МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9063906

„Доставка на стопански консуматив за нуждите на  МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово“ по 2 /две/ обособени позиции“

Обособена позиция №1 Стопански консумативи  включени в списъка по чл.12 от ЗОП

Обособена позиция №2 Стопански консумативи  извън списъка по чл. 12 от ЗОП

І. ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: Средства от бюджета на лечебното заведение.

ІІ.СРОКЪТ НА ВАЛИДНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА не трябва да бъде по-малко от 30 (тридесет) календарни дни и започва да тече от крайния срок за подаване на офертите.

 

ІІІ. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:00ч. на 11.05.2017г.

 

IV. ДАТА И МЯСТО НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 12.05.2017г. от 11:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

Във връзка с публикувана обява за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, датата за подаване на оферти се удължава до 15.05.2017г до 16:00 часа. В деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1

ДАТА И МЯСТО НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 16.05.2017г. от 10:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители при спазване на установения режим за достъп до сградата, в които се извършва отварянето.

Началната дата: 24.04.2017

Файлове
  • Събиране на оферти с обява - Публикувано на: 03 Май 2017 - 10:32
  • Обява - Публикувано на: 03 Май 2017 - 10:32
  • Инф.за публикуване в профила на купувача - Публикувано на: 03 Май 2017 - 10:32
  • Декларации - Публикувано на: 03 Май 2017 - 10:32
  • Образци - Публикувано на: 03 Май 2017 - 10:32
  • Писмени разяснения - Публикувано на: 09 Май 2017 - 15:04
  • Коригирано техническо предложение - Публикувано на: 09 Май 2017 - 15:04
  • Информация относно удължване на първоначалния срок за получаване на оферти - Публикувано на: 12 Май 2017 - 09:00
  • Протокол - Публикувано на: 19 Май 2017 - 15:50
  • Договори - Публикувано на: 02 Юни 2017 - 11:29