МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9096383

АОП линк

Доставка на канцеларски материали и консумативи  за нуждите на  МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово“ включени в списъка по чл. 12 от ЗОП“

 

ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: Средства от бюджета на лечебното заведение.

СРОКЪТ НА ВАЛИДНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА не трябва да бъде по-малко от 60 (шестдесет) календарни дни и започва да тече от крайния срок за подаване на офертите.

МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:30ч. на 26.02.2020г.

ДАТА И МЯСТО НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 27.02.2020г. от 11:30ч. в заседателната зала (библиотеката).

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители при спазване на установения режим за достъп до сградата, в които се извършва отварянето.

В случай, че е удължен срока съгласно за получаване на офертите чл.188, ал.2 от ЗОП отварянето на офертите ще бъде в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 05.03.2020г. от 11:30ч. в заседателната зала (библиотеката).

Началната дата: 14.02.2020

Файлове
  • Събиране на оферти с обява - Публикувано на: 14 Февруари 2020 - 15:57
  • Обява образец - Публикувано на: 14 Февруари 2020 - 15:57
  • Инф. за публикуване на обява - Публикувано на: 14 Февруари 2020 - 15:57
  • Декларации чл.54 - Публикувано на: 14 Февруари 2020 - 15:57
  • Образци - Публикувано на: 14 Февруари 2020 - 15:57
  • Протокол - Публикувано на: 02 Март 2020 - 14:17
  • Договор - Публикувано на: 03 Април 2020 - 11:01