МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2016-0022

Началната дата: 12.12.2016 09:02

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

С ПРЕДМЕТ:

Услугата, предмет на възлагане в настоящата поръчка е: „Транспорт на болни/ жители и пребиваващи на територията на Област Габрово/ от дома им до центъра за хемодиализа към МБАЛ ”Д-р Тота Венкова” АД и обратно”

 

срок на подаване на документи: 09.01.2017 г

дата на отварянето на документите: 10.01.2017 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота ВЕнкова" АД - Габрово от 10:00 часа

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

 

Документация
 • Заглавна страница - Публикувано на: 16 Декември 2016
 • Документация - Публикувано на: 16 Декември 2016
 • ЕЕДОП - Публикувано на: 16 Декември 2016
 • Образци - Публикувано на: 16 Декември 2016
 • Решение - Публикувано на: 16 Декември 2016
 • Обявление - Публикувано на: 16 Декември 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 07 Март 2017 - 10:42
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 21 Февруари 2017 - 15:05
 • Протоколи - Публикувано на: 10 Март 2017 - 15:24
 • Доклад - Публикувано на: 10 Март 2017 - 15:24
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 218 - Публикувано на: 10 Март 2017 - 15:24
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 10 Април 2017 - 10:49
 • Инф.изпълнен договор - Публикувано на: 05 Юни 2018 - 09:56
 • Инф. изпълнен договор - корекция - Публикувано на: 20 Юни 2018 - 16:17
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 10 Април 2017 - 10:49