МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2016-0017

Началната дата: 27.09.2016 14:52

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

С ПРЕДМЕТ:

Услугата, предмет на възлагане в настоящата поръчка е: „„Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска техника (апаратура и оборудване) на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр. Габрово по   двадесет и четири обособени позиции ”:

 

 

 

срок на подаване на документи: 24.10.2016 г

дата на отварянето на документите: 25.10.2016 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота ВЕнкова" АД - Габрово от 10:00 часа

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

 

Документация
 • Документация - Публикувано на: 30 Септември 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 15 Декември 2016
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 21 Ноември 2016
 • Протоколи - Публикувано на: 23 Декември 2016
 • Доклад - Публикувано на: 23 Декември 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение класиране - Публикувано на: 23 Декември 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 08 Февруари 2017 - 11:58
 • Споразумение - Публикувано на: 31 Юли 2017 - 14:26
 • Инф. изпълнени договори - Публикувано на: 06 Март 2018 - 14:59
 • Инф. изпълнени договори 2 - Публикувано на: 02 Април 2018 - 16:27
 • Инф изпълнен договор 3 - Публикувано на: 03 Май 2018 - 16:18
 • Инф.изпълнени договори 4 - Публикувано на: 16 Май 2018 - 16:18
 • Инф. изпълнен договор - корекция - Публикувано на: 21 Юни 2018 - 16:01
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление частично прекратяване - Публикувано на: 09 Януари 2017 - 09:36
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 08 Февруари 2017 - 09:58