МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9073442

АОП линк

Доставка на канцеларски материали, консумативи, формуляри и тонер касети  за нуждите на  МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово“ по 4 /четири/ обособени позиции“

 

Обособена позиция №1 Канцеларски материали и консумативи включени в списъка по чл.12 от ЗОП

Обособена позиция №2 Формуляри – медицински и немедицински 

Обособена позиция №3 Канцеларски материали и консумативи

Обособена позиция №4 Извън гаранционен ремонт, зареждане на касети за принтери, подмяна на барабани и закупуване на неоригинални  и оригинални нови касети 

ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: Средства от бюджета на лечебното заведение.

СРОКЪТ НА ВАЛИДНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА не трябва да бъде по-малко от 30 (тридесет) календарни дни и започва да тече от крайния срок за подаване на офертите.

МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:30ч. на 08.03.2018г.

ДАТА И МЯСТО НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 09.03.2018г. от 13:30ч. в заседателната зала (библиотеката).

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители при спазване на установения режим за достъп до сградата, в които се извършва отварянето.

В случай, че е удължен срока съгласно за получаване на офертите чл.188, ал.2 от ЗОП отварянето на офертите ще бъде в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 14.03.2018г. от 13:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

Началната дата: 01.03.2018

Файлове
  • Обява - Публикувано на: 01 Март 2018 - 12:05
  • Приложение 1 към ОП4 - Публикувано на: 01 Март 2018 - 12:05
  • Образци - Публикувано на: 01 Март 2018 - 12:06
  • Декларации - Публикувано на: 01 Март 2018 - 12:06
  • Информация за обява по ОП - Публикувано на: 01 Март 2018 - 12:08
  • Обява за събиране на оферти - Публикувано на: 01 Март 2018 - 12:10
  • Информация за обява по ОП - удължаване на срок - Публикувано на: 09 Март 2018 - 09:29
  • Протокол - Публикувано на: 22 Март 2018 - 16:06
  • Договори - Публикувано на: 13 Април 2018 - 10:01