МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0003

Началната дата: 20.01.2015 15:15

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


                                               ДО

„Фрезениус Медикъл Кеър България”ЕООД

Медимаг МС ООД

 

 

П О К А Н А

За участие в процедура на договаряне без обявление

за възлагане на обществена поръчка

 

          УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

               На основание  чл. 92 от ЗОП и във връзка с Решение № 235/20.01.2015 г. за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура  на МБАЛ”Д-р Тота Венкова”АД  ” Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 28.01.2015 г от 10:00 часа в Заседателната зала на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД

                                                                                                      

Документация
 • Покана - Публикувано на: 20 Януари 2015
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 28 Януари 2015
 • Протокол № 2 - Публикувано на: 28 Януари 2015
 • Протокол № 3 - Публикувано на: 28 Януари 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 88 - Публикувано на: 28 Януари 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 26 Февруари 2015
 • Гаранции изпълнение
 • Информация върнати гаранции за изпълнение - Публикувано на: 22 Февруари 2016
 • Плащания
 • плащания 04.2015 - Публикувано на: 30 Април 2015
 • плащания 06.2015 - Публикувано на: 30 Юни 2015
 • плащане 07.2015 - Публикувано на: 03 Август 2015
 • плащания 08.2015 - Публикувано на: 02 Септември 2015
 • плащания 09.2015 - Публикувано на: 02 Октомври 2015
 • плащания 10.2015 - Публикувано на: 04 Ноември 2015
 • плащания 11.2015 - Публикувано на: 27 Ноември 2015
 • плащания 12.2015 - Публикувано на: 30 Декември 2015
 • извършени плащания през м.01.2016 - Публикувано на: 03 Февруари 2016