МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9075996

АОП линк

„Доставка на стопански консуматив за нуждите на  МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово“ по 2 /две/ обособени позиции“

Обособена позиция №1 Стопански консумативи  включени в списъка по чл.12 от ЗОП

Обособена позиция №2 Стопански консумативи  извън списъка по чл. 12 от ЗОП

 

І. ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: Средства от бюджета на лечебното заведение.

ІІ.СРОКЪТ НА ВАЛИДНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА не трябва да бъде по-малко от 30 (тридесет) календарни дни и започва да тече от крайния срок за подаване на офертите.

ІІІ. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:30ч. на 23.05.2018г.

IV. ДАТА И МЯСТО НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 25.05.2018г. от 11:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители при спазване на установения режим за достъп до сградата, в които се извършва отварянето.

В случай, че е удължен срока съгласно за получаване на офертите чл.188, ал.2 от ЗОП отварянето на офертите ще бъде в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 31.05.2018г. от 11:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

Началната дата: 14.05.2018

Файлове
  • Информация за обява по ОП на стойност по чл. 20, ал. 2 от ЗОП - Публикувано на: 14 Май 2018 - 14:49
  • Събиране на оферти с обява - Публикувано на: 14 Май 2018 - 14:49
  • Образец обява - Публикувано на: 14 Май 2018 - 14:49
  • Образци - Публикувано на: 14 Май 2018 - 14:49
  • Декларации - Публикувано на: 14 Май 2018 - 14:50
  • Информация за обява по ОП на стойност по чл. 20, ал. 2 от ЗОП - удължаване - Публикувано на: 25 Май 2018 - 09:06
  • Протокол - Публикувано на: 07 Юни 2018 - 15:42
  • Договор - Публикувано на: 28 Юни 2018 - 15:39