МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2017-0001

Началната дата: 21.12.2016 13:00

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

С ПРЕДМЕТ:

Доставката, предмет на възлагане в настоящата поръчка е: „Доставка на лекарствени продукти / лекарствени продукти, лечебни храни, диагностични средства и други нетерапевтични продукти / за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово”

срок на подаване на документи: 16.02.2017 г

дата на отварянето на документите: 17.02.2017 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота ВЕнкова" АД - Габрово от 10:00 часа

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

Документация
 • Документация - Публикувано на: 14 Януари 2017 - 10:51
 • Заглавна страница - Публикувано на: 14 Януари 2017 - 10:51
 • Решения за промяна
 • Решение за изменение и класиране - Публикувано на: 01 Юни 2017 - 14:02
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 15 Март 2017 - 14:57
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 27 Февруари 2017 - 10:59
 • Доклад - Публикувано на: 19 Май 2017 - 11:55
 • Протоколи и приложения - Публикувано на: 19 Май 2017 - 11:55
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 19 Май 2017 - 11:55
 • Класиране на участниците - Публикувано на: 19 Май 2017 - 12:04
 • Решения за прекратяване
 • Обявление взложена поръчка - частично прекратяване - Публикувано на: 02 Юни 2017 - 16:00
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 04 Юли 2017 - 16:09
 • Анекси - Публикувано на: 07 Юли 2017 - 14:32
 • Анекс 1 Медекс - Публикувано на: 04 Октомври 2017 - 10:00
 • Инф. изпълнен договор 1 - Публикувано на: 14 Август 2018 - 10:27
 • Инф. изпълнен договор 2 - Публикувано на: 09 Октомври 2018 - 11:54
 • Инф. Изпълнени договори 3 - Публикувано на: 01 Ноември 2018 - 14:48
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за частично прекратяване - Публикувано на: 15 Юни 2017 - 14:51
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение 393 - Публикувано на: 11 Януари 2017 - 12:07
 • Решение за промяна
 • Решение за изменение - Публикувано на: 30 Януари 2017 - 14:39
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 11 Януари 2017 - 12:07
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 04 Юли 2017 - 16:09
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 14 Януари 2017 - 10:52
 • ЕЕДОП - Публикувано на: 14 Януари 2017 - 10:52
 • Програмен продукт - Публикувано на: 14 Януари 2017 - 11:35
 • Становища на предварителен контрол 1 етап
 • Становище 1 етап - Публикувано на: 11 Януари 2017 - 13:39
 • Становища на последващ контрол 2 етап
 • Становище 2 етап - Публикувано на: 03 Февруари 2017 - 13:41