МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9062115

АОП линк

„Доставка на дезинфектанти, за нуждите на МБАЛ ”Д-р Тота Венкова”АД, гр. Габрово,  включваща 23 /двадесет и три/ самостоятелно обособени позиции

 

ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: Средства от бюджета на лечебното заведение.

СРОКЪТ НА ВАЛИДНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА не трябва да бъде по-малко от 30 (тридесет) календарни дни и започва да тече от крайния срок за подаване на офертите.

МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:00ч. на 15.03.2017г.

ДАТА И МЯСТО НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 16.03.2017г. от 10:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

Началната дата: 08.03.2017

Началната дата: 06.03.2017

Файлове
  • обява АОП - Публикувано на: 08 Март 2017 - 11:43
  • Обява- Покана - Публикувано на: 08 Март 2017 - 11:43
  • Обява - Публикувано на: 08 Март 2017 - 11:44
  • декларации - Публикувано на: 08 Март 2017 - 11:44
  • Образци - Публикувано на: 08 Март 2017 - 11:44
  • Протокол №1 - Публикувано на: 31 Март 2017 - 11:29
  • Протокол - Публикувано на: 26 Април 2017 - 14:00
  • Договори - Публикувано на: 15 Май 2017 - 08:39
  • Анекси - Публикувано на: 28 Август 2017 - 09:56