МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9061521

Доставка на канцеларски материали, консумативи, формуляри и тонер касети  за нуждите на  МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово“ по 4 /четири/ обособени позиции“

 

Обособена позиция №1 Канцеларски материали и консумативи включени в списъка по чл.12 от ЗОП

Обособена позиция №2 Формуляри – медицински и немедицински 

Обособена позиция №3 Канцеларски материали и консумативи

Обособена позиция №4 Извън гаранционен ремонт, зареждане на касети за принтери, подмяна на барабани и закупуване на неоригинални  и оригинални нови касети 

ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: Средства от бюджета на лечебното заведение.

СРОКЪТ НА ВАЛИДНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА не трябва да бъде по-малко от 30 (тридесет) календарни дни и започва да тече от крайния срок за подаване на офертите.

МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:00ч. на 23.02.2017г.

ДАТА И МЯСТО НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 24.02.2017г. от 10:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

Началната дата: 15.02.2017

Файлове
  • Събиране на оферти с обява - Публикувано на: 16 Февруари 2017 - 14:28
  • Обява - Публикувано на: 16 Февруари 2017 - 14:28
  • Приложение №1 - Публикувано на: 16 Февруари 2017 - 14:28
  • Документация събиране на оферти с обява - Публикувано на: 16 Февруари 2017 - 14:28
  • Образци - Публикувано на: 16 Февруари 2017 - 14:28
  • Декларации - Публикувано на: 16 Февруари 2017 - 15:00
  • Протокол - Публикувано на: 10 Март 2017 - 11:00
  • Договори - Публикувано на: 05 Април 2017 - 13:11