаркол АД

  Фьоникс Фарма ЕООД

   

   

   

  П О К А Н А

  За участие в процедура на договаряне без обявление

  за възлагане на обществена поръчка

   

   

   

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

   

              На основание  чл. 64, ал.1 и ал.3  от ППЗОП и във връзка с Решение № 381/17.09.2016 г. за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания, заплащани от НЗОК за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово“  Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 27.09.2016 г от 10:30 часа в Заседателната зала на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД.

   

             Обект на поръчката – съгласно чл.3, ал.1, т. 2 от ЗОП. Офертата следва да съдържа информацията и документите, изискващи се съгласно настоящата покана.

             Правно основание за откриване на процедурата: чл. 79, ал.1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

  Документация
 • Покана - Публикувано на: 26 Септември 2016
 • Решения за прекратяване
 • Решение прекратяване - Публикувано на: 10 Октомври 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2016-0014

  Началната дата: 30.08.2016 14:26

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА

  ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

  С ПРЕДМЕТ:

  Услугата, предмет на възлагане в настоящата поръчка е: „Избор на оператор за отпечатване и  доставка на ваучери за храна за персонала в МБАЛ  „Д-р Тота Венкова АД” както следва:

  - Предоставяне на ваучери за храна за персонала по Наредба № 11/21.12.2005г на МТСП и МЗ;  с прогнозна стойност 165500лв

  - Предоставяне ваучери за персонала на основание чл.209 от ЗКПО;с прогнозна стойност 31 000 лв

   

  срок на подаване на документи: 27.09.2016 г

  дата на отварянето на документите: 28.09.2016 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота ВЕнкова" АД - Габрово от 10:00 часа

   

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

   

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 23 Декември 2016
 • Инф. изпълнени договори - Публикувано на: 03 Януари 2018 - 15:35
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 30 Август 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 11 Ноември 2016
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 26 Октомври 2016
 • Протоколи - Публикувано на: 30 Ноември 2016
 • Доклад - Публикувано на: 30 Ноември 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение № 979 - Публикувано на: 30 Ноември 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2016-0013

  Началната дата: 16.08.2016 15:14

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление


      ДО

  Емония Фарматех България ЕООД

  Софарма Трейдинг АД

   

  П О К А Н А

   

  За участие в процедура на договаряне без обявление

  за възлагане на обществена поръчка

   

              УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

              На основание  чл. 64, ал.1 и ал.3  от ППЗОП и във връзка с Решение № 379/16.07.2016 г. за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на специфични медицински изделия за инвазивна кардиология за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 26.08.2016 г от 10:00 часа в Заседателната зала на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД.

              Обект на поръчката – съгласно чл.3, ал.1, т. 2 от ЗОП. Офертата следва да съдържа информацията и документите, изискващи се съгласно настоящата покана.

             Правно основание за откриване на процедурата: чл. 79, ал.1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 27 Септември 2016
 • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 21 Септември 2017 - 12:17
 • Документация
 • документация - Публикувано на: 16 Август 2016
 • Протоколи
 • Протоколи - Публикувано на: 26 Август 2016
 • Доклад - Публикувано на: 26 Август 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение №673 - Публикувано на: 26 Август 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2016-0012

  Началната дата: 21.06.2016 13:14

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


                                                         ДО

  Новимед ООД

  Емония Фарматех България ЕООД

  Софарма Трейдинг АД

  Б.Браун Медикал ЕООД

  РСР ЕООД

   

   

  П О К А Н А

  За участие в процедура на договаряне без обявление

  за възлагане на обществена поръчка

   

              УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

              На основание  чл. 64, ал.1 и ал.3  от ППЗОП и във връзка с Решение № 378/21.06.2016 г. за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на специфични медицински изделия за инвазивна кардиология за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 01.07.2016 г от 10:30 часа в Заседателната зала на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД.

              Обект на поръчката – съгласно чл.3, ал.1, т. 2 от ЗОП. Офертата следва да съдържа информацията и документите, изискващи се съгласно настоящата покана.

