МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9044822

Началната дата: 13.08.2015 13:20

Вид на поръчката: Публична покана

АОП линк


ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

На основание чл.101а и 101б от Глава осма

„а” ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

от ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Д-р Нели Иванова Савчева – изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово в качеството си на Възложител кани всички заинтересовани лица, отговарящи на долупосочените изисквания, да участват в процедура по подбор на оферти, както следва:

 

Предмет на процедурата: „Доставка при условията на финансов лизинг на 1 брой неупотребяван лек автомобил за нуждите на  МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово“

 

 

Поръчката възлиза на  обща прогнозна стойност:  38083,33  лева (тридесет и осем хиляди и осемдесет и три лева и 33 ст.) без включен  ДДС, или  45 700.00 лв с  включено ДДС.

Място на изпълнение на поръчката: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” №1, МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, съответното отделение или звено.

Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 09 Септември 2015
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 13 Август 2015
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 28 Август 2015
 • Плащания
 • извършени плащания през м.10.2015 - Публикувано на: 20 Ноември 2015
 • извършени плащания през м.11.2015 - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • извършени плащания през м.12.2015 - Публикувано на: 19 Януари 2016
 • извършени плащания през м.01.2016 - Публикувано на: 19 Февруари 2016
 • извършени плащания през м.02.2016 - Публикувано на: 17 Март 2016