МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9068912

„Транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци, с кодове: 180102 и 180103*, за нуждите на  МБАЛ „Д-Р Тота Венкова” АД - Габрово”

Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 11.10.2017  г.               Час: (чч:мм) 16:00 часа

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 12.11.2017 г                     Час: (чч:мм) 16:00 часа

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 12.10.2017 г 14:00 часа
 

УТОЧНЕНИЕ: На основание чл.188, ал.2 от ЗОП срока на получаване на офертите е удължен до 16.10.2017 г 16:00 часа. Отварянето на офертите ще бъде в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 17.10.2017г. от 14:00ч. в заседателната зала (библиотеката).


Място на отваряне на офертите: Заседателната зала на МБАЛ Габрово
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители при спазване на установения режим за достъп до сградата, в които се извършва отварянето.

Не може да участва в провежданата обществена поръчка участник при който са налице обстоятелствата по чл. 54, ал.1,  т.1 – т.5 и т.7, от ЗОП, както и обстоятелствата, описани в обявата водещи до отстраняване на офертата.

Началната дата: 03.10.2017

Файлове
  • Покана - Публикувано на: 04 Октомври 2017 - 11:16
  • Обява по чл.20 ал.3 от ЗОП - Публикувано на: 04 Октомври 2017 - 11:16
  • Обява - Публикувано на: 04 Октомври 2017 - 11:16
  • Образци - Публикувано на: 04 Октомври 2017 - 11:16
  • Удължаване срок Обява за ОП по чл. 20 ал. 3 от ЗОП - Публикувано на: 12 Октомври 2017 - 09:58
  • Протокол - Публикувано на: 26 Октомври 2017 - 09:16
  • Договор - Публикувано на: 08 Ноември 2017 - 14:08