МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП:

„Предоставяне под наем на лабораторна апаратура, включително осигуряване на сервизното обслужване и консумативите и реактивите за работа с апаратурата в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД“

Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 22.05.2017  г.               Час: (чч:мм) 16:00 часа

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 22.06.2017 г                     Час: (чч:мм) 16:00 часа

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 23.05.2017 г 13:00 часа
 
Място на отваряне на офертите: Заседателната зала на МБАЛ Габрово
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители при спазване на установения режим за достъп до сградата, в които се извършва отварянето.

Не може да участва в провежданата обществена поръчка участник при който са налице обстоятелствата по чл. 54, ал.1,  т.1 – т.5 и т.7, от ЗОП, както и обстоятелствата, описани в обявата водещи до отстраняване на офертата.

Началната дата: 15.05.2017

Файлове
  • обява АОП - Публикувано на: 15 Май 2017 - 10:30
  • Покана - Публикувано на: 15 Май 2017 - 10:30
  • обява за ОП на ст-ст по чл.20, ал.3 от ЗОП - Публикувано на: 15 Май 2017 - 10:37
  • образци - Публикувано на: 15 Май 2017 - 10:37
  • декларации - Публикувано на: 15 Май 2017 - 10:37
  • договор - Публикувано на: 15 Май 2017 - 10:38
  • Протокол 1 - Публикувано на: 31 Май 2017 - 13:00
  • Договори - Публикувано на: 12 Юни 2017 - 15:38