МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9070441

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

 

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

На основание чл.186 от ЗОП

 

Д-р Николина Генева – Колева зам. Директор ОАД упълномощена от изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово съгласно заповед № РД-02-983/15.11.2017 г в качеството си на Възложител кани всички заинтересовани лица, отговарящи на долупосочените изисквания, да участват в процедура по подбор на оферти, както следва:

 

РАЗДЕЛ I ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

 1. Описание предмета на поръчката: Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД по седем обособени позиции“
 2. Обхват на обществената поръчка: Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД по седем обособени позиции“ описани в Раздел II Техническа спецификация, част от настоящата обява.

Обособена позиция 1 – Застраховка Имущество на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;

Обособена позиция 2 – Застраховка Обща гражданска отговорност на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;

Обособена позиция 3 – Застраховка на Професионална отговорност на лечебни  заведения, хуманни лекари и медицински персонал на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;

Обособена позиция 4 – Задължителна застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите на СПС собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;

Обособена позиция 5 – Застраховка Каско на СПС, собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;

Обособена позиция 6 – Застраховка Злополука на местата/лицата в МПС за СПС, собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;

Обособена позиция 7 – Застраховка Отговорност на ръководители, директори и членове на управителни и надзорни съвети на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;

МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:30ч. на 23.11.2017г.

В случай, че до 16:00 часа на 23.11..2017 г не са получени най-малко три оферти за всяка обособена позиция , Възложителят ще удължи срока съгласно чл.188, ал.2 от ЗОП до 16:30 часа на 27.11.2017 г.

 

 ДАТА И МЯСТО НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 24.11.2017г. от 13:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители при спазване на установения режим за достъп до сградата, в които се извършва отварянето.

В случай, че е удължен срока съгласно за получаване на офертите чл.188, ал.2 от ЗОП отварянето на офертите ще бъде в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на28.11.2017г. от 13:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

Началната дата: 16.11.2017

Файлове
 • Обява - Публикувано на: 16 Ноември 2017 - 16:57
 • Покана - Публикувано на: 16 Ноември 2017 - 16:57
 • Договор - Публикувано на: 16 Ноември 2017 - 16:57
 • Образци - Публикувано на: 16 Ноември 2017 - 16:57
 • Приложения - Публикувано на: 16 Ноември 2017 - 16:57
 • Обява АОП - Публикувано на: 16 Ноември 2017 - 16:58
 • Обява удължаване на срок - Публикувано на: 24 Ноември 2017 - 14:15
 • Протокол - Публикувано на: 18 Декември 2017 - 14:32
 • Договори - Публикувано на: 11 Януари 2018 - 13:52