МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9087236

АОП линк

„Избор на изпълнител за абонаментна поддръжка на асансьорните уредби на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово  в сградите на ул. ”Д-р Илиев Детския” №1 и ул. ”Брянска” №1

Поръчката е разделена на 2 /две/ обособени позиции:

             Обособена позиция №1 -  Асансьорни уредби на ул. ”Д-р Илиев Детския” №1 – стационар и АГ комплекс

             Обособена позиция №2 - Асансьорни уредби на ул. ”Брянска” №1 – бивша Консултативна поликлиника

ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: Средства от бюджета на лечебното заведение.

СРОКЪТ НА ВАЛИДНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА не трябва да бъде по-малко от 30 (тридесет) календарни дни и започва да тече от крайния срок за подаване на офертите.

МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:30ч. на 15.04.2019г.

ДАТА И МЯСТО НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 16.04.2019г. от 10:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители при спазване на установения режим за достъп до сградата, в които се извършва отварянето.

В случай, че е удължен срока съгласно за получаване на офертите чл.188, ал.2 от ЗОП отварянето на офертите ще бъде в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 23.04.2019г. от 12:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

Началната дата: 05.04.2019

Файлове
  • Информация за обява по ОП - Публикувано на: 05 Април 2019 - 15:39
  • Събиране на оферти с обява - Публикувано на: 05 Април 2019 - 15:39
  • Обява - Публикувано на: 05 Април 2019 - 15:39
  • Образци - Публикувано на: 05 Април 2019 - 15:39
  • Декларации - Публикувано на: 05 Април 2019 - 15:39
  • Удължаване срок - Публикувано на: 16 Април 2019 - 10:27
  • Договори - Публикувано на: 15 Май 2019 - 10:50