             Правно основание за откриване на процедурата: чл. 79, ал.1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 30 Август 2016
 • Информация изпълнени договори - Публикувано на: 21 Септември 2017 - 11:49
 • Документация
 • покана и образци - Публикувано на: 14 Юни 2016
 • Протоколи
 • Протоколи и Доклад - Публикувано на: 13 Юли 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение №564 - Публикувано на: 13 Юли 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2016-0010

  Началната дата: 07.04.2016 12:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

  ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

  С ПРЕДМЕТ:

  „Изпълнение на СМР по проект „Подобряване на енергийната ефективност на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово чрез газификация на лечебното заведение, ремонт и реконструкция на котелната централа“

  срок на подаване на документи: 09.05.2016 г

  дата на отварянето на документите: 10.05.2016 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота ВЕнкова" АД - Габрово от 10:00 часа

   

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Представител на участник се допуска след представяне на документ за самоличност и съответно изрично пълномощно (извън случаите на законно представителство по силата на документите за регистрация). Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

  Документация
 • документация - Публикувано на: 11 Април 2016
 • Разяснение по документацията
 • Отговор на постъпило запитване - Публикувано на: 26 Април 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 30 Май 2016
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 11 Май 2016
 • Протоколи - Публикувано на: 06 Юни 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 492 - Публикувано на: 06 Юни 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 13 Юли 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2016-0007

  Началната дата: 05.04.2016 10:55

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление


   

  ДО

  „Джи и Хелткеър България” ЕООД ООД

   

   

  П О К А Н А

  За участие в процедура на договаряне без обявление

  за възлагане на обществена поръчка

   

   

   

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

   

                  На основание  чл. 92 от ЗОП и във връзка с Решение № 372/05.04.2016 г. за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура  на МБАЛ”Д-р Тота Венкова”АД  ”

  Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 12.04.2016 г от 12:30 часа в Заседателната зала на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД

                                                                                                        

  Приключване и прекратяване
 • Инф.изпълнен договор - Публикувано на: 06 Април 2017 - 15:06
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 12 Април 2016
 • Протокол №2 - Публикувано на: 12 Април 2016
 • Доклад - Публикувано на: 12 Април 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 325 - Публикувано на: 12 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2016-0006

  Началната дата: 30.03.2016 10:32

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  ДО

  „Фьоникс Фарма” ЕООД – за номенклатурни единици: 7.05; 7.46; 11.20; 11.28; 11.30; 12.03; 13.04; 13.11; 13.50; 13.54; 17.37;

  „Б.Браун медикал” ЕООД - за номенклатурни единици: 8.17;

  „Булмар МЛ” ООД – 8.17;

  „Фаркол” АД – за номенклатурни единици: 7.39; 8.17; 11.28; 13.50; 16.01; 16.07; 17.18;

  „Софарма Трейдинг” АД - за номенклатурни единици: 8.17; 11.20; 11.28; 17.18;

  „Медекс” ООД - за номенклатурни единици: 10.04; 13.12;

   „Фармнет” АД - за номенклатурни единици: 11.20; 11.28; 12.03; 13.04; 13.11; 13.50; 13.54; 16.05; 16.09;

  „Маримпекс 7” ЕООД - за номенклатурни единици: 17.37;

   

   

   

  П О К А Н А

  За участие в процедура на договаряне без обявление

  за възлагане на обществена поръчка

   

   

   

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

   

                  На основание  чл. 92 от ЗОП и във връзка с Решение № 731/29.03.2016 г. за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка на лекарствени продукти /лекарствени продукти, лечебни храни, диагностични средства и други нетерапевтични продукти / за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово” Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 12.04.2016 г от 14:30 часа в Заседателната зала на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД

                                                                                                         

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 08 Юни 2016
 • Информация изпълнени договори - Публикувано на: 14 Септември 2017 - 10:03
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 30 Март 2016
 • Протоколи
 • Протоколи - Публикувано на: 21 Април 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 21 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2016-0005

