МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0031

Началната дата: 17.12.2015 09:39

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

С ПРЕДМЕТ:

„ТРАНСПОРТ НА БОЛНИ/ ЖИТЕЛИ И ПРЕБИВАВАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ГАБРОВО/ ОТ ДОМА ИМ ДО ЦЕНТЪРА ЗА ХЕМОДИАЛИЗА КЪМ МБАЛ ”Д-Р ТОТА ВЕНКОВА” АД  И ОБРАТНО”

 

срок на подаване на документи: 14.01.2016 г

дата на отварянето на документите: 15.01.2016 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота ВЕнкова" АД - Габрово от 10:00 часа

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Представител на участник се допуска след представяне на документ за самоличност и съответно изрично пълномощно (извън случаите на законно представителство по силата на документите за регистрация). Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

Документация
 • документация - Публикувано на: 17 Декември 2015
 • Разяснение по документацията
 • Допълнителни разяснения - Публикувано на: 08 Януари 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 29 Февруари 2016
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 16 Февруари 2016
 • Протоколи - Публикувано на: 09 Март 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 208 - Публикувано на: 09 Март 2016
 • Решение 212 - Публикувано на: 10 Март 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 26 Април 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 06 Юни 2017 - 10:33