МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0026

Началната дата: 06.11.2015 15:34

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Д-р Нели Иванова Савчева – изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово в качеството си на Възложител кани всички заинтересовани лица, отговарящи на долупосочените изисквания, да участват в процедура по подбор на оферти, както следва:

 

Предмет на процедурата: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на фабрично нова медицинска апаратура за нуждите на  МБАЛ „Д-Р Тота Венкова” АД - Габрово”

Място и срок за подаване на оферти за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:00ч. на 07.12.2015г.

 

Дата и място на разглеждане на офертите: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 08.12.2015г. от 10:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

Документация
 • Документация - Публикувано на: 09 Ноември 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 11 Януари 2016
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 23 Декември 2015
 • Протоколи - Публикувано на: 15 Януари 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 44 - Публикувано на: 15 Януари 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 08 Февруари 2016
 • Плащания
 • извършени плащания през м.02.2016 - Публикувано на: 19 Февруари 2016
 • извършени плащания през м.02.2016 - Публикувано на: 17 Март 2016
 • извършени плащания през м.03.2016 - Публикувано на: 20 Април 2016