МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0028

Началната дата: 10.12.2015 14:42

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


   На основание  чл. 92 от ЗОП и във връзка с Решение №358/10.12.2015 г. за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Транспорт на болни/ жители и пребиваващи на територията на Област Габрово/ от дома им до центъра за хемодиализа към МБАЛ ”Д-р Тота Венкова” АД и обратно” Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 21.12.2015 г от 11:00 часа в Заседателната зала на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД

 

                   НАЧИН И СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

                Офертите следва да бъдат представени в деловодството на възложителя в непрозрачен запечатан плик с надпис на външната страна на подател, адрес за кореспонденция, телефони за връзка, както и наименование на процедурата, за която участват. Офертите следва да бъдат подадени не по-късно от 18.12.2015 до16:00 часа в деловодството на болницата.

Договори и споразумения по ОП
  • Договор - Публикувано на: 04 Януари 2016
  • Протоколи
  • протоколи и доклади - Публикувано на: 22 Декември 2015
  • Решения за избор на изпълнител
  • Решение 978 - Публикувано на: 22 Декември 2015