МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9098308

АОП линк

„Доставка на стопански консуматив за нуждите на  МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово“ извън списъка по чл.12 от ЗОП“

 

І. ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: Средства от бюджета на лечебното заведение.

ІІ.СРОКЪТ НА ВАЛИДНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА не трябва да бъде по-малко от 30 (тридесет) календарни дни и започва да тече от крайния срок за подаване на офертите.

ІІІ. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:30ч. на 07.05.2020г.

IV. ДАТА И МЯСТО НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 08.05.2020г. от 09:30ч. в заседателната зала (библиотеката).

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители при спазване на установения режим за достъп до сградата, в които се извършва отварянето.

В случай, че е удължен срока съгласно за получаване на офертите чл.188, ал.2 от ЗОП отварянето на офертите ще бъде в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 12.05.2020г. от 09:30ч. в заседателната зала (библиотеката).

Началната дата: 27.04.2020

Файлове
  • Събиране на оферти с обява - Публикувано на: 27 Април 2020 - 14:31
  • Инф. за обава по чл. 20 - Публикувано на: 27 Април 2020 - 14:31
  • Обява - образец - Публикувано на: 27 Април 2020 - 14:31
  • Образци - Публикувано на: 27 Април 2020 - 14:31
  • Декларация чл. 192 ЗОП - Образец 3 - Публикувано на: 27 Април 2020 - 14:30
  • Обява - удължаване - Публикувано на: 08 Май 2020 - 10:38
  • Протокол - Публикувано на: 19 Май 2020 - 10:50