МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9051379

Началната дата: 16.03.2016 13:37

Вид на поръчката: Публична покана

АОП линк


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

На основание чл.101а и 101б от Глава осма

„а” ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

от ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Д-р Нели Савчева – Изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово, кани всички заинтересовани лица, отговарящи на долу посочените изисквания, да участват в процедура по подбор на оферти, както следва:

 

Предмет на поръчката: „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ГАЗОВЕ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ "Д-Р ТОТА ВЕНКОВА" АД“

Поръчката възлиза на  обща прогнозна стойност:  65 119.29(шестдесет и пет хиляди, сто и деветнадесет лева и 29ст.) без включен  ДДС.

 Място и срок за подаване на оферти за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:00ч. на 28.03.2016г.

Дата и място на разглеждане на офертите: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 29.03.2016г. от 13:30ч. в заседателната зала (библиотеката).

Договори и споразумения по ОП
  • Договор - Публикувано на: 04 Май 2016
  • Договор - Публикувано на: 16 Май 2016
  • Документация
  • Документация - Публикувано на: 16 Март 2016
  • Разяснение по документацията
  • Разяснения - Публикувано на: 18 Март 2016
  • Протоколи
  • Протокол - Публикувано на: 15 Април 2016