МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9095663

АОП линк

Описание предмета на поръчката: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД по седем обособени позиции“

 

Обособена позиция 1 – Застраховка „Всички рискове на ИМУЩЕСТВО” на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;

 

Обособена позиция 2 – Застраховка Обща гражданска отговорност на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;

Обособена позиция 3 – Застраховка на Професионална отговорност на лечебни  заведения, хуманни лекари и медицински персонал на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;

Обособена позиция 4 – Задължителна застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите на СПС собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;

Обособена позиция 5 – Застраховка Каско на СПС, собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;

Обособена позиция 6 – Застраховка Злополука на местата/лицата в МПС за СПС, собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;

Обособена позиция 7 – Застраховка Отговорност на ръководители, директори и членове на управителни и надзорни съвети на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;

 

Поръчката възлиза на  обща прогнозна стойност:  60 100,00 лева ( шестдесет хиляди и сто лева).

ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: Средства от бюджета на лечебното заведение.

СРОКЪТ НА ВАЛИДНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА не трябва да бъде по-малко от 30 календарни дни и започва да тече от крайния срок за подаване на офертите.

МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:30ч. на 13.01.2020г.

В случай, че до 16:30 часа на 13.01.2020 г не са получени най-малко три оферти за всяка обособена позиция , Възложителят ще удължи срока съгласно чл.188, ал.2 от ЗОП до 16:30 часа на 17.01.2020 г.

ДАТА И МЯСТО НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 14.01.2020 г. от 10:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители при спазване на установения режим за достъп до сградата, в които се извършва отварянето.

В случай, че е удължен срока съгласно за получаване на офертите чл.188, ал.2 от ЗОП отварянето на офертите ще бъде в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на20.01.2020г. от 10:00 ч. в заседателната зала (библиотеката).

Началната дата: 03.01.2020

Файлове
  • Обява образец АОП - Публикувано на: 03 Януари 2020 - 12:13
  • Покана - Публикувано на: 03 Януари 2020 - 12:13
  • Обява по чл.20, ал.3 от ЗОП - Публикувано на: 03 Януари 2020 - 12:13
  • Декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП - Публикувано на: 03 Януари 2020 - 12:13
  • Договор - Публикувано на: 03 Януари 2020 - 12:13
  • Образци - Публикувано на: 03 Януари 2020 - 12:13
  • Приложения - Публикувано на: 03 Януари 2020 - 12:13
  • обява удължаване срок оферти - Публикувано на: 14 Януари 2020 - 10:46
  • Протокол - Публикувано на: 03 Февруари 2020 - 14:57
  • Договори - Публикувано на: 02 Март 2020 - 16:11