МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9084784

 1. Описание предмета на поръчката: Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД по седем обособени позиции“
 2. Обхват на обществената поръчка: Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД по седем обособени позиции“ описани в Раздел II Техническа спецификация, част от настоящата обява.

Обособена позиция 1 Застраховка „Всички рискове на ИМУЩЕСТВО”на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;

Обособена позиция 2 – Застраховка Обща гражданска отговорност на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;

Обособена позиция 3 – Застраховка на Професионална отговорност на лечебни  заведения, хуманни лекари и медицински персонал на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;

Обособена позиция 4 – Задължителна застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите на СПС собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;

Обособена позиция 5 – Застраховка Каско на СПС, собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;

Обособена позиция 6 – Застраховка Злополука на местата/лицата в МПС за СПС, собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;

Обособена позиция 7 – Застраховка Отговорност на ръководители, директори и членове на управителни и надзорни съвети на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;

 

Поръчката възлиза на  обща прогнозна стойност:  61 000,00 лева (шестдесет и една хиляди лева).

 

Правно основание: Настоящата обществена поръчка се провежда по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП, на основание чл.20, ал.3, т.2 във връзка с  чл. 186 от ЗОП за възлагане на обществени поръчки чрез обява за събиране на оферти на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово.

МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:30ч. на 17.01.2019г.

В случай, че до 16:30 часа на 17.01.2019 г не са получени най-малко три оферти за всяка обособена позиция , Възложителят ще удължи срока съгласно чл.188, ал.2 от ЗОП до 16:30 часа на 22.01.2019 г.

 ДАТА И МЯСТО НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 18.01.2019 г. от 10:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители при спазване на установения режим за достъп до сградата, в които се извършва отварянето.

В случай, че е удължен срока съгласно за получаване на офертите чл.188, ал.2 от ЗОП отварянето на офертите ще бъде в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на23.01.2019г. от 09:00 ч. в заседателната зала (библиотеката).

Началната дата: 10.01.2019

Файлове
 • Образец обява - Публикувано на: 10 Януари 2019 - 15:23
 • Събиране на оферти с обява - Публикувано на: 10 Януари 2019 - 15:23
 • Образци - Публикувано на: 10 Януари 2019 - 15:23
 • Договор - Публикувано на: 10 Януари 2019 - 15:23
 • Обява - Публикувано на: 10 Януари 2019 - 15:23
 • Приложения - Публикувано на: 10 Януари 2019 - 15:29
 • Обява удължаване на срок - Публикувано на: 18 Януари 2019 - 10:43
 • Протокол - Публикувано на: 29 Януари 2019 - 10:53
 • Договори - Публикувано на: 12 Февруари 2019 - 15:24