МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9097364

Описание предмета на поръчката: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД по една обособена позиция“

 

Обособена позиция 1: Застраховка „Групова Рискова Живот”

Поръчката възлиза на  обща прогнозна стойност:  5 500,00 лева ( шестдесет хиляди и сто лева).

ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: Средства от бюджета на лечебното заведение.

СРОКЪТ НА ВАЛИДНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА не трябва да бъде по-малко от 30 календарни дни и започва да тече от крайния срок за подаване на офертите.

МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:30ч. на 30.03.2020г.

В случай, че до 16:30 часа на 30.03.2020 г не са получени най-малко три оферти , Възложителят ще удължи срока съгласно чл.188, ал.2 от ЗОП до 16:30 часа на 02.04.2020 г.

ДАТА И МЯСТО НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 31.03.2020 г. от 09:30ч. в заседателната зала (библиотеката).

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители при спазване на установения режим за достъп до сградата, в които се извършва отварянето.

В случай, че е удължен срока съгласно за получаване на офертите чл.188, ал.2 от ЗОП отварянето на офертите ще бъде в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 03.04.2020г. от 09:30 ч. в заседателната зала (библиотеката).

Началната дата: 19.03.2020

Файлове
  • Обява - Публикувано на: 19 Март 2020 - 13:15
  • Образец обява - Публикувано на: 19 Март 2020 - 13:15
  • Събиране на оферти с обява - Публикувано на: 19 Март 2020 - 13:15
  • Декларация 192 - Публикувано на: 19 Март 2020 - 13:15
  • Образци - Публикувано на: 19 Март 2020 - 13:15
  • Проекто Договор - Публикувано на: 19 Март 2020 - 13:15
  • Обява удължаване срок - Публикувано на: 31 Март 2020 - 13:24
  • Покана до определени лица - Публикувано на: 06 Април 2020 - 13:53
  • Протокол - Публикувано на: 09 Април 2020 - 14:50
  • Договор с ЖЗИ - Публикувано на: 04 Май 2020 - 15:00