МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9078759

АОП линк

Обхват на обществената поръчка:  Предоставяне под наем на лабораторна аппаратура , с техничести параметри и изисквания подробно описани в Раздел II Техническа спецификация, част от настоящата обява.

Обособена позиция № 1 – Автоматичен хематологичен анализатор– 1 брой

Обособена позиция № 2 – Автоматичен коагулометър – 1 брой

ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: Средства от бюджета на лечебното заведение.

СРОКЪТ НА ВАЛИДНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА не трябва да бъде по-малко от 30 (тридесет) календарни дни и започва да тече от крайния срок за подаване на офертите.

МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:00ч. на 30.07. 2018 год.

В случай, че до 16:30 часа на 30.07.2018 г не са получени най-малко три оферти за всяка обособена позиция , Възложителят ще удължи срока съгласно чл.188, ал.2 от ЗОП до 16:30 часа на 03.08.2018г.

ДАТА И МЯСТО НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 31.07.2018г. от 10:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители при спазване на установения режим за достъп до сградата, в които се извършва отварянето.

В случай, че е удължен срока съгласно за получаване на офертите чл.188, ал.2 от ЗОП отварянето на офертите ще бъде в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 06.08.2018г. от 10:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

Началната дата: 23.07.2018

Файлове
  • Събиране на оферти с обява - Покана - Публикувано на: 23 Юли 2018 - 10:36
  • Образец обява - Публикувано на: 23 Юли 2018 - 10:36
  • Обява АОП - Публикувано на: 23 Юли 2018 - 10:36
  • Декларации - Публикувано на: 23 Юли 2018 - 10:36
  • Договор - проект - Публикувано на: 23 Юли 2018 - 10:37
  • Образци - Публикувано на: 23 Юли 2018 - 10:37
  • Обява АОП удължаване срок - Публикувано на: 31 Юли 2018 - 09:13
  • Протокол - Публикувано на: 08 Август 2018 - 14:48
  • Решение РД-06-647 - Публикувано на: 17 Август 2018 - 09:54
  • Договори - Публикувано на: 31 Август 2018 - 15:44