МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9086106

АОП линк

Доставка на канцеларски материали, консумативи, формуляри и тонер касети  за нуждите на  МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово“ по 4 /четири/ обособени позиции“

 

Обособена позиция №1 Канцеларски материали и консумативи включени в списъка по чл.12 от ЗОП

Обособена позиция №2 Формуляри – медицински и немедицински 

Обособена позиция №3 Канцеларски материали и консумативи

Обособена позиция №4 Извън гаранционен ремонт, зареждане на касети за принтери, подмяна на барабани и закупуване на неоригинални  и оригинални нови касети 

ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: Средства от бюджета на лечебното заведение.

СРОКЪТ НА ВАЛИДНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА не трябва да бъде по-малко от 30 (тридесет) календарни дни и започва да тече от крайния срок за подаване на офертите.

МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:30ч. на 05.03.2019г.

ДАТА И МЯСТО НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 06.03.2019г. от 09:30ч. в заседателната зала (библиотеката).

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители при спазване на установения режим за достъп до сградата, в които се извършва отварянето.

В случай, че е удължен срока съгласно за получаване на офертите чл.188, ал.2 от ЗОП отварянето на офертите ще бъде в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 11.03.2019г. от 13:30ч. в заседателната зала (библиотеката).

Началната дата: 26.02.2019

Началната дата: 26.02.2019

Файлове
  • Обява - Публикувано на: 26 Февруари 2019 - 16:20
  • Приложение №1 към ОП4 - Публикувано на: 26 Февруари 2019 - 16:20
  • Образци - Публикувано на: 26 Февруари 2019 - 16:20
  • Декларации по чл. 54 - Публикувано на: 26 Февруари 2019 - 16:20
  • Информация за обява по ОП - Публикувано на: 26 Февруари 2019 - 16:20
  • Събиране на оферти с обява - Публикувано на: 26 Февруари 2019 - 16:20
  • Информация за обява по ОП - удължаване на срок - Публикувано на: 06 Март 2019 - 09:24
  • Договори - Публикувано на: 09 Април 2019 - 15:21