МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9082192

АОП линк

  1. Обхват на обществената поръчка:  „Транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци, с кодове: 180102 и 180103*, за нуждите на  МБАЛ „Д-Р Тота Венкова” АД - Габрово” описани в Раздел II Техническа спецификация, част от настоящата обява.

Транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци с прогнозни количества по кодове, съгласно предходната година:

- 180102 (Телесни части и органи, включително банки кръв и кръвни продукти) – прогнозно количество 442,00 кг

- 180103*  (Отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции – прогнозно количество 21364,00 кг

Количествата са ориентировъчни и зависят от дейността на лечебното заведение.

 

Поръчката възлиза на  обща прогнозна стойност:  23623,17 лева (тридесет и две хиляди, осемстотин и два лева и 78 ст. без включен  ДДС или 28347,80 лв с ДДС.

ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: Средства от бюджета на лечебното заведение.

СРОКЪТ НА ВАЛИДНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА не трябва да бъде по-малко от 30 (тридесет) календарни дни и започва да тече от крайния срок за подаване на офертите.

МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:30ч. на 29.10. 2018 год.

В случай, че до 16:30 часа на 29.10.2018 г не са получени най-малко три оферти за всяка обособена позиция , Възложителят ще удължи срока съгласно чл.188, ал.2 от ЗОП до 16:30 часа на 02.11.2018г.

ДАТА И МЯСТО НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 30.10.2018г. от 14:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители при спазване на установения режим за достъп до сградата, в които се извършва отварянето.

В случай, че е удължен срока съгласно за получаване на офертите чл.188, ал.2 от ЗОП отварянето на офертите ще бъде в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 05.11.2018г. от 11:30ч. в заседателната зала (библиотеката).

Началната дата: 22.10.2018

Файлове
  • обява АОП - Публикувано на: 22 Октомври 2018 - 17:30
  • ДОкументация - Публикувано на: 22 Октомври 2018 - 17:30
  • Образец обява - Публикувано на: 22 Октомври 2018 - 17:30
  • образци - Публикувано на: 22 Октомври 2018 - 17:30
  • декларации - Публикувано на: 22 Октомври 2018 - 17:30
  • Удължаване срок - Публикувано на: 30 Октомври 2018 - 12:32
  • Протокол - Публикувано на: 12 Ноември 2018 - 10:07
  • Договор - Публикувано на: 04 Декември 2018 - 15:57