МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9075540

          Описание предмета на поръчката: „Предоставяне под наем на лабораторна апаратура, включително осигуряване на сервизното обслужване и консумативите и реактивите за работа с апаратурата в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД“ по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП.

 

          Обхват на обществената поръчка:  Предоставяне под наем на лабораторна аппаратура , с техничести параметри и изисквания подробно описани в Раздел II Техническа спецификация, част от настоящата обява.

Обособена позиция № 1 – Автоматичен анализатор за глюкоза – 1 брой

Обособена позиция № 2 – Кръвно газов анализатор – 1 брой

Обособена позиция № 3 – Електролитен анализатор с пробоподавач  – 1 брой

ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: Средства от бюджета на лечебното заведение.

СРОКЪТ НА ВАЛИДНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА не трябва да бъде по-малко от 30 (тридесет) календарни дни и започва да тече от крайния срок за подаване на офертите.

МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:30ч. на10.05.2018г.

ДАТА И МЯСТО НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 11.05.2018г. от 10:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители при спазване на установения режим за достъп до сградата, в които се извършва отварянето.

В случай, че е удължен срока съгласно за получаване на офертите чл.188, ал.2 от ЗОП отварянето на офертите ще бъде в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 15.05.2018г. от 10:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

Началната дата: 02.05.2018

Файлове
  • Обява събиране на оферти - Публикувано на: 02 Май 2018 - 15:59
  • Обява - образец - Публикувано на: 02 Май 2018 - 15:59
  • Декларации - Публикувано на: 02 Май 2018 - 15:59
  • Образци - Публикувано на: 02 Май 2018 - 16:04
  • Договор - Публикувано на: 02 Май 2018 - 16:04
  • Обява АОП - Публикувано на: 02 Май 2018 - 16:04
  • обява удължаване срок - Публикувано на: 11 Май 2018 - 09:04
  • Протокол - Публикувано на: 18 Май 2018 - 10:25
  • Договори - Публикувано на: 08 Юни 2018 - 16:34