МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9094169

АОП линк

„Транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци, с кодове: 180102 и 180103*, за нуждите на  МБАЛ „Д-Р Тота Венкова” АД - Габрово”

 

 1. Обхват на обществената поръчка: „Транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци, с кодове: 180102 и 180103*, за нуждите на МБАЛ „Д-Р Тота Венкова” АД - Габрово” описани в Раздел II Техническа спецификация, част от настоящата обява.

 

Транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци с прогнозни количества по кодове, съгласно предходната година:

- 180102 (Телесни части и органи, включително банки кръв и кръвни продукти) – прогнозно количество 650,00 кг;

- 180103*  (Отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции – прогнозно количество 19 951,00 кг.

Количествата са ориентировъчни и зависят от дейността на лечебното заведение.

 

Поръчката възлиза на  обща прогнозна стойност:   22 249,08 лв. (двадесет и две хиляди, двеста четиридесет и девет лева и 08 ст.) без включен  ДДС или 26 698,90 лв. с ДДС.

ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: Средства от бюджета на лечебното заведение.

СРОКЪТ НА ВАЛИДНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА не трябва да бъде по-малко от 60 (шесдесет) календарни дни и започва да тече от крайния срок за подаване на офертите.

МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:30ч. на 11.11.2019 год.

В случай, че до 16:30 часа на 11.11.2019 г не са получени най-малко три оферти за всяка обособена позиция , Възложителят ще удължи срока съгласно чл.188, ал.2 от ЗОП до 16:30 часа на 14.11.2019г.

ДАТА И МЯСТО НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 12.11.2019г. от 09:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители при спазване на установения режим за достъп до сградата, в които се извършва отварянето.

В случай, че е удължен срока съгласно за получаване на офертите чл.188, ал.2 от ЗОП отварянето на офертите ще бъде в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 15.11.2019г. от 09:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

Началната дата: 01.11.2019

Файлове
 • Обява-образец - Публикувано на: 01 Ноември 2019 - 16:17
 • Обява - Публикувано на: 01 Ноември 2019 - 16:17
 • Документация - Публикувано на: 01 Ноември 2019 - 16:17
 • Образци - Публикувано на: 01 Ноември 2019 - 16:17
 • Декларации чл.54 ЗОП - Публикувано на: 01 Ноември 2019 - 16:18
 • Обява - удължаване - Публикувано на: 12 Ноември 2019 - 08:50
 • Протокол - Публикувано на: 18 Ноември 2019 - 16:00
 • Протокол с резолюция - Публикувано на: 27 Ноември 2019 - 16:01
 • Протокол - корекция - Публикувано на: 27 Ноември 2019 - 16:01
 • Договор - Публикувано на: 30 Декември 2019 - 09:05