  Началната дата: 30.03.2016 10:27

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  ДО

  „Медофарма” ЕООД

  „МС Фарма” АД

  „Ей енд Ди Фарма България” ЕАД

  „Соломед” ООД

  „Новимед” ООД

  „Фьоникс Фарма” ЕООД

  „РСР” ЕООД

  „Търговска лига” АД

  „Б.Браун медикал” ЕООД

  „Алта Фармасютикълс” ЕООД

  „Булмар МЛ” ООД

  „Фаркол” АД

  „Софарма Трейдинг” АД

  „Медекс” ООД

   „Фармнет” АД

  „Интергаленика” ООД

   „Химимпорт Фарма АД

   „Екос Медика” ООД

   „Антисел България ООД

   „Маримпекс 7” ЕООД

   

   

   

  П О К А Н А

  За участие в процедура на договаряне без обявление

  за възлагане на обществена поръчка

   

   

   

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

   

                  На основание  чл. 92 от ЗОП и във връзка с Решение № 370/29.03.2016 г. за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка на лекарствени продукти /лекарствени продукти, лечебни храни, диагностични средства и други нетерапевтични продукти / за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово” Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 12.04.2016 г от 13:00 часа в Заседателната зала на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД

                                                                                                         

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 08 Юни 2016
 • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 14 Септември 2017 - 10:38
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 30 Март 2016
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 18 Април 2016
 • Протокол №2 - Публикувано на: 18 Април 2016
 • Доклад - Публикувано на: 18 Април 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 338 - Публикувано на: 18 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2016-0003

  Началната дата: 22.02.2016 09:24

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

  ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

  С ПРЕДМЕТ:

  „Пране на болнични текстилни материали - работно облекло, операционно бельо и болнично бельо”

   

  срок на подаване на документи: 28.03.2016 г

  дата на отварянето на документите: 29.03.2016 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота ВЕнкова" АД - Габрово от 13:00 часа

   

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Представител на участник се допуска след представяне на документ за самоличност и съответно изрично пълномощно (извън случаите на законно представителство по силата на документите за регистрация). Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 09 Юни 2016
 • Информация за приключен договор - Публикувано на: 13 Септември 2017 - 15:29
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 29 Февруари 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 18 Април 2016
 • Протоколи
 • Протоколи - Публикувано на: 21 Април 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 21 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2016-0001

  Началната дата: 12.01.2016 12:00

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  ДО

  Фрезениус Медикъл Кеър България ЕООД

  Медимаг МС ООД

  Илан Медицинска Апаратура ООД

  Софарма Трейдинг АД

  Диагностик Имиджинг ООД

   

   

   

  П О К А Н А

  За участие в процедура на договаряне без обявление

  за възлагане на обществена поръчка

   

                  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

                  На основание  чл. 92 от ЗОП и във връзка с Решение № 362/12.01.2016 г. за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура  на МБАЛ”Д-р Тота Венкова”АД  ” Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 25.01.2015 г от 10:00 часа в Заседателната зала на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД

                                                                                                        

  ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:

  Услугата, предмет на възлагане в настоящата поръчка е: Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска техника (апаратура и оборудване) на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр. Габрово по   шест обособени позиции за срок от 11 месеца.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 22 Февруари 2016
 • Документация
 • Покана - Публикувано на: 12 Януари 2016
 • Протоколи
 • Протоколи - Публикувано на: 25 Януари 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение избор изпълнител - Публикувано на: 25 Януари 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 06 Април 2017 - 15:31
 • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 02 Май 2017 - 10:27
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0030

  Началната дата: 13.01.2016 13:13

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  э

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 08 Февруари 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 27 Февруари 2017 - 13:57
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0029

  Началната дата: 13.01.2016 13:12

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  э

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 08 Февруари 2016
 • Договор - Публикувано на: 08 Февруари 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 30 Януари 2017 - 15:01
 • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 30 Януари 2017 - 15:02
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2014-0013

  Началната дата: 20.06.2016 15:38

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Доставка и монтаж на фабрично нова резервна част - комплект ренгенова тръба, съвместима с компютърен томограф модел Ultra Z

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори 1 - Публикувано на: 01 Октомври 2014
 • Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 23 Декември 2016
 • Гаранции изпълнение
 • гаранции изпълнение - Публикувано на: 03 Февруари 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  Началната дата: 29.12.2016 11:19

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление