МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2016-0010

Началната дата: 07.04.2016 12:00

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на СМР по проект „Подобряване на енергийната ефективност на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово чрез газификация на лечебното заведение, ремонт и реконструкция на котелната централа“

срок на подаване на документи: 09.05.2016 г

дата на отварянето на документите: 10.05.2016 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота ВЕнкова" АД - Габрово от 10:00 часа

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Представител на участник се допуска след представяне на документ за самоличност и съответно изрично пълномощно (извън случаите на законно представителство по силата на документите за регистрация). Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

Документация
 • документация - Публикувано на: 11 Април 2016
 • Разяснение по документацията
 • Отговор на постъпило запитване - Публикувано на: 26 Април 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 30 Май 2016
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 11 Май 2016
 • Протоколи - Публикувано на: 06 Юни 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 492 - Публикувано на: 06 Юни 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 13 Юли 2016