МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9060424

АОП линк

Обхват на обществената поръчка:  Обществената поръчка включва предоставянето на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД Габрово по седем обособени позиции, с техничести параметри и изисквания подробно описани в Раздел II Техническа спецификация, част от настоящата обява.

Обособена позиция 1 – Застраховка Имущество на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;

Обособена позиция 2 – Застраховка Обща гражданска отговорност на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;

Обособена позиция 3 – Застраховка на Професионална отговорност на лечебни  заведения, хуманни лекари и медицински персонал на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;

Обособена позиция 4 – Задължителна застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите на СПС собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;

Обособена позиция 5 – Застраховка Каско на СПС, собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;

Обособена позиция 6 – Застраховка Злополука на местата/лицата в МПС за СПС, собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;

Обособена позиция 7 – Застраховка Отговорност на ръководители, директори и членове на управителни и надзорни съвети на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД

ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: Средства от бюджета на лечебното заведение.

СРОКЪТ НА ВАЛИДНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА не трябва да бъде по-малко от 30 (тридесет) календарни дни и започва да тече от крайния срок за подаване на офертите.

МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:00ч. на 11.01.2017г.

ДАТА И МЯСТО НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 12.01.2017г. от 09:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

Във връзка с публикувана обявя за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, датата за подаване на оферти се удължава до 16.01.2017г до 16:00 часа. В деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1

ДАТА И МЯСТО НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 17.01.2017г. от 09:30ч. в заседателната зала (библиотеката).

Началната дата: 04.01.2017

Файлове
  • обява АОП - Публикувано на: 04 Януари 2017 - 12:15
  • Обява за събиране на оферти - Публикувано на: 04 Януари 2017 - 12:16
  • Образци - Публикувано на: 04 Януари 2017 - 12:16
  • Приложения към обявата - Публикувано на: 04 Януари 2017 - 12:16
  • Обява за събиране на оферти - док файл - Публикувано на: 04 Януари 2017 - 12:20
  • декларации - Публикувано на: 04 Януари 2017 - 12:20
  • Удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - Публикувано на: 12 Януари 2017 - 11:41
  • Протокол - Публикувано на: 31 Януари 2017 - 13:41
  • Обява - Публикувано на: 04 Януари 2017 - 10:43
  • Договори - Публикувано на: 27 Февруари 2017 - 10:22