МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2015-0013

Началната дата: 11.05.2015 11:05

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление


                                                       ДО

Новимед ООД

Емония Фарматех България ЕООД

Вега Медикал ООД

 

 

П О К А Н А

За участие в процедура на договаряне без обявление

за възлагане на обществена поръчка

 

                   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

                На основание  чл. 92 от ЗОП и във връзка с Решение № 337/11.05.2015 г. за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет : "Доставка на специфични медицински изделия за инвазивна кардиология за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 18.05.2015 г от 10:00 часа в Заседателната зала на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД

                                                                                                      

 

Договори и споразумения по ОП
  • Договор - Публикувано на: 19 Юни 2015
  • Документация
  • покана - Публикувано на: 11 Май 2015
  • образци - Публикувано на: 11 Май 2015
  • Протоколи
  • Протокол № 1 - Публикувано на: 19 Май 2015
  • Доклад - Публикувано на: 19 Май 2015
  • Решения за избор на изпълнител
  • Решение 387 - Публикувано на: 19 Май 2015