МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9087764

АОП линк

„Доставка на стопански консуматив за нуждите на  МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово“ включени в списъка по чл.12 от ЗОП“

 

І. ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: Средства от бюджета на лечебното заведение.

ІІ.СРОКЪТ НА ВАЛИДНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА не трябва да бъде по-малко от 30 (тридесет) календарни дни и започва да тече от крайния срок за подаване на офертите.

ІІІ. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:30ч. на 03.05.2019г.

IV. ДАТА И МЯСТО НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 07.05.2019г. от 11:30ч. в заседателната зала (библиотеката).

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители при спазване на установения режим за достъп до сградата, в които се извършва отварянето.

В случай, че е удължен срока съгласно за получаване на офертите чл.188, ал.2 от ЗОП отварянето на офертите ще бъде в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 10.05.2019г. от 09:30ч. в заседателната зала (библиотеката).

Началната дата: 23.04.2019

Началната дата: 23.04.2019

Файлове
  • Информация за обява по ОП чл.20 от ЗОП - Публикувано на: 23 Април 2019 - 15:14
  • Обява - Публикувано на: 23 Април 2019 - 15:14
  • Събиране на оферти с обява - Публикувано на: 23 Април 2019 - 15:14
  • Декларации чл. 54 - Публикувано на: 23 Април 2019 - 15:14
  • Образци - Публикувано на: 23 Април 2019 - 15:14
  • Информация за обява по ОП чл.20 от ЗОП - удължаване - Публикувано на: 07 Май 2019 - 09:21
  • Протокол - Публикувано на: 16 Май 2019 - 15:31